ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

พระบรมครู

ทรงสอนโดยมีจุดมุ่งหมาย

                   พระพุทธเจ้ามิได้ทรงสอนอย่างเลื่อนลอยปราศจากจุดมุ่งหมาย หรือว่าไปตามเนื้อผ้า ตามความรู้ที่พระองค์มีอยู่ แต่ทุกครั้งที่ทรงสอน ได้ทรงตั้งจุดมุ่งหมายไว้เสมอ จุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้า อาจแบ่งได้เป็น 2 ประการ คือ จุดมุ่งหมายทั่วไป กับ จุดมุ่งหมายเฉพาะ

               - จุดมุ่งหมายทั่วไป เป็นจุดมุ่งหมายขั้นสุดยอด หรือจุดมุ่งหมายในระยะยาว ซึ่งได้แก่ความพ้นทุกข์ พระองค์ตรัสว่า วิมุตติ คือ ความหลุดพ้นจากทุกข์ เป็นแก่นของพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมจะต้อง พยายามดำเนินไปให้ถึงให้จงได้

              -จุดมุ่งหมายเฉพาะ เป็นจุดมุ่งหมายของการสอนแต่ละครั้ง เช่น ถ้าทรงสอนมหาโจร ก็เพื่อให้เขาพ้นจากความเป็นโจร กลายเป็นคนดีอยู่ในสังคมมนุษย์ได้ ถ้าทรงสอนคนที่มีความหลงผิด ก็เพื่อให้เขาพ้นจากความเห็นผิด มีความเห็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ถ้าทรงสอนคนที่มีความประพฤติดีอยู่แล้ว ก็เพื่อให้เขามีความรู้ดี และประพฤติดียิ่งขึ้น รวมความก็คือ เพื่อให้ผู้ฟังมีพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในทางที่พึงปรารถนา

                    ครูที่สอนนักเรียนก็จำเป็นต้องตั้งจุดมุงหมายว่า ที่สอนๆ ไปนั้นสอนเพื่ออะไร ต้องการให้นักเรียนมีพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงไปในทางใด ไม่ใช่สอนปาวๆ ไปตามตำรา พอจบตำราก็ถือว่าสอนจบแล้ว นักเรียนจะมีพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือไม่ ไม่คำนึงถึง ผลสุดท้ายก็ปรากฏว่าสอนไปแล้วหนึ่งปี นักเรียนยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิม คือ ไม่มีความรู้อะไรนอกจากท่องจำ และมีความประพฤติอย่างเดิม

ทรงพร้อมที่จะสอน
ทรงสอนด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
ทรงสอนโดยมีจุดมุ่งหมาย
ทรงสอนโดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้ฟัง
ทรงสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างฯ
ทรงสอนโดยใช้สื่อภาษาที่เข้าใจง่าย
ทรงสอนจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู้
ทรงสอนจากยากไปหาง่าย
ทรงสอนโดยจัดคำสอนเป็นข้อๆ
ทรงสอนตามความเข้าใจของผู้อื่น
ทรงสอนโดยวิธีซักถาม
ทรงสอนให้ผู้ฟังลงมือปฎิบัติ
ทรงสอนโดยใช้อุปกรณ์การสอน
ทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาฯ
  

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ