ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

นรก

บริวารแห่งนรกใหญ่ทั้ง 8 ขุม

อุสุทนรกเป็นบริวารแห่งนรกใหญ่ทั้ง 8 ขุมนั้น ตั้งอยู่ที่มุมนรกใหญ่ทั้ง 4 ขุม มุมละ 4 ขุมทุกมุม ตั้งเรียงกันออกไปเป็นลำดับๆ ขุมที่ 1 ตั้งอยู่ในภายใน ชื่อคูถนรก  ขุมที่ 2 อยู่ถัดออกมา ชื่อกุกกุลนรก   ขุมที่ 3 อยู่ถัดออกมา ชื่ออสิปัตตวนนรก  ขุมที่ 4 อยู่ในที่สุด ชื่อเวตตรณีนทีนรก และอุสุทนรกนั้น มีชื่อเหมือนกันดังนี้ ตั้งอยู่ในมุมนรกใหญ่ทั้ง 4 มุมๆ ละ 4 ขุม เหตุดังนี้นรกใหญ่ขุมหนึ่งๆ นั้น นับอุสุทนรกเป็นบริวารได้ 16 ขุม รวมอุสุทนรกซึ่งเป็นบริวารของนรกใหญ่ทั้ง 8 ขุมนั้น เป็น 128 ขุมด้วยกัน ที่กำหนดเขตแดนแห่งอุสุทนรกนั้น มีภูเขาเหล็ก ชื่อกรรณิกบรรพต ปรากฏแก่สัตว์นรกทั้งหลาย ดุจกองเพลิงอันลุกรุ่งเรือง ตั้งอยู่ในมุมทั้ง 4 แห่งนรกใหญ่ๆ นั้น และอุสุทนรกทั้ง 4 ขุมนั้น มีสัณฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยกว้างยาวและลึกนั้นได้ 30 โยชน์ ฝาผนังทั้ง 4 ด้าน ฝาปิดเบื้องบน และพื้นล่างนั้นแล้วไปด้วยเหล็กหนา 9 โยชน์ ประตูมี 4 ประตู ด้านละประตูๆ เหมือนกันดังนี้ทุกขุมๆ

 

ขุมที่ 1 - สัญชีวนรก
ขุมที่ 2 - กาฬสุตตนรก
 ขุมที่ 3 - ฆาตนรก
ขุมที่ 4 - โรรุวนรก
ขุมที่ 5 - มหาโรรุวนรก
ขุมที่ 6 - ตาปนนรก
ขุมที่ 7 - มหาตาปนนรก
 ขุมที่ 8 - อวิจีนรก
อุสุทนรก - บริวารแห่งนรกใหญ่ทั้ง 8 ขุม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย