ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

นรก

ขุมที่ 4 - โรรุวนรก

                   นรกใหญ่ที่ 4 ชื่อว่าโรรุวนรกนั้น ตั้งอยู่ในภายใต้แห่งสังฆาตนรกลงไป ที่ได้นามโรรุวนรกนั้น ว่าอื้ออึงเซ็งแซ่ไปด้วยเสียงร้องไห้ ร้องครางอยู่เป็นนิจ มิได้สงบเสียงเลยแม้แต่สักเวลาเดียว และโรรุวนรกนี้ มีสัณฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวและลึกนั้นได้ 100 โยชน์ มีฝาผนังทั้ง 4 ด้าน แล้วด้วยเหล็กหนา 9 โยชน์ ฝาปิดเบื้องบนและพื้นล่างนั้น ก็แล้วเหล็กหนา 9 โยชน์เท่ากัน มีประตู 4 ประตูด้านละประตูๆ ในภายในโรรุวนรกนั้น เต็มไปด้วยดอกบัวใหญ่ๆ นับด้วยหมื่นด้วยแสนเป็นอันมาก ต้นและใบนั้นแล้วไปด้วยเหล็ก อันรุ่งเรืองเป็นเปลวเพลิง พหุกณฺฐกธรา ต้นบัวเหล็กแต่ละต้นๆ ระกะไปด้วยหนามแหลม สัตว์นรกอยู่ในต้นบัวนั้น ต้นละคนๆ บางคนมีกายท่อนเบื้องบน จมอยู่ในต้นบัวนรก แลเห็นแต่ท่อนข้างบาทา บางคนเห็นแต่ท่อนข้างศีรษะ ข้างบาทานั้นจมอยู่ในต้นบัวนรก บางคนเห็นแต่สะเอว บางคนแลเห็นแต่มือ และเท้าครึ่งหนึ่ง บางคนเห็นแต่ตัวอยู่ครึ่งหนี่ง แถบข้างหนึ่งนั้นจมอยู่ในบัวนรก เปลวเพลิงนรกก็ไหม้ท่วมไปทั้งกาย แล้วก็วูบเข้าไปในทวารทั้ง 9 ถ้าเปลวเพลิงวูบเข้าไปในช่องหูเบื้องขวา ก็ไหม้ตลอดออกมาทางช่องหูเบื้องซ้าย บางทีเปลวไฟวูบเข้าไปในช่องหูเบื้องซ้าย ก็ไหม้ตลอดออกมาโดยช่องเบื้องขวา วูบเข้าทางปากตลอด ออกมาทางทวารหนัก วูบเข้าทางทวารหนักตลอด ออกมาทางปาก สัตว์นรกเหล่านี้ ได้รับความร้อนรนเป็นกำลัง ทนทุกขเวทนาแสนสาหัสยิ่งนัก เสียงร้องไห้ร้องครางเซ็งแซ่ อยู่ที่ต้นบัวนรกนั้น กำหนดกาลได้ 4,000 ปี ถ้าจะนับเป็นปีในมนุษย์นี้ 23 โกฏิกับ 4 ล้านปี จึงเป็นวันหนึ่ง คืนหนึ่งในโรรุวนรกนั้น เพราะวิบากกรรมของสัตว์นรกเหล่านี้ แต่ชาติก่อนเมื่อเป็นมนุษย์นั้น เป็นพยานโกหกเข้ารับสมอ้างด้วยคนผิด ตัวไม่เห็นรับสมอ้างว่าเห็น ตัวไม่รู้รับสมอ้างว่ารู้ คนที่หาความผิดมิได้นั้น คัดง้างว่ากล่าวใส่โทษให้เป็นคนผิด อกุศลกรรมที่เป็นพยานเท็จ ดังนี้แหละให้ผล จึงไปทนทุกขเวทนาอยู่ในโรรุวนรกนรก


                    ใช่แต่เท่านั้น บุคคลที่ชิงเอาที่ไร่นา และเรือกสวน ที่บ้านเรือนของคนอื่นก็ดี ชิงภรรยาของคนอื่นก็ดี ชิงทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของตนก็ดี ชิงของสงฆ์ที่ทายกอุทิศเฉพาะต่อสงฆ์ก็ดี บุคคลที่ประพฤติมิจฉาจาร ในภรรยาของคนอื่นก็ดี บุคคลที่จับสัตว์เป็นๆ มาแล้วโยนเข้ากองไฟก็ดี คนเหล่านี้ครั้นทำลายขันธ์แล้ว ก็ย่อมไปตกในโรรุวนรก ครั้นพ้นจากโรรุวนรกแล้ว อกุศลกรรมยังไม่สิ้น ก็ไปตกในนรกเป็นลำดับๆ ดุจกล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนั้น

ขุมที่ 1 - สัญชีวนรก
ขุมที่ 2 - กาฬสุตตนรก
 ขุมที่ 3 - ฆาตนรก
ขุมที่ 4 - โรรุวนรก
ขุมที่ 5 - มหาโรรุวนรก
ขุมที่ 6 - ตาปนนรก
ขุมที่ 7 - มหาตาปนนรก
 ขุมที่ 8 - อวิจีนรก
อุสุทนรก - บริวารแห่งนรกใหญ่ทั้ง 8 ขุม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย