ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

สวรรค์

ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี

             เหนือขึ้นไปจากสวรรค์ ชั้นนิมมานรดี 672,000 โยชน์ ก็จะถึงสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี สวรรค์ชั้นนี้ประเสริฐด้วยสุขสมบัติ มากยิ่งไปกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว หากว่าปรารถนาจะได้ สรรพทิพย์อาหารใดๆ ก็จะมีเทวดาองค์อื่นๆ มาเนรมิตให้ดั่งใจปรารถนา เทวดาในชั้นนี้สูงถึง 64,000 วา เทพยดาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นนี้ชื่อว่า "พระปรนิมมิตวสวัตตีเทวราช" เป็นใหญ่เหนือเทวดาทั้งหลายฝ่ายหนึ่ง และ "พระยามาราธิราช" เป็นใหญ่ในหมู่มารทั้งหลายฝ่ายหนึ่ง ในชั้นนี้จึงมีผู้เป็นใหญ่ 2 องค์ ไม่เคยไปหากันเลย สวรรค์ทุกชั้นมีอาณาเขต จดขอบแดนจักรวาล อายุของเทวดา ในสวรรค์ชั้นนี้ยืนได้ 16,000 ปีทิพย์ หรือ แปดพันสองร้อยสิบหกล้านปี ในเมืองมนุษย์
               เทวดาทั้งหลายจะสิ้นอายุ จากเมืองฟ้านั้นเป็นไปได้ 4 ประการ คือ
          1. อายุขยะ สิ้นชีวิตตามอายุในสวรรค์ชั้นนั้น
          2. บุญญขยะ สิ้นชีวิตก่อนถึงกำหนดอายุในสวรรค์ชั้นนั้น
          3. อาหารขยะ สิ้นชีวิตเพราะสนุกจนลืมกินอาหาร
          4. โกรธขยะ สิ้นชีวิตเพราะความโกรธ เมื่อเทพยดาโกรธ หัวใจจะกลายเป็นไฟไหม้ตนเอง
               เทวดาทั้งหลาย แม้ว่าเสวยอาหารแล้ว ก็จะไม่มีลามกอาจม เหมือนที่มนุษย์เรามีเลย เมื่อเวลาที่เทวดาจุติจากสวรรค์นั้น ร่างกายก็จะหายไปเลย ถ้าเทวดาผู้มีบุญนั้น ก่อนจะจุติ 7 วัน จะเห็นนิมิต 5 ประการ คือ
          1. เห็นดอกไม้ในวิมานของตนเหี่ยว และไม่หอม
          2. ผ้าที่ทรงดูหม่นหมอง
          3. อยู่ไม่เป็นสุข มีเหงื่อไคลออกจากรักแร้
          4. อาสนะร้อนและแข็งกระด้าง
          5. กายของเทพยดานั้นเหี่ยวแห้ง เศร้าหมอง ไม่มีรัศมี


               แม้ว่าเทวดาทั้งหลาย จะมีความสุขสมบัติปานใดก็ดี ก็ยังหมดสิ้นจากความสุข และสมบัติต่างๆ ลงได้ ฉะนั้นมนุษย์เราทั้งหลาย จะยึดมั่นในสมบัติ หรืออายุของตนได้อย่างไร เหตุฉะนี้พระพุทธเจ้าก็ดี พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดี พระอรหันต์เจ้าทั้งหลายก็ดี จึงไม่ปรารถนาในสุขสมบัติ ในสังสารวัฏนี้ ท่านจึงเสด็จเข้าสู่นิพพานสมบัติ เพราะเหตุนี้เอง การจะเกิดมาได้สุขสมบัติ ในเทวโลกก็ดี มนุษย์โลกก็ดี ก็เพราะได้กระทำบุญมาก่อน รวมทั้งเหตุ 3 ประการ คือ อโลโภเหตุ (ไม่โลภอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่น)   อโทโสเหตุ (ไม่โกรธแค้นกล่าวโทษ หรือริษยาผู้อื่น)  อโมโหเหตุ (ไม่หลง ไม่กระทำบาป ทำแต่บุญ)  เหตุทั้ง 3 ประการนี้จะทำให้มียศศักดิ์ และสุขสมบัติ ได้กล่าวสวรรค์ในฉกามาพจรภูมิ โดยสังเขปแต่เพียงเท่านี้

ชั้นจาตุมหาราชิกา
ชั้นดาวดึงส์
ชั้นยามา
ชั้นดุสิต
ชั้นนิมมานรดี
ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย