ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

พระบรมครู

ทรงสอนจากยากไปหาง่าย

                 คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกสูตร จะทรงจัดข้อธรรมจากง่าย ไปหายากทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น การทำบุญ ทรงยกทานขึ้นสอนก่อน เพราะเป็นของง่ายใครๆ ก็ทำได้เพียงแต่ศึกษา เพื่อทำให้ถูกหลักการ และวิธีการเท่านั้น ถัดจากนั้นทรงสอนเรื่องศีลและภาวนา ซึ่งยากขึ้นไปตามลำดับ ในทางปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกับ ทรงสอนเรื่องศีล ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติทางกาย และวาจาก่อน แล้วทรงสอนเรื่องสมาธิ ข้อปฏิบัติทางใจ ถัดจากนั้นจีงสอนเรื่องปัญญา ให้พิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลาย ตามความเป็นจริงอีกประการหนึ่ง ในการสอนอริยสัจสี่แก่บุคคล ที่มีอินทรีย์ไม่แก่กล้านัก พระพุทธเจ้าจะทรงยกข้อธรรม ที่เป็นเบื้องต้นของอริยสัจสี่ ขึ้นแสดงก่อน ข้อธรรมนั้นเรียกว่า อนุปุพพีกถา คือ ข้อธรรมที่เรียงลำดับจากง่ายไปหายาก หรือจากต่ำไปหาสูง ซึ่งได้แก่ทาน การให้สิ่งที่ควรให้แก่คนที่ควรให้ ศีลข้อปฏิบัติฝึกกายวาจาให้เรียบร้อย สวรรค์ผลที่น่าปรารถนา ซึ่งเกิดจากทานและศีล กามาทีนพโทษของกามารมณ์ คือ ความสุขที่เกิดจากสวรรค์ ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง เพราะความสุขที่แท้จริง เกิดจากความสงบ เนกขัมมานิสงส์ ผลของการนำตนออกจากกามารมณ์ คือ ได้รับความสงบทางใจ ผู้ที่เข้าใจข้อธรรมเบื้องต้นนี้แล้ว จึงจะเข้าใจอริยสัจสี่ ได้อย่างซาบซึ้ง สามารถบรรลุเป้าหมายแห่งการปฏิบัติได้


                    การสอนนักเรียนในโรงเรียน ก็เช่นเดียวกัน ครูควรสอนจากง่ายไปหายาก อะไรง่ายอะไรยากนั้น ขึ้นอยู่กับการที่นักเรียน สามารถสร้างความคิดรวบยอดได้เร็วหรือไม่ ตามปกตินักเรียน จะสร้างความคิดรวบยอด เกี่ยวกับวัตถุได้ดีกว่านามธรรม การสอนจากง่ายไปหายาก จึงเป็นการสอนจากวัตถุไปหานามธรรม สอนจากสิ่งที่ใกล้ตัว ไปหาสิ่งที่ไกลตัว สอนจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู้ เป็นต้น

ทรงพร้อมที่จะสอน
ทรงสอนด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
ทรงสอนโดยมีจุดมุ่งหมาย
ทรงสอนโดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้ฟัง
ทรงสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างฯ
ทรงสอนโดยใช้สื่อภาษาที่เข้าใจง่าย
ทรงสอนจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู้
ทรงสอนจากยากไปหาง่าย
ทรงสอนโดยจัดคำสอนเป็นข้อๆ
ทรงสอนตามความเข้าใจของผู้อื่น
ทรงสอนโดยวิธีซักถาม
ทรงสอนให้ผู้ฟังลงมือปฎิบัติ
ทรงสอนโดยใช้อุปกรณ์การสอน
ทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาฯ
  

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ