ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

นรก

ขุมที่ 6 - ตาปนนรก 

                นรกใหญ่ที่ 6 ชื่อตาปนนรกนั้น ตั้งอยู่ในภายใต้ถัดมหาโรรุวนรกลงไป ที่ได้นามว่าตาปนนรกนั้น ว่ามีความร้อนยิ่งด้วยถ่านเพลิง และเปลวเพลิง และตาปนนรกนั้น มีสัณฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยกว้างยาวและลึกนั้นได้ 100 โยชน์ มีฝาผนังทั้ง 4 ด้าน แล้วด้วยเหล็กหนา 9 โยชน์ ฝาปิดเบื้องบนและพื้นล่างนั้น ก็แล้วเหล็กหนา 9 โยชน์ มีประตู 4 ประตู ด้านละประตูๆ แล้วไปด้วย เหล็กแดงลุกเป็นเปลวเพลิง ในภายในตาปนนรกนั้น สะพรั่งไปด้วยหลาวเหล็ก นับด้วยหมื่นด้วยแสนเป็นอันมาก ตาลกฺขนฺธปฺปมาณา และหลาวเหล็กแต่ละเล่มๆ นั้น ใหญ่ประมาณเท่าลำตาล นายนิรยบาลทั้งหลาย ย่อมจับสัตว์นรกเหล่านั้น ยกขึ้นเสียบไว้บนหลาวเหล็ก สัตว์นรกแต่ละคนๆ นั้น หลาวเหล็กเสียบอยู่เล่มละกึ่งหนึ่ง ดิ้นๆ รนๆ สุดที่จะทนความเจ็บปวดได้ ก็ร้องไห้ร้องครางอยู่บนหลาวเหล็กนั้น
                    อนึ่ง สัตว์นรกเหล่านี้ ใช่แต่จะได้ความลำบาก แต่หลาวเหล็กเสียบเท่านั้น หามิได้ ไฟก็บังเกิดขึ้นแต่แผ่นดินเหล็ก เสียงดังคึกๆ สะเทือนสะท้านลุกรุ่งโรจน์โชตนาการสูงขึ้นไป ไหม้สรีรกายสัตว์นรก ที่เสียบอยู่ในหลาวนั้น ให้รุ่งเรืองเป็นเปลวเพลิงทั่วไปทั้งกาย ดิ้นแต่มือและเท้าเท่านั้น ตัวนั้นเสียบแน่นตรึงตรา อยู่กับหลาวเหล็ก ดุจก้อนเนื้ออันบุคคลเสียบไม้ย่างไฟไว้ เมื่อเนื้อในสรีรกาย แห่งสัตว์นรกเหล่านั้นสุกทั่วตัวแล้ว ประตูนรกทั้ง 4 ด้านนั้นก็เปิดออกเอง สุนัขนรกทั้งหลายตัวใหญ่เท่าช้างสาร มีฟันเป็นเหล็ก วิ่งเข้าไปตามประตูนรกแล้ว ก็พากันกัดฟัดกินเนื้อเป็นอาหาร กินสิ้นทั้งเลือดและเนื้อ ยังเหลืออยู่แต่ร่างกระดูกเปล่า สัตว์นรกเหล่านั้นตายไปแล้ว ครั้นต้องลมนรกพัดมาเรื่อยๆ เย็นๆ ก็กลับเป็นร่างกายขึ้นมาอีก มีเนื้อและเลือดบริบรูณ์เต็มที่ดังเก่า นายนิรยบาลทั้งหลายก็ทำโทษ สุนัขนรกทั้งหลาย ก็กินเนื้อและกินเลือด เป็นอาหารอีกเล่า เช่นดังกล่าวมาแล้วนั้น แต่สัตว์นรกเหล่านี้ ทนทุกขเวทนาอยู่ดังนี้ กำหนดกาลนานได้ 16,000 ปี ในตาปนนรก ถ้าจะนับเป็นปีในมนุษย์นี้ 921 โกฏิกับ 6 ล้านปี จึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในตาปนนรกนั้น เพราะวิบากกรรมของสัตว์นรกเหล่านี้ ได้กระทำไว้แต่ชาติก่อน เมื่อชาติก่อนนั้นเป็นคนใจบาป หาความกรุณาแก่สัตว์มิได้ จับเนื้อและสุกร แพะ ทราย และเป็ดไก่ เป็นต้น เอามาเสียบด้วยหลาว แล้วก็ปิ้งไฟทั้งเป็น บางทีมัดสัตว์เป็นๆ แล้วก็โยนเข้าไปในกองไฟ เผาให้สุกแล้วกินเป็นอาหาร อกุศลกรรมดังนี้แหละตามให้ผล จึ่งต้องลงไปทนทุกขเวทนาอยู่ในตาปนนรก


                    ใช่แต่เท่านั้น บุคคลที่เผาป่าเผาสวน ทำให้เนื้อสุกร และสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลาย พลอยตายด้วยก็ดี บุคคลที่แกล้งเผาบ้าน เผาเมือง เผานิคมชนบท ทำให้มนุษย์และสัตว์ติรัจฉานทั้งหลาย พลอยตายด้วยก็ดี คนเหล่านี้ครั้นทำลายขันธ์แล้ว ก็ย่อมลงไปทนทุกขเวทนาอยู่ในตาปนนรก ครั้นพ้นจากตาปนนรกแล้ว อกุศลกรรมยังไม่สิ้น ก็ไปตกในนรกเป็นลำดับๆ ดุจกล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนั้น

ขุมที่ 1 - สัญชีวนรก
ขุมที่ 2 - กาฬสุตตนรก
 ขุมที่ 3 - ฆาตนรก
ขุมที่ 4 - โรรุวนรก
ขุมที่ 5 - มหาโรรุวนรก
ขุมที่ 6 - ตาปนนรก
ขุมที่ 7 - มหาตาปนนรก
 ขุมที่ 8 - อวิจีนรก
อุสุทนรก - บริวารแห่งนรกใหญ่ทั้ง 8 ขุม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย