สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คนภูเขา

     ท่ามกลางขุนเขาที่สูงสลับซับซ้อน ในภาคเหนือของประเทศไทย มีชาวชาวอยู่มากมายหลายเผ่า นับเป็นแสนๆคน พวกเขาเหล่านี้ล้วนเป็นประชากรส่วนหนึ่งของชาติ ซึ่งความเป็นอยู่ของพวกเขาได้ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของประเทศ เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือให้อยู่ดีกินดี มีสิทธิเท่าเทียมกัน และสามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้โดยเสรี ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ต่างก็มีภาษาและวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเอง และแท้ที่จริงแล้วพวกเขาอาจเป็นชนพื้นเมืองพวกแรกๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบนี้มาช้านาน ปัจจุบัน...กำลังจะถูกกลืน อนาคตของพวกเขาคือการอนุรักษ์ และการตกเป็นทาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และกันชนสงครามของคนเมือง.

เย้า
มูเซอ
แม้ว
สิบสองปันนา
มานาว
ไทยลื้อ
กะเหรี่ยง
ข่าก้อ
อีก้อ
ผีตองเหลือง
ว้า
ลาวโซ่ง
ลีซอ
ข่า
แข่เย้า
บทเพลงกล่อมลูก ชาวเหนือ- ชาวอีสาน- ชาวเขา
***ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเก่าตั้งแต่เมื่อปี 2512 ปัจจุบันนี้วัฒนธรรมประเพณีและการแต่งกาย อาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย.
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย