ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

พระบรมครู

ทรงสอนโดยวิธีซักถาม

                   เมื่อพระพุทธเจ้าทรงบรรยายข้อความตอนหนึ่งๆ จบแล้วจะทรงถามผู้ฟังว่าเข้าใจ และเชื่อหรือไม่อย่างไร เช่น เมื่อทรงสอนปัญจวัคคีย์ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แล้วทรงถามว่า "ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจอย่างไร รูป เวทนา สัญญา วิญญาณ เที่ยง หรือไม่เที่ยง" ทูลตอบว่า "ไม่เที่ยง" ทรงถามว่า "สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ หรือเป็นสุข" ทูลตอบว่า "เป็นทุกข์ ทรงถามว่า "สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือไม่" ทูลตอบว่า "ไม่ควรยึดถือ"
                    วิธีซักถามนี้ โสกราตีสปรัชญาเมธีกรีก ก็ใช้เป็นวิธีเข้าถึงปรัชญา เช่น โสกราตีส ถามว่า "ความยุติธรรมคืออะไร" บรรดาสานุศิษย์ต่างพากันงง แต่ฟีดรุสตอบว่า "อำนาจคือธรรม ความยุติธรรม คือ ผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจมากกว่า" เป็นต้น ครูอาจใช้การซักถาม เป็นวิธีการนำเข้าสู่บทเรียน หรือเป็นวิธีวัดความเข้าใจของนักเรียนก็ได้ การสอนโดยวิธีซักถาม เป็นการติดต่อสื่อสารสองด้าน คือครูก็ได้พูด นักเรียนก็ได้พูด ทำให้นักเรียนสนใจ และเข้าใจดีกว่าครูพูดคนเดียว

ทรงพร้อมที่จะสอน
ทรงสอนด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
ทรงสอนโดยมีจุดมุ่งหมาย
ทรงสอนโดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้ฟัง
ทรงสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างฯ
ทรงสอนโดยใช้สื่อภาษาที่เข้าใจง่าย
ทรงสอนจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู้
ทรงสอนจากยากไปหาง่าย
ทรงสอนโดยจัดคำสอนเป็นข้อๆ
ทรงสอนตามความเข้าใจของผู้อื่น
ทรงสอนโดยวิธีซักถาม
ทรงสอนให้ผู้ฟังลงมือปฎิบัติ
ทรงสอนโดยใช้อุปกรณ์การสอน
ทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาฯ
  

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ