สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ประชาคมโลก (Global Community)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รากศัพท์และนิยามความหมายของโลกาภิวัตน์

คำว่า โลกาภิวัฒน์ แรกเริ่มใช้ด้วยการสะกดคำเป็น โลกาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นคำสนธิระหว่างคำว่าโลก อภิ แปลว่า ใหญ่ และวัฒนา แปลว่า การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเจริญขึ้น เมื่อพิจารณาจาก รากศัพท์เดิมนี้ จะเห็นว่า โลกาภิวัฒน์ จะหมายถึง การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือครั้งสำคัญของโลก ดังนั้นการศึกษาถึงเรื่องโลกาภิวัตน์ (คำสะกดในปัจจุบัน) จึงกินความครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน และโดยนัยแห่งความหมายนี้ โลกาภิวัตน์ มิได้เป็นเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่บังเกิดขึ้นหากแต่เกิดขึ้นในโลกหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ดังเช่นข้อเขียนของ อัลวิน ทอฟฟเลอร์ (Alvin Toffler) นักวิชาการและนักวิจารณ์สังคม ซึ่ง ได้วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต ไว้ในหนังสือเรื่อง “คลื่นลูกที่สาม (The Third Wave)” โดยเปรียบเทียบและแบ่งกลุ่มการเปลี่ยนแปลงอารยธรรมของมนุษย์เหมือนกับคลื่นสามลูก ได้แก่

คลื่นลูกที่ 1
 – การปฏิวัติเกษตรกรรม (Agricultural Revolution หรือ Green Revolution) เกิดขึ้นราว 8,000 - 12,000 ปี ก่อน เป็นยุคสมัยที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงจากความป่าเถื่อน (Barbarian) ซึ่งยังชีพด้วยการเก็บผลไม้ ล่าสัตว์ ตกปลา(Hunting & Gathering) มาเป็นความ มีอารยธรรม (Civilization) คือเริ่มรู้จักการ ทำการเกษตร  การขุด พรวนดิน เพาะปลูก นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงเป็นอาหารและใช้งาน มีการค้าขายกันทำให้สังคมมนุษย์เจริญขึ้นมามาก อย่างไรก็ตาม การปฏิวัติเกษตรกรรมนี้ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติถูกทำลาย อาทิการแผ้วถางป่าเพื่อขยายพื้นที่การเกษตร การทำไร่เลื่อนลอย

คลื่นลูกที่ 2
 – การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) เกิดขึ้นราว 200 – 300 ปีก่อน (ค.ศ. 1650 – 1750) เป็นยุคสมัยที่มนุษย์เริ่มรู้จักการนำพลังงานจากน้ำมัน  ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติมาใช้และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตวัตถุดิบและสินค้าจากการเกษตรมาเป็นการผลิตโดยใช้เครื่องจักรกลที่ผลิตด้วยพลังไอน้ำขนาดใหญ่และกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

คลื่นลูกที่ 3
 – การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Revolution) เกิดขึ้นราว 50 ปีก่อน (ค.ศ. 1955 ถึงปัจจุบัน) เป็นยุคสมัยที่มีการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งส่งผลให้เกิดเสรีภาพในการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว

จากสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ จะเห็นว่าสิ่งที่น่าจะเป็นดัชนีสำคัญที่สุดในการพิจารณา โลกาภิวัตน์ คือ สาเหตุต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิต (Human Mode of Subsistence) ของมนุษยชาตินั่นเอง โลกาภิวัตน์  (Globalization) มาจากคำบาลี โลก + อภิวตฺตน ตามรูปศัพท์หมายถึง การแผ่ถึงกันทั่วโลก, การเข้าถึงโลก, การเอาชนะโลก แต่ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง "การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นต้น" โลกาภิวัตน์ เป็นคำศัพท์เฉพาะที่บัญญัติขึ้นเพื่อตอบสนองปรากฏการณ์ของสังคมโลกที่เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งของโลก ส่งผลกระทบอันรวดเร็วและสำคัญต่อส่วนอื่นๆของโลก ในสารานุกรมบริเตนิคา (Encyclopedia Britannica) ให้ความหมายว่า โลกาภิวัตน์ คือ “กระบวนการซึ่งประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน......ได้ถูกทำให้เปลี่ยนแปลงไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก” "Globalization is the process by which the experience of everyday life ... is becoming standardized around the world." และหมายถึง “การเพิ่มขึ้นของการติดต่อและคมนาคมทั่วโลก การผนึกกำลังตลอดจนการพึ่งพาอาศัยกันและกันด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และนิเวศน์” “Globalization refers to increasing global connectivity, integration and interdependence in the economic, social, technological, cultural, political, and ecological spheres”

จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า โลกาภิวัตน์ มีขอบเขตของความหมายที่กว้างขวางและครอบคลุมทุกมิติอันเกิดจากขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของมนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี การสื่อสาร รวมทั้งระบบสิ่งแวดล้อม

โลกาภิวัตน์มีผลกระทบในทั้งทางบวกและลบ ทางลบมักจะเห็นได้จากการแพร่ขยายของโรคและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทางด้าน การค้า ยาเสพติด อาชญากรข้ามชาติ การก่อการร้ายสากล และการอพยพย้ายถิ่นที่ผิดกฎหมาย ทางบวกจะเป็นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันเทคโนโลยี ความรู้ เงินลงทุน ทรัพยากร และคุณค่าทางจริยธรรม (ค่านิยม) สิ่งที่เห็นได้ชัดในยุคโลกาภิวัตน์ คือ การไหลหมุนเวียนของเงินลงทุน การค้า วัฒนธรรมตะวันตกฯลฯ ดังนั้น ผู้ศึกษา จึงควรทำความเข้าใจอย่างรอบด้าน ในสภาพของความเป็นมาและที่กำลังจะเป็นไปของโลกทุกมิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์กายภาพ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง กฎหมาย และเทคโนโลยี เพื่อสามารถรับมือกับกระแส ความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ในอนาคตได้อย่างเท่าทัน

อ่านต่อ >>>

» มนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

» ภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมโลก

» สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม

» เศรษฐกิจโลก

» การเมืองระหว่างประเทศ

» ระบบกฎหมายของโลก

» สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์

» เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง

» ประชาคมโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

» บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย