ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

พระบรมครู

ทรงสอนด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

          พระพุทธเจ้าทรงมีคุณสมบัติประการหนึ่งว่า วิชชาจร ณสมฺปนฺโน เป็นผู้สมบรูณ์ด้วยความรู้ และความประพฤติ และได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้ตรัสรู้ดีแล้ว ทรงสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ได้ด้วย เป็นต้น ผู้ฝึกพระองค์แล้วทรงสอนผู้อื่นให้ฝึกตนได้ด้วย เป็นต้น พระองค์เคยสอนภิกษุที่เกียจคร้านว่า ภิกษุเหตุไฉนเธอ จึงมาเกียจคร้านในศาสนาของตถาคต ผู้มีความเพียร สิ่งใดที่พระองค์ทรงสอนสาวก พระองค์ทรงทำมาด้วยพระองค์แล้วทั้งสิ้น ในขณะเดียวกัน ก็ทรงปฏิบัติพระองค์เอง ให้เป็นแบบอย่างแก่สาวกด้วย ไม่มีข้อที่ใครจะตำหนิได้ว่า "พระศาสดาทรงทำไม่ได้ แต่ทรงสอนให้สาวกทำ" ไม่เหมือนครูบางคนในปัจจุบัน ที่สอนศิษย์ว่า "จงทำอย่างที่ฉันสอน แต่อย่าทำอย่างที่ฉันทำ" การทำย่อม "ดัง" กว่าการพูด ครูที่ไม่เอาใจใส่ต่อการสอน จะสอนให้ศิษย์เอาใจใส่ต่อการเรียนไม่ได้ ครูที่เกียจคร้าน จะสอนให้ศิษย์ขยั่นหมั่นเพียรไม่ได้ ครูที่ประพฤติตัวไม่ดี จะสอนให้ศิษย์ มีความประพฤติดีไม่ได้เช่นเดียวกัน ครูทั้งหลายจึงควรคำนึงว่า สิ่งที่ครูทำนั่นแหละ จะฝังอยู่ในความทรงจำของนักเรียน ได้นานกว่าสิ่งที่ครูสอน ทั้งจะเป็นเครื่องประกาศ ให้นักเรียนทราบว่าครูคนนั้นดี หรือไม่ดี

» ทรงพร้อมที่จะสอน

» ทรงสอนด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

» ทรงสอนโดยมีจุดมุ่งหมาย

» ทรงสอนโดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้ฟัง

» ทรงสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างฯ

» ทรงสอนโดยใช้สื่อภาษาที่เข้าใจง่าย

» ทรงสอนจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู้

» ทรงสอนจากยากไปหาง่าย

» ทรงสอนโดยจัดคำสอนเป็นข้อๆ

» ทรงสอนตามความเข้าใจของผู้อื่น

» ทรงสอนโดยวิธีซักถาม

» ทรงสอนให้ผู้ฟังลงมือปฎิบัติ

» ทรงสอนโดยใช้อุปกรณ์การสอน

» ทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาฯ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย