ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

พระบรมครู

ทรงสอนจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู้

                  พระพุทธเจ้าทรงสอนจากสิ่งที่ผู้รับคำสอนรู้แล้ว หรือมีประสบการณ์เป็นอย่างดีแล้ว ไปหาสิ่งที่เขายังไม่รู้ ตัวอย่างเช่น ในการแสดงปฐมเทศนา โปรดปัญจวัคคีย์ พระองค์ทรงยกทางสุดโต่งสองสาย คือ การหมกมุ่นอยู่ในกาม และการทรมานตนให้ลำบาก ซึ่งปัญจวัคคีย์รู้ดีอยู่แล้ว ขึ้นชี้แจงก่อนว่า ทางสองสายนั้นมีลักษณะที่แท้จริงอย่างไร เพราะเหตุใดปฏิบัติตามแล้ว จึงไม่สามารถทำให้สิ้นทุกข์ได้ จีงทรงเสนอทางสายกลาง อันเป็นความรู้ใหม่ ให้ปัญจวัคคีย์ทราบ ทรงอธิบายโดยละเอียด ถึงวิธีปฏิบัติตามทางสายกลาง พร้อมทั้งผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัตินั้น การสอนของพระองค์ จึงประสบผลสำเร็จ คือ ทำให้ปัญจวัคคีย์เลิกความยึดถือเก่าๆ ที่ว่าการทรมานตนเป็นทางให้ตรัสรู้ได้ และพระอัญญาโกณฑัญญะ หัวหน้าปัญจวัคคีย์ ได้ดวงตาเห็นธรรม คือ เป็นพระโสดาบันในพระพุทธศาสนา ตัวอย่างเรื่องนี้ยังมีอีกมาก สุดที่จะนำมากล่าวให้หมดสิ้นได้


           วิธีสอนจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู้นี้ ก็ใช้กันอยู่ในวงการศึกษา ครูจำเป็นต้องอ้างอิง ถึงประสบการณ์เดิมของนักเรียน เพื่อนำนักเรียนเข้าสู่ความรู้ใหม่ ความเข้าใจสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความเข้าใจเดิมเป็นพื้นฐาน การเรียนรู้เป็นกระบวนการติดต่อสืบเนื่อง ถ้าสอนอย่างกระโดดข้ามขั้น หยิบยกเอาสิ่งที่นักเรียนไม่รู้ ไม่เข้าใจมาก่อนเลยมาสอน จะสร้างความงงงวยให้นักเรียน มากกว่าให้ความเข้าใจ ผลที่ได้รับจะไม่คุ้มค่ากับเวลา และความพยายามเลย

» ทรงพร้อมที่จะสอน

» ทรงสอนด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

» ทรงสอนโดยมีจุดมุ่งหมาย

» ทรงสอนโดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้ฟัง

» ทรงสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างฯ

» ทรงสอนโดยใช้สื่อภาษาที่เข้าใจง่าย

» ทรงสอนจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู้

» ทรงสอนจากยากไปหาง่าย

» ทรงสอนโดยจัดคำสอนเป็นข้อๆ

» ทรงสอนตามความเข้าใจของผู้อื่น

» ทรงสอนโดยวิธีซักถาม

» ทรงสอนให้ผู้ฟังลงมือปฎิบัติ

» ทรงสอนโดยใช้อุปกรณ์การสอน

» ทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาฯ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย