ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

พระบรมครู

ทรงสอนโดยวิธีซักถาม

          เมื่อพระพุทธเจ้าทรงบรรยายข้อความตอนหนึ่งๆ จบแล้วจะทรงถามผู้ฟังว่าเข้าใจ และเชื่อหรือไม่อย่างไร เช่น เมื่อทรงสอนปัญจวัคคีย์ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แล้วทรงถามว่า "ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจอย่างไร รูป เวทนา สัญญา วิญญาณ เที่ยง หรือไม่เที่ยง" ทูลตอบว่า "ไม่เที่ยง" ทรงถามว่า "สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ หรือเป็นสุข" ทูลตอบว่า "เป็นทุกข์ ทรงถามว่า "สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือไม่" ทูลตอบว่า "ไม่ควรยึดถือ"
           วิธีซักถามนี้ โสกราตีสปรัชญาเมธีกรีก ก็ใช้เป็นวิธีเข้าถึงปรัชญา เช่น โสกราตีส ถามว่า "ความยุติธรรมคืออะไร" บรรดาสานุศิษย์ต่างพากันงง แต่ฟีดรุสตอบว่า "อำนาจคือธรรม ความยุติธรรม คือ ผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจมากกว่า" เป็นต้น ครูอาจใช้การซักถาม เป็นวิธีการนำเข้าสู่บทเรียน หรือเป็นวิธีวัดความเข้าใจของนักเรียนก็ได้ การสอนโดยวิธีซักถาม เป็นการติดต่อสื่อสารสองด้าน คือครูก็ได้พูด นักเรียนก็ได้พูด ทำให้นักเรียนสนใจ และเข้าใจดีกว่าครูพูดคนเดียว

» ทรงพร้อมที่จะสอน

» ทรงสอนด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

» ทรงสอนโดยมีจุดมุ่งหมาย

» ทรงสอนโดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้ฟัง

» ทรงสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างฯ

» ทรงสอนโดยใช้สื่อภาษาที่เข้าใจง่าย

» ทรงสอนจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู้

» ทรงสอนจากยากไปหาง่าย

» ทรงสอนโดยจัดคำสอนเป็นข้อๆ

» ทรงสอนตามความเข้าใจของผู้อื่น

» ทรงสอนโดยวิธีซักถาม

» ทรงสอนให้ผู้ฟังลงมือปฎิบัติ

» ทรงสอนโดยใช้อุปกรณ์การสอน

» ทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาฯ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย