ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

พระบรมครู

ทรงสอนด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

                   พระพุทธเจ้าทรงมีคุณสมบัติประการหนึ่งว่า วิชชาจร ณสมฺปนฺโน เป็นผู้สมบรูณ์ด้วยความรู้ และความประพฤติ และได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้ตรัสรู้ดีแล้ว ทรงสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ได้ด้วย เป็นต้น ผู้ฝึกพระองค์แล้วทรงสอนผู้อื่นให้ฝึกตนได้ด้วย เป็นต้น พระองค์เคยสอนภิกษุที่เกียจคร้านว่า ภิกษุเหตุไฉนเธอ จึงมาเกียจคร้านในศาสนาของตถาคต ผู้มีความเพียร สิ่งใดที่พระองค์ทรงสอนสาวก พระองค์ทรงทำมาด้วยพระองค์แล้วทั้งสิ้น ในขณะเดียวกัน ก็ทรงปฏิบัติพระองค์เอง ให้เป็นแบบอย่างแก่สาวกด้วย ไม่มีข้อที่ใครจะตำหนิได้ว่า "พระศาสดาทรงทำไม่ได้ แต่ทรงสอนให้สาวกทำ" ไม่เหมือนครูบางคนในปัจจุบัน ที่สอนศิษย์ว่า "จงทำอย่างที่ฉันสอน แต่อย่าทำอย่างที่ฉันทำ" การทำย่อม "ดัง" กว่าการพูด ครูที่ไม่เอาใจใส่ต่อการสอน จะสอนให้ศิษย์เอาใจใส่ต่อการเรียนไม่ได้ ครูที่เกียจคร้าน จะสอนให้ศิษย์ขยั่นหมั่นเพียรไม่ได้ ครูที่ประพฤติตัวไม่ดี จะสอนให้ศิษย์ มีความประพฤติดีไม่ได้เช่นเดียวกัน ครูทั้งหลายจึงควรคำนึงว่า สิ่งที่ครูทำนั่นแหละ จะฝังอยู่ในความทรงจำของนักเรียน ได้นานกว่าสิ่งที่ครูสอน ทั้งจะเป็นเครื่องประกาศ ให้นักเรียนทราบว่าครูคนนั้นดี หรือไม่ดี

ทรงพร้อมที่จะสอน
ทรงสอนด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
ทรงสอนโดยมีจุดมุ่งหมาย
ทรงสอนโดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้ฟัง
ทรงสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างฯ
ทรงสอนโดยใช้สื่อภาษาที่เข้าใจง่าย
ทรงสอนจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู้
ทรงสอนจากยากไปหาง่าย
ทรงสอนโดยจัดคำสอนเป็นข้อๆ
ทรงสอนตามความเข้าใจของผู้อื่น
ทรงสอนโดยวิธีซักถาม
ทรงสอนให้ผู้ฟังลงมือปฎิบัติ
ทรงสอนโดยใช้อุปกรณ์การสอน
ทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาฯ
  

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ