ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

อารยธรรมมนุษย์

อารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ หมายถึง การเกิดใหม่ของอารยธรรมคลาสสิกสมัยกรีก-โรมัน อันเนื่องมาจากความสนใจศึกษาศิลปวิทยาการเหล่านั้นของชาวตะวันตก

 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ สงครามครูเสด :

เป็นสงครามระหว่างชาวคริสเตียนและชาวมุสลิม เพื่อแย่งชิงดินแดนศักดิ์สิทธิ์เจรูซาเล็ม ทำให้ชาวคริสต์ในยุโรปตะวันตกมีโอกาสเข้าไปในจักรวรรดิไบแซนไตน์ และได้รู้จักอารยธรรมคลาสสิกของกรีก-โรมัน

การขยายตัวของเมือง การค้า ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราและพ่อค้า ชาวเมืองในปลายยุคกลาง : เกิดชนชั้นใหม่และสังคมใหม่ นั่นคือ ชาวเมือง ได้แก่ พ่อค้าและเสรีชนที่อยู่ในสังคมเมือง การขยายตัวของการค้าและระบบเงินตราที่มีความสำคัญ ทำให้โลกทัศน์และชีวิตความเป็นอยู่ของคนกว้างขวางเคลื่อนไหวได้มากขึ้น มีสินค้าและวัตถุตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ การสนับสนุนอุปถัมภ์ของกลุ่มผู้ปกครองบางกลุ่ม : มีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนขบวนการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองตามหัวเมืองต่างๆในแหลมอิตาลี

 สภาพทั่วไปและลักษณะสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ความเป็นมนุษยนิยม : การให้ความสำคัญและคุณค่าต่อความเป็นมนุษย์ เชื่อมั่นในสติปัญญา เหตุผล ความต้องการความเป็นอิสระเสรี : จากความผูกพันตามระบบศักดินาสวามิภักดิ์ เพื่อตอบสนองความต้องการเป็นตัวของตัวเองจากพ่อค้าที่สามารถพึ่งตัวเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งเจ้านายอีกต่อไป การรู้จักการวิพากษ์วิจารณ์ : ยุคนี้เป็น สมัยแห่งอัจฉริยะ มีบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่พระ ที่ศึกษาหาความรู้อย่างรอบรู้กว้างขวางในหลายสาขาวิชา ลีโอนาร์โด ดา วินชี ความเป็นยุคสมัยแห่งหัวเลี้ยวหัวต่อ : ระหว่างโลกสมัยกลางกับโลกสมัยใหม่ที่กำลังเริ่มก่อตัวขึ้นของโลกตะวันตก เริ่มผละออกจากค่านิยมแบบเก่า แต่ก็สร้างสรรค์ค่านิยมใหม่ของตนขึ้นบนรากฐานของสิ่งเก่านั้นเอง การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ : จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์คือ การค้นพบทฤษฎีสุรยจักรวาลของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส ผู้เสนอว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ยุคนี้จึงได้ชื่อว่า ยุคแห่งเหตุผล การเกิดการปฏิวัติการพิมพ์ : มีการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ โดยโจฮัน กูเตนเบิร์ก

 งานสร้างสรรค์ของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

ศิลปกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปกรรมมมีลักษณะเด่น ดังนี้ 1.ศิลปะแต่ละประเภทมีความเด่นในตัวของมันเอง โดยเน้นความเป็นมนุษย์ 2.การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อคุณค่าทางศิลปะ ไม่ใช่ศิลปะเพื่อศาสนาเพียงอย่างเดียว 3.การสร้างศิลปะเพื่อชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง 4.ศิลปะที่มีความเหมือนจริง

 สาเหตุของการปฏิรูปศาสนา

ความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของมนุษย์ : มีแนวคิดใหม่เกิดขึ้น คือ มนุษยนิยม ปัจเจกชนนิยม  ธรรมชาตินิยม ทำให้คนมีเสรีภาพทางความคิดมากขึ้น และมีการต่อต้านอำนาจสถาบันต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงในศาสนจักร : การปฏิบัติตัวของบาทหลวงย่อหย่อนลง ประพฤติผิดวินัย มีการติดสินบน นักปฏิรูปศาสนาที่สำคัญ : มาร์ติน ลูเธอร์ โจมตีศาสนจักรอย่างรุนแรง ในการขายใบไถ่บาปในสมัยของสันตะปาปา ต่อมาได้เกิดลัทธิใหม่ชื่อ ลัทธิลูเธอร์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของนิกายโปรเตสแตนต์ จอห์น คาลวิน เชื่อว่ามนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับอำนาจของพระเข้า พวกที่นับถือลัทธิคาลวินเรียกว่า พิวริตัน

สรุป การปฏิรูปศาสนาเกิดขากสาเหตุสำคัญทั้งจากปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดนขึ้นในโลกตะวันตกตั้งแต่สมัยการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ และปัจจัยที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงภายในวงการของศาสนจักรเอง

ผลของการปฏิรูปศาสนา

 • คริสต์ศาสนาแตกแยกออกเป็น 2 นิกายใหญ่ คือ นิกายโรมันคาทอลิก และโปรเตสแตนต์
 • การสิ้นสุดของศาสนจักรสากล และลดอำนาจของพระสันตะปาปา
 • การเกิดสงครามศาสนาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16-17 หลายครั้ง
 • เกิดการต่อต้านการปฏิรูปศาสนา

ปัจจัยสำคัญในการก่อตั้งรัฐสมัยใหม่ตอนต้น

ความเสื่อมอำนาจของระบบศักดินาสวามิภักดิ์ : เนื่องจากสงครามในหมู่ของบรรดาขุนนาง ทำให้ระบบศักดินาเสื่อมลง ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงการบริหารดินแดนของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้ การเติบโตของเมืองและการค้า : ทำให้พ่อค้าและชาวเมืองมีความมั่งคั่ง มีเศรษฐกิจแบบใหม่มากขึ้น การสำนึกในความเป็นชาติ : มีภาษา เชื้อสาย และวัฒนธรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน

 การก่อตั้งรัฐราชาธิปไตย : สเปน

ปัจจัยที่ทำให้สเปนรวมศูนย์อำนาจที่กษัตริย์ได้ มีดังนี้

 1. จากการอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าเฟอร์ดินานด์แห่งอาเรกอนและพระนางอิซาเบลลาแห่งคาสตีล
 2. การยอมรับของสันตะปาปาที่กรุงโรมและเก็บภาษีวัดในสเปน
 3. การเผยแพร่คริสต์ศาสนา และขับไล่พวกมัวร์ออกไปจากสเปน
 4. การมีอาณานิคมและการค้าโพ้นทะเล
 5. การรวมดินแดนในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 5

การก่อตั้งรัฐราชาธิปไตย : โปรตุเกส

ดินแดนโปรตุเกส คือบริเวณโอปอร์โต จากการที่เคาต์เฮนรีแห่งเบอร์กันดี ช่วยสเปนรบขับไล่พวกมัวร์ และได้รับพระราชทานที่ดินตอบแทน การก่อตั้งรัฐราชาธิปไตย : อังกฤษ

สมัยพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 1 ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจมากและเป็นสมัยที่สร้างความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมของอังกฤษ

 การก่อตั้งรัฐราชาธิปไตย : ฝรั่งเศส

พระเจ้าเฮนรีที่ 4 ทรงประกาศกฤษฎีกาแห่งเมืองนองส์และเปลี่ยนศาสนามานับถือโรมันคาทอลิก

 รัฐอื่นๆในยุโรป

แคว้นในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถแต่งตั้งเป็นรัฐชาติได้ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 เพราะมีเจ้าผู้ปกครองแคว้นต่างๆหลายแคว้น ที่ได้ผลัดเปลี่ยนกันมาเป็นจักรพรรดิโดยการเลือกตามพระราชโองการประกาศทอง (Golden Bull)

 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในสมัยใหม่ตอนต้น

การประดิษฐ์แท่นพิมพ์ของโจฮัน กูเตนเบิร์ก : นำไปสู่การปฏิวัติระบบการพิมพ์และ การผลิตหนังสือ เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติด้านการสื่อสารของมนุษย์ ทำให้เปลี่ยนจากวัฒนธรรมการบอกเล่า มาสู่วัฒนธรรมการพิมพ์ และวัฒนธรรมการอ่าน

การประดิษฐ์ปืนใหญ่และการทำดินปืน : ถูกนำมาใช้ในการทำสงคราม มีการเปลี่ยนแปลงในการใช้อาวุธและยุทธวิธีในการจัดทหารและกองทัพ มีการใช้อาวุธปืนใหญ่ โดยไม่ต้องจัดทหารประจัญบานแบบเก่า การประดิษฐ์เข็มทิศ : มีการทำแผนที่ การเดินเรือ การดูดาว การพัฒนาการต่อเรือแบบใหม่ที่แข็งแรงขึ้น มีระวางบรรทุกได้มากขึ้น ทำให้ยุโรปมีความพร้อมที่จะออกสำรวจทางทะเล จนสามารถค้นพบโลกใหม่ ถึงแม้ยุโรปจะมีการเติบโตทางการค้าและระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา แต่ยุโรปก็ไม่สามารถจะพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก

 1. ระบบศักดินาสวามิภักดิ์ที่ยังดำรงอยู่ เป็นระบบที่ผลิตเพียงเพื่อยังชีพ
 2. การผูกขาดโดยสมาคมพ่อค้า ช่างฝีมือ หรือระบบกิลด์ มีข้อจำกัดมากมาย ไม่สนับสนุนการขยายตัวของอาชีพและการผลิต ทำให้สินค้าไม่เพียงพอ และไม่มีการพัฒนาวิธีการผลิต
 3. การผูกขาดการค้าของเมืองท่าต่างๆในอิตาลี ทำให้พ่อค้ายุโรปอื่นๆเสียผลประโยชน์
 4. การนำเหรียญเงินมาใช้ในการแลกเปลี่ยนทางการค้า แต่ยุโรปขาดแหล่งแร่เงินและแร่ทองซึ่งเป็นโลหะที่มีค่า

ขณะเดียวกันยุโรปมีแรงจูงใจและต้องการขยายตัวทางด้านต่างๆหลายประการ

 1. ค้องการเผยแพร่คริสต์ศาสนา
 2. พัฒนาวิธีการค้าที่ให้กำไรสูงระหว่างพ่อค้าในสันนิบาตฮันเซียติก
 3. มีการสะสมเงินทุนเพื่อการค้า การเดินเรือ และการทำอุตสาหกรรม
 4. ต้องการอาวุธ และแรงกระตุ้นจากกษัตริย์ต่างๆ
 5. ความปรารถนาสินค้าตะวันออก ที่ได้มาจากรายงานของนักเดินทาง
 6. ค่านิยมใหม่ของคนในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ที่ต้องการความร่ำรวย

การค้าของยุโรปต้องชะงักลง เมื่อเตอร์กเข้ายึดไบแซนไตน์ ยุโรปในขณะนั้นจึงต้องมีการพัฒนาอยู่ 2 ทาง ได้แก่

 1. การขยายตัวภายใน พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
 2. การขยายตัวภายนอก สำรวจดินแดนเพื่อแสวงหาผลผลิต สินค้า และเส้นทางการค้าใหม่ที่ปลอดจากพวกมุสลิม

การค้นพบโลกใหม่และดินแดนโพ้นทะเล

ชาวโปรตุเกส เป็นยุโรปชาติแรกที่เริ่มเดินเรือค้นหาเส้นทางไปยังเอเชีย ผู้มีบทบาทสนับสนุนในด้านนี้คือ เจ้าชายเฮนรี่ นักเดินเรือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด คือ วาสโก ดา กามา สามารถอ้อมแหลมกู๊ดโฮปได้สำเร็จ

สาเหตุที่โปรตุเกสมีความเจริญด้านการเดินเรือก่อนชาติยุโรปอื่นๆ เนื่องจากโปรตุเกสตั้งอยู่ติดทะเล อยู่ในเส้นรุ้งเส้นแวงที่มีกระแสน้ำที่เหมาะสมต่อการออกเดินเรืออย่างยิ่ง ประกอบกับความกล้าเสี่ยง กล้าผจญภัย อันเกิดจากแนวความคิดที่ต้องการสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับคริสต์ศาสนา เป็นปัจจัยที่ช่วยให้การสำรวจทะเลประสบความสำเร็จ

ผลของการค้นพบโลกใหม่และดินแดนโพ้นทะเล การขยายตัวของการค้า การได้โลหะมีค่าเพิ่มขึ้น : แร่ทองและแร่เงิน หาได้มากขึ้น

การปฏิวัติทางการค้า :

 1. เกิดระบบทุนนิยม (ระบบการผลิต การแจกจ่าย และการแลกเปลี่ยน)
 2. การเติบโตของธนาคาร : กิจการธนาคารเติบโตขึ้นเพราะระบบเงินตราและระบบทุนนิยม
 3. การขยายตัวของระบบเครดิต : ช่วยให้พ่อค้าในอัมสเตอร์ดัมสามารถซื้อสินค้าในเวนิสได้โดยการออกตั๋วแลกเงินในธนาคารท้องถิ่น
 4. การใช้เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
 5. ระบบการผลิตแบบครัวเรือน
 6. การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ หรือการจัดองค์การ
 7. การเกิดบริษัทรวมหุ้น
 8. การเติบโตของเศรษฐกิจแบบเงินตราที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลัทธิพาณิชย์นิยม

หลักการสำคัญของระบบพาณิชย์นิยมคือ การให้ความสำคัญกับเงินตรา ทองคำและเงิน โดยจะหมายถึงหลักความรุ่งเรือง มั่งคั่งของชาติที่กำหนดโดยปริมาณของโลหะมีค่าภายในราชอาณาจักร ยิ่งมีเงินทองมากเท่าใด ประเทศก็มีอำนาจมากขึ้นเท่านั้น

 การปฏิวัติเกษตรกรรม การปฏิวัติเกษตรกรรมนับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14-18 มีส่วนสนับสนุนการปฏิวัติการค้า ให้ราคาสินค้าที่สูงขึ้น และประชากรในเมืองที่เพิ่มขึ้นทำให้เกษตรกรรมกลายเป็นธุรกิจที่ได้ผลกำไรดี และมีแนวโน้มเข้าสู่ระบบทุนนิยม

แนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรม
อารยธรรมตะวันออกสมัยโบราณ
อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ
อารยธรรมยุคกลางตะวันตก
อารยธรรมยุคกลางตะวันออก
อารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
อารยธรรมสมัยใหม่ด้านแนวคิดทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง
อารยธรรมสมัยใหม่ด้านเศรษฐกิจและการปฏิวัติอุตสาหกรรม
จักรวรรดินิยมและผลกระทบ
สงครามโลก บทเรียนสำหรับมนุษยชาติ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ