ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

พระบรมครู

ทรงสอนให้ผู้ฟังลงมือปฎิบัติ

                พระพุทธศาสนาเป็นสนฺทิฏฐิโก ผู้ปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเอง ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ วิญญูชนรู้ได้เฉพาะตน ซึ่งหมายความว่า ผู้ปฏิบัติต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติแทนใครไม่ได้ พระองค์ตรัสว่า "การปฏิบัติท่านทั้งหลายต้องทำเอง ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกให้เท่านั้น" ในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าใครทำใครได้ คนไม่ทำจะรอเสวยผล ที่คนอื่นทำไม่มีทางเป็นไปได้
           การสอนนักเรียนก็เช่นเดียวกัน ต้องให้นักเรียนทำกิจกรรมมากที่สุด เช่น ให้นักเรียนตั้งปัญหาวางแผน แก้ปัญหา และลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การสอนที่ดี ต้องจัดให้นักเรียน มีประสบการณ์มากที่สุด ไม่ใช่ครูผูกขาดทำกิจกรรมแต่เพียงผู้เดียว มีคำพังเพยอยู่ว่า "ครูกินแทนนักเรียน ดีกว่าครูทำแทนนักเรียน" นี้ก็หมายความว่า ครูต้องให้นักเรียน ลงมือทำด้วยตนเองนั่นเอง

» ทรงพร้อมที่จะสอน

» ทรงสอนด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

» ทรงสอนโดยมีจุดมุ่งหมาย

» ทรงสอนโดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้ฟัง

» ทรงสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างฯ

» ทรงสอนโดยใช้สื่อภาษาที่เข้าใจง่าย

» ทรงสอนจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู้

» ทรงสอนจากยากไปหาง่าย

» ทรงสอนโดยจัดคำสอนเป็นข้อๆ

» ทรงสอนตามความเข้าใจของผู้อื่น

» ทรงสอนโดยวิธีซักถาม

» ทรงสอนให้ผู้ฟังลงมือปฎิบัติ

» ทรงสอนโดยใช้อุปกรณ์การสอน

» ทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาฯ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย