ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

อารยธรรมมนุษย์

อารยธรรมยุคกลางตะวันออก

กำเนิดศาสนาอิสลาม พระเจ้าคือ พระอัลเลาะฮ์ และเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและจักรวาลทั้งหมด มนุษย์คนแรกที่พระเจ้าสร้างคือ อาดัม และฮาวา (EVE) กล่าวกันว่าศาสนาอิสลามเกิดที่คาบสมุทรอารเบีย เพราะเป็นที่กำเนิดของศาสดามุฮัมมัด

 ชีวประวัติของศาสดา ศาสดามุฮัมมัด กำเนิดจากอาหรับตระกูลกุไรซ์ เมื่ออายุได้ 40 ได้ออกไปหาความสงบเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงของสรรพสิ่งและวิธีการปรับปรุงสังคม และต่อมาได้มีเทวทูตปรากฏกายต่อหน้าท่านในรูปร่างมนุษย์ธรรมดาและได้สอนให้อ่านโองการแรกของพระผู้เป็นเจ้า ภายหลังมีการรวบรวมขึ้นเป็นคัมภีร์ของศาสนา คือ อัลกุรอ่าน มี 30 ภาค แบ่งเป็น 114 บท จำนวน 6666 วรรค เป็นโองการที่พระเจ้าประทานผ่านศาสดามุฮัมมัดให้สั่งสอนมนุษยชาติประกอบได้ด้วยคำสั่งสอนทุกเรื่องทั้งวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ จริยธรรม ฯลฯ และบอกถึงวันสิ้นโลกที่มนุษย์จะต้องถูกสอบสวนความดี ความชั่วที่กระทำไป ปีค.ศ.622 มุฮัมหมัดได้เดินทางไปเผยแผ่ศาสนาที่เมืองยาถริบ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองมาดินะฮ์ หมายถึงเมืองของศาสดา ถือว่าการอพยพมาที่เมืองครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญของศาสนอิสลาม จึงถือเอาปีนี้เป็นต้นศักราชของอิสลาม เรียกว่า ฮิจเราะห์ศักราช

หลังจากที่ศาสดามุฮัมมัดสิ้นชีพลง ได้มีการเลือกสาวกที่อาวุโสใหม่คือ อาบู บักร์ ให้ดำรงตำแหน่งที่เรียกว่า คอลีฟะ (กาหลิบ) ต่อมาคือ อุมัร อุธมาน และอาลีตามลำดับ ซึงต่อมาได้เกิดแยกเป็นนิกายต่างๆ

 หลักการของศาสนาอิสลาม

ประกอบไปด้วยหลักศรัทธา 6 ประการ และหลักปฏิบัติ 5 ประการ และเกิดนิยายต่างๆ ซุนนี,ชีอะฮ์,วาฮาบี,คอวาวิจ,ซูฟี การเกิดนิกายต่างๆนี้เกิดจากความแตกแยกทางการเมือง การตีความคัมภีร์และความคิดของนักปราชญ์ในยุคต่างๆ

ปรัชญาของอิสลามเกี่ยวกับมนุษย์ การสร้างของพระผู้เป็นเจ้าจากดิน มนุษย์ชายและหญิงมีความเท่าเทียมกัน มนุษย์มีหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า ต่อตัวมนุษย์เอง ต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อสังคม และต่อสภาพแวดล้อม

การขยายอารยธรรมอิสลามในตะวันออกกลาง การขยายดินแดนกว้างขวางตั้งแต่ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก จนแคว้นสินธุในอินเดีย เกิดขึ้นในราชวงศ์อุมัยยะฮ์ มีเมืองหลวงชื่อ ดามัสกัส ในซีเรีย ยุคทองของอารยธรรมอิสลามเกิดขึ้นในราชวงศ์อับบาสิยะฮ์ มีเมืองหลวงชื่อ แบกแดด ในอิรัก

 การขยายอารยธรรมอิสลามในเอเชีย การสิ้นสุดของกรุงคอนสแตนติโนเปิลจัดว่าเป็นการสิ้นสุดของยุคกลางในยุโรป เกิดขึ้นในสมัยสุลต่างเมฮ์เมตที่ 2 ของราชวงศ์ออตโตมันเติร์ก

 สงครามครูเสด ความหมายของสงครามครูเสดมีสองนัยคือ 1.กองทหารที่จัดตั้งโดยพวกคริสเตียนโรมันคาทอลิกของยุโรปตะวันตกในการต่อต้านอำนาจมุสลิม 2.สงครามศาสนาที่พวกคริสเตียนกระทำต่อฝ่ายมุสลิม สงครามครูเสด เป็นการรบกันระหว่างฝ่ายคริสเตียนโรมันคาทอลิกกับฝ่ายมุสลิม การรบทั้งหมดมี 10 ครั้ง สงครามครูเสด เกิดจากปัจจัยดังนี้ 1.การปกป้องและปลดปล่อยกรุงเยรูซาเล็มที่อยู่ในอำนาจของอาณาจักรออตโตมันเติร์ก ของชาวคริสเตียนโรมันคาทอลิกในยุโรป 2.พ่อค้ายุโรปต้องการครอบครองท่าเรือชายฝั่งทางตะวันออก และทางใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 3.ระบบฟิวดัล ทำให้ผู้ไม่มีที่ดินต้องการไปแสวงหาที่ในเอเชีย

 ความเจริญด้านการศึกษาของอิสลาม

หะดิษของศาสดามูฮัมมัดเน้นเรื่องความสำคัญของความรู้ “จงแสวงหาความรู้ แม้จะต้องไปไกลถึงเมืองจึน” ศูนย์กลางการแปลตำราต่างชาติมาเป็นภาษาอาหรับที่กรุงแบกแดด คือ บัยตุลฮิกมัต หรือ ดารุล ฮุกมา เป็นสถาบันวิทยปัญญาซึ่งเป็นเหมือน ราชบัณฑิตสถานของราชวงศ์อับบาสิยะฮ์เป็นศูนย์รวมการแปล ปรัชญา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ในกรุงแบกแดดมีมัสยิดเป็นจำนวนมาก แต่ละแห่งจะมีโรงเรียนประถม เรียกว่า มักตับ ปรัชญาทางด้านสังคมศาสตร์ นักปรัชญายุโรปผู้มีอิทธิพลต่อนักปรัชญาในยุคหลังอย่างมาก คือ อิบนิ คอลดูน ผลงานที่สำคัญคือ มุกอดดิมะฮ์

 ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ควาริซมี เป็นผู้ให้กำเนิดวิชา พีชคณิตและตรีโกณมิติ นักปราชญ์มุสลิม มีบทบสทในด้านวิทยาศาสตร์ดังนี้ ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ พีชคณิต ตรีโกณมิติ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และการแพทย์

 ความเจริญทางด้านภาษาและวรรณคดี

ด้านวรรณคดีร้อยกรอง กวีที่มีชื่อคือ กวีเปอร์เซีย โอมาร์ คัยยาม กลอนของเขาคือ รุไบยาต ด้านวรรณคดีร้อยแก้ว ที่โลกรู้จักกันมากก็คือ การเล่าเป็นนิทานร้อยเรื่องเช่นอาหรับราตรีหรือ พันหนึ่งทิวา สมัยราชวงศ์อับบาสิยะฮ์ เป็นสมัยที่วรรณคดีรุ่งเรืองมาก

 ความเจริญด้านศิลปกรรม

ศิลปะของอิสลามมีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยให้มีลวดลายเฉพาะในประเพณีที่เป็นความงดงามด้วยการเขียนลวดลายเครือวัลย์ เรียกว่า อาราเบสก์ ซึ่งแสดงความอ่อนช้อยของเส้น การประดับประดาด้วยตัวอักษรอาหรับ ถือว่าเป็นแม่ลายและเป็นศิลปเอกของอิสลาม เป็นแบบเรียบง่าย เรียกว่าอักษร กูฟี ลวดลายอาราเบสก์ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1.แบบที่ประดิษฐ์จากลายเรขาคณิต วาดจากเส้นตรงหรือมุมที่เรียกว่า ทัสเทียร์ 2.แบบที่สร้างจากลักษณะของต้นไม้ สร้างจากลายเส้นโค้ง วงกลม หรือจากความมีชีวิตชีวาของดอกไม้ เรียกว่า แบบนุสกี่ สถาปัตยกรรมที่สำคัญของอิสลาม คือ การสร้างมัสยิด ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายกันคืออาคารหลังคารูปโดม ศิลปอิสลามขยายออกไปครอบงำเป็นศิลปที่ผสมผสานระหว่างอิสลามและสเปน ศิลปแขกมัวร์ ที่สเปน

 อารยธรรมอิสลามกับอารยธรรมสากลอิบนิ คอลดูน กล่าวว่าอารยธรรมอิสลามมีลักษณะเด่นของจิตวิญญาณทางการค้าที่กว้างขวาง ซึ่งทำให้กลไกของตลาดเติบโต หนึ่งในสถาบันที่สำคัญที่สุดของมุสลิม คือ ซากาต เป็นการช่วยเหลือสังคมมนุษย์ทำให้เกิดความยุติธรรม อารยธรรมอิสลามเป็นแหล่งวิทยปัญญาที่เป็นสะพานเชื่อมความรู้ของอารยธรรมยุคโบราณมาสู่อารยธรรมตะวันตกยุคใหม่ แต่ในปัจจุบัน อารยธรรมอิสลามต้องเผชิญหน้ากับอารยธรรมตะวันตกซึ่งเป็นอารยธรรมแบบทุนนิยม

แนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรม
อารยธรรมตะวันออกสมัยโบราณ
อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ
อารยธรรมยุคกลางตะวันตก
อารยธรรมยุคกลางตะวันออก
อารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
อารยธรรมสมัยใหม่ด้านแนวคิดทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง
อารยธรรมสมัยใหม่ด้านเศรษฐกิจและการปฏิวัติอุตสาหกรรม
จักรวรรดินิยมและผลกระทบ
สงครามโลก บทเรียนสำหรับมนุษยชาติ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ