ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

นรก

ขุมที่ 8 - อวิจีนรก

                 นรกใหญ่ที่ 8 ชื่ออวิจีนรกนั้น ตั้งอยู่ในภายใต้ถัดมหาตาปนนรกลงไป ที่ได้นามว่า อวิจีนรกนั้น ด้วยมีเปลวเพลิงลุกรุ่งเรือง ทั้งกลางวันกลางคืนหาระหว่างมิได้ นัยหนึ่งว่าเต็มไปด้วยสัตว์นรก ไม่มีที่ว่างเปล่าดังแป้งยัดทะนานฉะนั้น และอวิจีมหานรกนี้มีสัณฐาน เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยกว้างยาวและลึกนั้นได้ 100 โยชน์ ปรากฏดุจมหานครใหญ่ แวดล้อมกำแพงเหล็กหนา 9 โยชน์ ทั้ง 4 ด้าน ฝาปิดเบื้องบนและพื้นล่างนั้น แล้วไปด้วยเหล็กหนา 9 โยชน์เท่ากัน ในภายในอวิจีนรกนั้น รุ่งเรืองไปด้วยเปลวเพลิง มิได้รู้เหือดหาย เปลวเพลิงนั้นลุกรุ่งเโรจน์ อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน สัตว์นรกในอวิจีมหานรกนั้น คนหนึ่งๆ มีหลาวเหล็กร้อยอยู่สี่เล่มห้าเล่มบ้าง หกเล่มเจ็ดเล่มบ้าง แปดเล่มเก้าเล่มสิบเล่มบ้าง มิอาจจะไหวกายได้ บางจำพวกที่ยืนนั้น ก็ยืนขึงอยู่ตราบเท่าสิ้นอายุ ถ้านั่งก็นั่งขึงอยู่ ถ้านอนก็นอนขึงอยู่ ถ้าเอนก็เอนขึงอยู่ตราบเท่าสิ้นอายุ เพลิงไหม้ท่วมทั้งกาย ทนทุกขเวทนาแสน จะตายก็ไม่ตายไป เพราะอำนาจอกุศลกรรมรักษาไว้ สัตว์นรกบางจำพวกนั้น ครั้นพ้นจากหลาวเหล็กแล้ว แลไปเห็นประตูนรกเปิดก็มีความยินดี สำคัญว่าจะพ้นทุกข์แล้ว ก็กรูกันวิ่งไปถึงที่ใกล้ประตูๆ ก็ปิดเข้าดังเก่า จะออกไปก็ไม่ได้ ร้องไห้ร้องคราง ดิ้นรนอยู่ในเปลวเพลิง อันเกิดขึ้นแต่แผ่นดินเหล็กนั้น บางทีประตูข้างปัจฉิมทิศเปิด บางทีประตูข้างทักษิณเปิด บางทีประตูข้างอุดรทิศเปิด ครั้นสัตว์นรกเหล่านั้นแลเห็น ก็พากันวิ่งไปถึงทีใกล้ประตูๆ ก็ปิดเข้าดังเก่า สัตว์นรกเหล่านั้นจะออกไปก็ออกไปไม่ได้ ร้องไห้ร้องครางดิ้นรน อยู่ในเปลวเพลิงนั้น ทนทุกขเวทนาอยู่ดังนี้ สิ้นกาลช้านานกำหนดได้ 3 อันตรากัป เพราะผลบุญแห่งอกุศลกรรม ที่ตนกระทำไว้แต่ชาติก่อน ในชาติก่อนนั้นเป็นคนใจบาป ย่อมกระทำปาณาติบาต เป็นอาจิณกรรม คือฆ่าสัตว์เป็นนิจกาล ตั้งแต่ปฐมวัยไปตราบเท่าถึงปัจฉิมวัย วัยภายแก่ กรรมดังนี้ชื่ออาจิณกรรมนี้ๆ แหละให้ผล จึ่งมาทนทุกขเวทนาอยู่ในอวิจีมหานรก
                    ใช่แต่เท่านั้น บุคคลที่ทำอทินนาทานเป็นอาจิณกรรมก็ดี กระทำกาเมสุมิจฉาจารเป็นอาจิณกรรมก็ดี กล่าวคำมุสสาวาทเป็นอาจิณกรรมก็ดี เสพสุราและเมรัยเป็นอาจิณกรรมก็ดี คนเหล่านี้ครั้นทำลายขันธ์แล้ว ย่อมไปตกในอวิจีมหานรก
                    ใช่แต่เท่านั้น บุคคลที่เป็นกษัตราธิราช มิได้ตั้งอยู่ในยุติธรรม มากไปด้วยโลภเจตนา ย่อมยกพลจตุรงคเสนา ไปตีพระนครน้อยใหญ่อยู่เนืองๆ ทำให้ไพร่บ้านพลเมือง และเสนาโยธาทวยหาญทั้งสองฝ่าย ล้มตายเป็นอันมาก คนเหล่านี้ครั้นทำลายขันธ์แล้ว ย่อมไปตกในอวิจีมหานรก
                    ใช่แต่เท่านั้น บุคคลที่ประทุษร้าย แก่ท่านที่เป็นสัปปุรุษ ผู้มั่นด้วยศีลาธิคุณ สมาธิคุณ ปัญญาธิคุณก็ดี บุคคลที่ประทุษร้าย แก่ท่านที่ได้ธรรมอันวิเศษ มีพระโสดาบันบุคคลเป็นต้นก็ดี คนเหล่านี้ครั้นพ้นขันธ์แล้ว ย่อมไปตกในอวิจีมหานรก ทนทุกขเวทนาอยู่ช้านาน เหมือนอย่างพระเทวทัตต์ กระทำการประทุษร้าย ต่อพระพุทธเจ้า ภายหลังแผ่นดินสูบลงไปทั้งเป็น ไปทนทุกขเวทนาอยู่ในอวิจีมหานรก กายแห่งพระเทวทัตต์สูงได้ 100 โยชน์ เท้าทั้งสองจมอยู่ในแผ่นดินเหล็กเพียงข้อเท้า ศีรษะจมอยู่ในฝาปิดเบื้องบนเพียงหมวกหูทั้งสอง หลาวเหล็กใหญ่ประมาณเท่าลำตาล ร้อยตรึงไว้โดยรอบ มิอาจจะไหวกายได้ ไฟไหม้ทนทุกขเวทนา อยู่ตราบเท่าถึงทุกวันนี้


                    ใช่แต่เท่านั้น บุคคลที่ทำอนันตริยกรรม 5 ประการ อันเป็นครุโทษ คือ ปิตุฆาต ฆ่าบิดา 1  มาตุฆาต ฆ่ามารดา 1   อรหันตฆาต ฆ่าพระอรหันต์ 1   โลหิตุปบาท ทำให้โลหิตห้อเกิดขึ้นในพระสรีรกาย แห่งพระพุทธเจ้า 1   สังฆเภททำลายสงฆ์ให้แตกร้าวจากกัน แต่ละฝ่าย 4 รูปขึ้นไป 1 คนที่กระทำอนันตริยกรรมดังนี้ ครั้นทำลายขันธ์แล้ว ย่อมไปตกในอวิจีมหานรก

ขุมที่ 1 - สัญชีวนรก
ขุมที่ 2 - กาฬสุตตนรก
 ขุมที่ 3 - ฆาตนรก
ขุมที่ 4 - โรรุวนรก
ขุมที่ 5 - มหาโรรุวนรก
ขุมที่ 6 - ตาปนนรก
ขุมที่ 7 - มหาตาปนนรก
 ขุมที่ 8 - อวิจีนรก
อุสุทนรก - บริวารแห่งนรกใหญ่ทั้ง 8 ขุม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย