ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

พระบรมครู

ทรงสอนโดยใช้อุปกรณ์การสอน

                 พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงผลิตอุปกรณ์ แต่ทรงมองเห็นสิ่งแวดล้อม รอบพระองค์เป็นอุปกรณ์ การสอนธรรมะไปหมด เช่น ภิกษุรูปหนึ่งถูกพี่ชายหาว่าโง่ สอนไม่ได้ ขับไล่ให้ไปสึกเสีย ภิกษุรูปนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ก็ทรงมอบผ้าขาวให้ผืนหนึ่ง ให้ลูบคลำพร้อมทั้งบริกรรมว่า รโชหรณํ ผ้าเช็ดธุลี เมื่อลูบคลำไปนานๆ ผ้าที่เคยขาวก็เปื้อนเหงื่อไคล ค่อยดำลงๆ ภิกษุรูปนั้นได้เห็น ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน เกิดปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลาย ตามความเป็นจริง จนได้บรรลุพระอรหัตตผลในที่สุด อีกประการหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทรงถือเอาเหตุการณ์นั้นเป็นอุปกรณ์ เช่น ทรงเห็นฝูงโคข้ามแม่น้ำไป ถ้าจ่าฝูงนำไปคต ฝูงโคก็ตามไปคต ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ถ้าผู้ที่เป็นหัวหน้า หรือประมุขไม่ประพฤติธรรม ประชาชนก็ระส่ำระสาย ถ้าหัวหน้าหรือประมุข ประพฤติธรรมประชาชนก็สงบสุข อีกอย่างหนึ่ง ทรงสอนธรรมโดยอุปมาอุปไมย กับวัตถุภายนอก เช่น ทรงสอนว่า "หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ทำดีได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว" หรือ "ภิกษุยืนอยู่บนแผ่นดิน คือศีลถือดาบ คือปัญญา ซึ่งลับคมกริบด้วยหิน คือ สมาธิ ย่อมสามารถถางป่ารกชัฎ คือ ตัณหาได้" เป็นต้น


                    การสอนนักเรียนก็จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ ซึ่งอาจเป็นอุปกรณ์สำเร็จรูป หรืออุปกรณ์ที่ครูทำขึ้น ก็ได้ แต่การใช้อุปกรณ์นั้นต้องใช้เป็น เหมาะสมกับวิชา ช่วยให้นักเรียนเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดได้ดียิ่งขึ้น ไม่ใช่เอาอุปกรณ์ไปวางบนโต๊ะ หรือติดประจำไว้หน้าห้อง โดยครูไม่ได้ใช้ เป็นเครื่องช่วยเหลือเกื้อกูล ในการสอนเลย ถ้าทำอย่างนั้นอุปกรณ์จะไม่มีประโยชน์อะไร กลับทำให้เสียเวลาไปเสียอีก อย่างไรก็ดีเรื่องอุปกรณ์นี้ ครูจำเป็นต้องหัดทำ หัดใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม

ทรงพร้อมที่จะสอน
ทรงสอนด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
ทรงสอนโดยมีจุดมุ่งหมาย
ทรงสอนโดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้ฟัง
ทรงสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างฯ
ทรงสอนโดยใช้สื่อภาษาที่เข้าใจง่าย
ทรงสอนจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู้
ทรงสอนจากยากไปหาง่าย
ทรงสอนโดยจัดคำสอนเป็นข้อๆ
ทรงสอนตามความเข้าใจของผู้อื่น
ทรงสอนโดยวิธีซักถาม
ทรงสอนให้ผู้ฟังลงมือปฎิบัติ
ทรงสอนโดยใช้อุปกรณ์การสอน
ทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาฯ
  

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ