ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

อารยธรรมมนุษย์

อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย แบ่งเป็น สุเมเรียน, เซมิติค, อินโดยูเรเปียน  อารยธรรมสุเมเรียน : เป็นชาติแรกที่สร้างความเจริญทางเมโสโปเตเมีย มีการปกครองแบบ “นครรัฐ” ความเจริญของชาวสุเมเรียน : ระยะแรกมีพระเป็นผู้ดูแล พระมีอำนาจสูงสุด ค่อมาเมื่อเกิดการแข่งขันรบระหว่างนครรัฐอำนาจการปกครองจึงเปลี่ยนเป็นอยู่ที่นักรบหรือกษัตริย์ ซึ่งเป็นผู้เข้มแข็งสามารถสู้รบป้องกันนครรัฐและดูแลควบคุมดูแลกิจการต่างๆแทนพระ การปกครองแบบนครรัฐของชาวสุเมเรียนในดินแดนเมโสโปเตเมียจัดว่าเป็นนครรัฐแห่งแรกของโลก

ชาวสุเมเรียนเป็นชาติแรกในดินแดนเมโสโปเตเมียที่รู้จักการเขียนหนังสือ เรียกว่าอักษรคูนิฟอร์ม หรืออักษรรูปลิ่ม (กดลงบนแผ่นดินเหนียว) เป็นพวกแรกที่คิดค้นวิธีการคิดเลขทั้งการลบ บวก และคูณ และนิยมใช้หลัก 60 60 นาที มีการสร้างระบบตวงวัดและปฏิทินแบบจันทรคติ ทางสถาปัตยกรรม ชาวสุเมเรียนได้ชื่อว่าเป็นผู้ริเริ่มการใช้อิฐในการก่อสร้าง ซิกกูแรค หรือหอคอยระฟ้า

 จักรวรรดิชนเผ่าเซมิติคและอินโดยูเรเปียน

ชนเผ่าเซมิติค ได้แก่ ชาวอัคคาเดียน ชาวอมอไรต์ ชาวอัสสิเรียนและชาวคาลเดียน ชนเผ่าอินโดยูเรเปียน ได้แก่ ชาวฮิตไตท์ และชาวเปอร์เซีย ลำดับของพวกที่เข้ามารุกรานในสุเมเรียนมีดังนี้ ...

 1. ชาวอัคคาเดียน นำโดยพระเจ้าซาร์กอนที่ 1 ได้ยกทัพเข้ายึดครองนครรัฐชาวสุเมเรียน และขยายดินแดนจนสถาปนาจักรวรรดิอัคคาเดียนขึ้น นับเป็นจักรวรรดิแห่งแรกที่ปรากฏในประวัติศาสตร์
 2. ชาวอมอไรต์ มีผู้นำชื่อว่า ฮัมมูราบี ได้สถาปนาจักรวรรดิบาบัโลเนีย มีกฏหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือ ประมวลกฏหมายฮัมมูราบี ใช้หลัก “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน”
 3. ชาวฮิตไตท์ เก่งในด้านการทำสงคราม พวกฮิตไตท์ใช้รถรบเทียมม้าเข้าทำลายกองทหารเดินเท้าของศัตรู และยังเป็นพวกแรกในสมัยโบราณที่รู้จักใช้เหล็ก
 4. ชาวอัสสิเรียน เป็นพวกที่มีชื่อเสียงในด้านการรบและความดุร้าย สามารถขยายจักรวรรดิออกไปได้อย่างกว้างขวาง รวบรวมอักษรคูนิฟอร์มไว้ที่หอสมัดนิเนอเวท์ ได้ทิ้งอนุสรณ์ความโหดคือ แอสซูร์บานิปาล
 5. ชาวคาลเดียน ได้สถาปนานครบาบิโลนขึ้นเป็นเมืองหลวงอีกครั้ง (ได้ชื่อว่า บาบิโลเนียนใหม่) สิ่งที่ชาวคาลเดียนได้ทำคือ วิชาดาราศาสตร์ สามารถคำนวณความเคลื่อนไหวของดาวต่างๆ สามารถทำนายวันที่จะเกิดสุรยุปราคาและจันทรุปราคาได้อย่างแม่นยำ และได้สร้างสวนลอยแห่งนครบาบิโลนขึ้น
 6. ชาวเปอร์เซีย ชำนาญการรบและการเลี้ยงสัตว์ นับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ แบ่งเป็นพระเจ้าแห่งความดีและพระเจ้าแห่งความชั่ว

การรวมอาณาจักรและการปกครองสมัยต่างๆของอียิปต์

สมัยอาณาจักรเก่า : เป็นแบบเทวาธิปไตย นโยบายของยุคนี้คือ รักษาสันติภาพไม่รุกรานใคร นิยมสร้างสถานที่เก็บพระศพให้ฟาโรห์ สม้ยนี้จึงมีชื่อเรียกว่า “ยุคพีระมิด” สมัยอาณาจักรกลาง : มีการขุดตลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำไนล์และทะเลแดง ทำให้เดินเรือได้ และสมัยนี้เองถูกพวกฮิคโซสที่ผ่านมาทางช่องแคบสุเอซเข้ารุกรานเป็นครั้งแรก และสามารถครองอียิปต์ได้นานถึง 120 ปี สมัยอาณาจักรใหม่หรือสมัยจักรวรรดิ : เริ่มจากพวกขุนนางต่อต้านการปกครองของฮิคโซสและขับไล่ออกไปจากอียิปต์ ต่อมาฟาโรห์พยายามดึงอำนาจคืนจากขุนนาง มีการสร้างกองทัพบกและเรือ รับรูปแบบการใช้ม้าและรถศึกจากฮิคโซส และยังเริ่มการใช้เหล็ก

 โครงสร้างการปกครองและสังคมของอารยธรรมอียิปต์

โครงสร้างการปกครองของอียิปต์โบราณ : ฟาโรห์เป็นเทวกษัตริย์มีอำนาจควบคุมการปกครองอย่างเด็ดขาด ฟาโรห์มีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยปกครองสองประเภท ประเภทแรกคือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในเมืองหลวง โดยมีตำแหน่ง วิเซียส์เป็นผู้ปฏิบัติภารกิจต่างๆแทนฟาโรห์ ประเภทที่สองคือ เป็นเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น ปฏิบัติอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ฟาโรห์จะเป็นผู้ส่งออกไปดูแลปกครอง ซึ่งจะบริหารงานจามพระบรมราชโองการของฟาโรห์ หน้าที่สำคัญของทั้งสองคำแหน่งนี้คือ เก็บภาษี รัฐบาลของฟาโรห์ยังมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการชลประทาน และงานที่สำคัญของตัวฟาโรห์เองอีกอย่างคือ ควบคุมดูแลการค้ากับต่างแดน

โครงสร้างทางสังคมของอียิปต์โบราณ : แบ่งเป็น 4 ชนชั้น คือ ยอดพีระมิด ได้แก่ ฟาโรห์ รองจากยอดพีระมิด ได้แก่ ขุนนาง พระ รองจากชนชั้นสูง ได้แก่ ชนชั้นกลาง ช่าง พ่อค้า เจ้าหน้าที่เก็บภาษี ชนชั้นต่ำสุด ได้แก่ ชาวนา

ชาวอียิปต์ได้เขียน คัมภีร์มรณะขึ้น เนื่องจากเชื่อในชีวิตหลังความตาย โดยใช้อักษรเฮียโรกลิฟฟิคหรืออักษรภาพเป็นตัวจารึก วัดที่มีชื่อเสียงของอียิปต์ ได้แก่ คาร์นัค และลุกเซอร์ มรดกทางด้านอารยธรรมของอียิปต์

 • ด้านสถาปัตยกรรม : พีระมิด
 • ด้านจิตรกรรมและประติมากรรม : ภาพวาดบนผนังของพีระมิด และมีการแกะสลักหิน พระนางเนเฟอร์ติติ
 • ด้านดาราศาสตร์ : ทำปฏิทินตามสุริยคติหาทิศทางของดาวต่างๆ
 • ด้านคณิตศาสตร์ : รู้จักการบวก ลบ และหาร ทศนิยม ค้นพบว่า ¶ = 3.14 รู้จักคำนวณฟาปริมาตรของพีระมิด
 • ด้านอักษรศาสตร์ : ใช้อักษรภาพเฮียโรกลิฟฟิค และยังประดิษฐ์กระดาษจากต้นปาปิรุสขึ้นใช้ด้วย
 • ด้านการแพทย์ : รู้จักการผ่าตัดแบบง่ายๆ การใช้เผือก การทำมัมมี่
 • ด้านวิศวกรรม : รู้จึกใช้เครื่องผ่อนแรง ล้อเลื่อน ลูกรอก รู้จักการทำเขื่อน

ชาวกรีกและการปกครองแบบนครรัฐ

ชาวกรีกเป็นชาวอารยันหรืออินโดยูเรเปียน มีความเชื่อในค่าของมนุษย์ เชื่อว่ามนุษย์มีเกียรติและควรแก่การยกย่องความสามารถด้วยตัวเขาเอง ไม่ใช่ในฐานะที่เป็นกลไกของเจ้าเหนือหัวผู้ทรงอำนาจ อารยธรรมกรีกโบราณ แบ่งเป็นหลายสมัย ดังนี้

 1. อารยธรรมกรีกสมัยคลาสสิก : เรียกอีกอย่างว่า สมัยเฮลเลนิก มีศูนย์กลางที่เมืองเอเธนส์ มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านทั้งปรัชญา วิทยาศาสตร์ การเมือง การแพทย์ การละคร สถาปัตยกรรม ฯลฯ แต่อารยธรรมนี้ต้องสิ้นสุดเนื่องจากสงครามเพโลนีเซียน
 2. อารยธรรมสมัยเฮลเลนิสติก : เริ่มต้นเมื่อกรีกตกอยู่ภายใต้อำนาจของนครรัฐมาซิโดเนีย สมัยนี้มีพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ปกครอง ซึ่งพระองค์สามารถขยายอาณาเขตและแผ่ขยายอารยธรรมกรีกไปได้อย่างกว้างขวาง และทรงสนับสนุนการค้าระหว่างกรีกและประเทศตะวันออก นครที่มีชื่อเสียงคือ อเล็กซานเดีย ในอียิปต์ สมัยนี้มีความเจริญในด้านต่างๆเช่น ปรัชญา คณิตศาสตร์ ศิลป

ในด้านการเมืองการปกครองนั้น กรีกมิได้รวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่แยกเป็น นครรัฐ แต่ละนครรัฐเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกัน นครรัฐที่มีชื่อเสียงมีสองแห่งคือ

 1. นครรัฐเอเธนส์ : เน้นผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ ตำราเรียนที่สำคัญคือ มหากาพย์อีเลียด และโอดิซซี สถาบันการปกครองของนครรัฐเอเธนส์ที่สำคัญคือ
  - สภาสามัญหรือสภาประชาชน : มีอำนาจสูงสุดในนครรัฐทั้งด้านนิติบัญญัติและบริหาร
  - สภาห้าร้อยคน : คณะกรรมการรับผิดชอบในการบริหารของนครรัฐ
  - ศาลประชาชน : ถือเป็นศาลสูงสุดไม่มีการอุทธรณ์ฏีกาอีกต่อไป ถือเป็นองค์กรที่ควบคุมการบริหารโดยตรง
  - คณะนายพลทั้งสิบ : นายพลที่มีชื่อคือ นายพลเพริคลีส มีหัวหน้าคือ ผู้บัญชาการทหาร (คล้ายนายก)
 2. นครรัฐสปาตาร์ : เป็นแบบรัฐทหาร พลเมืองทุกคนต้องเป็นทหาร ส่วนใหญ่มีอาชีพกสิกรรมเป็นหลัก ชอบรุกรานดินแดนใกล้เคียง เอาเชลยไปเป็นทาส เรียกว่า เฮลอต หลังจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สิ้นพระชนม์ กรีกโบราณทั้งหมดก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของโรมัน

นักปรัชญาที่สำคัญของกรีกโบราณ

 • ทาลิส : บิดาแห่งวิชาปรัชญา สามารถคำนวณระยะเวลาเกิดสุริยุปราคาได้ถูกต้อง ค้นคว้านำความรู้วิชาเรขาคณิตมาใช้ประโยชน์ได้
 • อแนกซีแมนเดอร์ : เป็นผู้ทำแผนที่โลกฉบับเก่าแก่ที่สุด คิดค้นว่ามนุษย์นั้นมีพัฒนาการมาจากปลา
 • โซคราตีส : สนใจด้านจริยธรรม ข้อถกเถียงทั้งหมดของเขาถูกนำมาบันทึกไว้โดยใช้ชื่อว่า ปฏิพากย์
 • เพลโต : ศิษย์คนสำคัญของโซคราตีส ไม่ค่อยชอบระบบประชาธิปไตยของกรีกเท่าไหร่ เขาได้เขียนหนังสือที่แสดงความคิดของเขาในเรื่องการปกครอง ชื่อ อุดมรัฐ หรือหนังสือพิมพ์รีพับบลิค
 • อริสโตเติล : เขียนหนังสือเกี่ยวกับกฏหมายและรัฐธรรมนูญ ในหนังสือชื่อ The Politic และยังศึกษาความรู้เกือบทุกแขนงและเขียนตำราไว้มาก ตรรกวิทยา จริยธรรม การเมือง เป็นคนแรกของโลกที่จำแนกประเภทสัตว์ในวิชาชีววิทยา และอริสโตเติลยังเป็นครูสอนความจริงให้กับเยาวชนชาวเอเธนส์ โดยตั้งโรงเรียน ลีเซียม
 • เฮโรโดตัส : บิดาแห่งประวัติศาสตร์ บุคคลแรกที่พยายามบันทึกเรื่องราวของชนชาติต่างๆ
 • ทูซีดิดิส : เขามองโลกเป็นกลาง ไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใด และนำเสนอประวัติศาสตร์อย่างตรงไปตรงมา
 • ฮิปโปกราเตส : เขียนหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์ และยังเน้นถึงจรรยาของผู้เป็นแพทย์

มรดกทางด้านอารยธรรมของกรีกโบราณ

การปกครองระบบประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์ : เป็นต้นแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยทางอ้อมหรือแบบรัฐสภาของประเทศอังกฤษในยุคปัจจุบัน สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแบบคลาสสิก : การใช้เสา จะจำแนกเป็น 3 แบบ คือแบบ ดอริค มีความงามเรียบง่ายและแสดงความมั่นคง แข็งแรง เป็นแบบที่แพร่หลายมากที่สุดของกรีก แบบไอโอนิค มีการตกแต่งเป็นรูปย้อยม้วยลงมาทั้งสองข้าง ให้ความงามอ่อนช้อย นุ่มนวล และแบบโครินเธียน จะตกแต่งมากมายด้วยการแกะเป็นรูปใบไม้ประดิษฐ์ เป็นความงามแบบหรูหรา ฟุ่มเฟือย

 • สถาปัตยกรรมคลาสสิกที่งดงามที่สุดคือ วิหารพาร์เธนอน สร้างแบบดอริค ถวายแด่เทพอาธีนา ชาวกรีกจะนิยมสร้างวิหารถวายแด่พระเจ้า ซึ่งมีประจำทุกนครรัฐ ส่วนประติมากรรมของกรีกจะมีทั้งรูปปั้นและรูปแกะสลัก โดยจะมีการแสดงการเคลื่อนไหวและมีชีวิตชีวา
 • การละคร : กรีกเป็นผู้ให้กำเนิดการละครแก่โลกตะวันตก
 • การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก : นิยมมากที่สุดคือการแข่งกรีฑาที่จัดขึ้นทุก 4 ปีที่เมืองโอลิมเปีย
 • การสร้างประติมากรรมพระพุทธรูปของชาวกรีก : พบพระพุทธรูปเป็นรูปมนุษย์ที่แถบอินเดีย ที่เคยมีชาวกรีกเข้ามาอาศัยอยู่ โดยพระพุทธรูปแนวนี้ได้รับอิทธิพลมาจากประติมากรรมกรีก
 • ดาราศาสตร์ : Aristarchus และ Samos เสนอว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
 • คณิตศาสตร์ : มีชื่อเสียงสุดคือ ยุคลิด
 • นักภูมิศาสตร์ : Eratosthenes เขียนแผนที่โลกสำเร็จเป็นครั้งแรก มีการแสดงเส้นรุ้ง เส้นแวง เส้นแบ่งเขต
 • ด้านฟิสิกส์ : ผู้ยิ่งใหญ่คือ อาร์คีมีดิส ได้ค้นพบวิธัวัดแรงดึงดูดและวางกฏเกี่ยวกับการใช้คานงัดลูกรอก

ชาวโรมันและโครงสร้างทางสังคม

โครงสร้างทางสังคมของโรมัน แต่ละกลุ่มมีสิทธิทางสังคมแต่งต่างกัน ดังนี้

 1. พวกแพทริเชียน : พวกชนชั้นสูง หัวหน้าครอบครัวมีอำนาจเด็ดขาด สมัยที่โรมมีกษัตริย์ปกครอง พวกแพทริเชียนเป็นสมาชิกสภาเซเนท มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่กษัตริย์ในนโยบายต่างๆ
 2. พวกเพลเบียน : ประชาชนโรมันส่วนใหญ่ พวกประกอบอาชีพค้าขาย ช่างฝีมือ
 3. พวกฐานะต่ำสุด พวกคลีเอนต์ : ทำนาในที่ดินของพวกแพทริเชียน โดยได้รับส่วนแบ่งตอบแทนค่าแรง

  ชาวโรมันเป็นคนทำงานหนัก กล้าหาญมากในยาวสงคราม ขยัน อดทน เรียบง่าย มีระเบียบ และมีความรับผิดชอบสูง ส่วนใหญ่ทำกสิกร นิยมอาบน้ำสาธารณะ กีฬาที่นิยมมากได้แก่ การแข่งรถ และการต่อสู้แบบกลาดิเอเตอร์ที่สนามประลองยุทธ์หรือโคลอสเซียม

ชาวโรมันต่างจากชาวกรีกหลายประการไม่ว่าจะเป็นการหาความสำราญในสถานที่อาบน้ำสาธารณะ ความตื่นเต้นในการต่อสู้ ตลอดจนการเช่าอยู่อาศัยอย่างแออัดรวมกันหลายๆหน่วย โรมันเป็นชนชาตินักรบโดยกำเนิด มีความอดทนกล้าหาญ มีการสร้างถนนจากเมืองที่รบชนะต่อไปยังกรุงโรม และยังมีการสร้างป้อมปราการ มีกองทหารที่ดีเรียกว่า กองทหารลีเจน

การเมืองการปกครองของอารยธรรมโรมัน

สมัยกษัตริย์

 1. ฐานะและอำนาจของกษัตริย์ยังคงเป็นแบบสมัยโบราณ : เลือกโดยราษฏร อำนาจถูกจำกัดด้วยประพณี ทรงมีอำนาจในการปกครอง ลงโทษผู้ทำความผิด แต่ไม่มีสิทธิยกโทษผูเผิดโดยไม่ได้รับการยินยอมจากที่ประชุม
 2. สภาประชาชน : ที่ประชุมของราษฏรสามัญเรียกว่า พวกเพลเบียน เป็นชายฉกรรจ์เช่นเดียวกับกรีก มีอำนาจยับยั้งในข้อเสนอของกษัตริย์ที่จะเปลี่ยนแปลงกฏหมาย แต่ไม่มีสิทธิเรื่องกฏหมายหรือเสนอการเปลี่ยนนโยบาย
 3. สภาเซเนท : ที่ประชุมผู้อาวุโสที่เรียกว่า แพทริเซียน คือพวกหัวหน้าเผ่าต่างๆ สภานี้เป็นผู้เลือกกษัตริย์ พิจารณาข้อเสนอของกษัตริย์ที่ผ่านสภาประชาชนมาแล้วว่าไม่ขัดกับประเพณีเดิม และเป็นศาลฏีกา

สมัยสาธารณรัฐ: ในสมัยแรกเป็นการปกครองแบบอภิชนาธิปไตย (พวกเซเนทสูงสุด) ต่อมาเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตย ทำให้ประชาชนได้สิทธิมาดังนี้

 1. พวกเพลเบียนมีสิทธิเลือกบุคคลขึ้นเป็นคณะ เรียกว่า ตรีบูน มีอำนาจคุ้มครองราษฏร 2
 2. เพลเบียนเรียกร้องให้มีการเขียนกฏหมายขึ้น เรียกว่า กฏหมาย 12 โต๊ะ ป้องกันสิทธิเสรีภาพของราษฏร
 3. ระบบสาธารณรัฐเริ่มเสื่อมลงเมื่อสภาเซเนทหันไปใช้วิธีรุนแรงในการแก้ปัญหาทางการเมือง จนภายหลังเหตุการณ์นี้นำไปสู้เผด็จการทหารสมัยจักรวรรดิ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของคำว่า “จักรพรรดิ”

สมัยจักรวรรดิ :

จักรพรรดิเป็นคนเดียวที่ทรงอำนาจสูงสุด พวกสภาเซเนท สภาราษฏรหมดบทบาทลงไป เท่ากับว่าเป็นระบอบราชาธิปไตย

มรดกทางด้านอารยธรรมของโรมัน

การนำกฏหมายมาระบุเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรก คือกฏหมาย 12 โต๊ะ เกี่ยวกับการปฏิบัติของศาลกฏหมายครอบครัว มรดก ทรัพย์สินและการประพฤติปฏิบัติของราษฎร

 • วรรณคดี : กวีที่มีชื่อเสียง ได้แก่ เวอร์จิล (อีเนอิด) โอเรซ โอวิด ซิเซโร จูเลียส ซีซาร์
 • ด้านประวัติศาสตร์ : ลีวี่ และแทคซิตุส
 • ความคิดเกี่ยวกับจักรวรรดิสากลและระเบียบสากล : เป็นสมัยสันติสุขโรมัน หมายถึง ความสงบภายใต้การปกครองของโรมัน โดยได้สร้างกฏหมายขึ้นเป็นสายใยเชื่อมโยงความจงรักภักดีที่ต่างเชื้อชาติกัน และยังใช้กำลังทหารรักษาความสงบในจักรวรรดิทำให้อยู่ได้เป็นเวลายาวนาน
 • วิชาภูมิศาสตร์ วิชาปรัชญา
 • ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
 • ด้านการก่อสร้าง มีการสร้างท่อลำเลียงน้ำ สร้างถนนโรมันใช้เชื่อมมณฑลต่างๆ อัฒจันทร์สำหรับดูกีฬา และมฃยังมีการสร้างที่ใช้รูปโค้งและหลังคาเป็นรูปวงกลม
 • ภาษาโรมัน
 • การปกครอง : เป็นผู้วางโครงร่างการปกครองที่ยังใช้กันอยู่ในยุโรปปัจจุบัน

แนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรม
อารยธรรมตะวันออกสมัยโบราณ
อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ
อารยธรรมยุคกลางตะวันตก
อารยธรรมยุคกลางตะวันออก
อารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
อารยธรรมสมัยใหม่ด้านแนวคิดทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง
อารยธรรมสมัยใหม่ด้านเศรษฐกิจและการปฏิวัติอุตสาหกรรม
จักรวรรดินิยมและผลกระทบ
สงครามโลก บทเรียนสำหรับมนุษยชาติ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ