ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

อารยธรรมมนุษย์

พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์

ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ของอารยธรรมโบราณในแถบลุ่มแม่น้ำ

อารยธรรมแถบลุ่มแม่น้ำไทกรีสและยูเฟรตีส : เรียกดินแดนแถบนี้ว่าเมโสโปเตเมีย ผู้คนที่สร้างอารยธรรมแห่งนี้คือ ชาวสุเมเรียน ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ คือ
1.ด้านคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณ)
2.การประดิษฐ์ปฏิทิน นอกจากนี้ ชาวฮิตไตท์ยังเป็นผู้คนพบวิธีนำแร่เหล็กมาใช้ และชาวคาลเดียน ยังศึกษาดาราศาสตร์

อารยธรรมแถบลุ่มแม่น้ำไนล์ : ชาวอียิปต์ได้ประดิษฐ์อักษรขึ้นใช้ ได้ค้นพบวีธีการทำกระดาษ เชี่ยวชสญในด้านการคำนวณหาปริมาตร และมีการปรับปรุงปฏิทินแบบสุริยคติ และยังเก่งทางด้านการแพทย์อีกด้วย อารยธรรมแถบลุ่มแม่น้ำฮวงโห : ชาวจีนค้นพบพืชที่เป็นยารักษาโรคหรือยาพิษ และมีการรักษาโรคโดยวิธีการฝังเข็มตามอวัยวะต่างๆ อารยธรรมแถบลุ่มแม่น้ำสินธุ : ชาวอินเดียมีคัมภีร์เก่าแก่ที่บรรยายถึงพืชชนิดต่างๆ ที่มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคและพืชเป็นพิษ คัมภีร์นี้ชื่อว่า อายุรเวท นอกจากนี้ยังค้นพบการทำศัลยกรรมพลาสติก และการบำบัดรักษาโรคที่เป็นการรักษาจิตโดยใช้วิธีการสะกดจิต

สาเหตุที่ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ในแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่หลายแห่งในโลกมักเป็นอารยธรรมมนุษย์ลุ่มแม่น้ำ เพราะว่าบริเวณลุ่มแม่น้ำต่างๆมักเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้มีผู้คนหลายกลุ่มมาอาศัยอยู่รวมกันมาก จนเกิดเป็นสังคมและวัฒนธรรมขึ้น มีผลทำให้เกิดนักคิดสาขาต่างๆเกิดขึ้นมากมาย จนนำไปสู่การพบข้อค้นพบที่เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเวลาต่อมา

 ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ในสมัยกรีกโบราณ

ชาวกรีกมีหลักการคิดหาเหตุผล 2 แบบ คือ

 1. นิรนัย การหาเหตุผลจากหลักทั่วไปหาหลักย่อย
 2. อุปนัย การหาเหตุผลจากหลักย่อยไปหาหลักทั่วไป

ชาวกรีกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกของมนุษยชาติ คือ ธาเลส นักปราชญ์ผู้วางรากฐานทางชีววิทยาที่แท้จริง คือ อริสโตเติล ด้านการแพทย์ ผู้ที่ศึกษากายวิภาคเด่นที่สุด คือ เฮโรฟิลัส ด้านฟิสิกส์ ผู้ยิ่งใหญ่ของสาขานี้ คือ อาร์คิมีดีส ด้านชีววิทยาและแพทย์ศาสตร์ คือ เกเลน

สรุป ในสมัยเฮเลนนิสติคของกรีกโบราณนั้นมีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ในด้านดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การแพทย์ และฟิสิกส์  ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ในสมัยโรมัน จูเลียส ซีซาร์ ได้ปรับปรุงปฏิทินโดยอาศัยการค้นคว้าของนักดาราศาสตร์ ต่อมาเรียกปฏิทินนี้ว่า ปฏิทินแบบจูเลียน กำหนให้ 1 ปี มี 365 วัน พลินี เขียนหนังสือชื่อ ประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยา ชาวโรมันจะนำเอาวิทยาศาสตร์ของกรีกโบราณไปประยุกต์ใช้มากกว่า ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของชาวโรมันจะให้ความสนใจด้านสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง สะพานหิน ป้อมปราการ ระบบการประปา ด้านสาธารณสุข และบริการทางการแพทย์

 วิทยาศาสตร์ในสมัยกลางของยุโรป

มรดกชิ้นสำคัญที่ยุคกลางให้แก่โลก คือการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มในสำนักสงฆ์ก่อน มหาวิทยาลัยที่รู้จักกันดีในระยะแรกคือ มหาวิทยาลัยปารีส ประกอบด้วยคณะศิลปศาสตร์ ศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และแพทยศาสตร์ ส่วนมหาวิทยาลัยโบโลนญาก่อตั้งในสมัยเดียวกันนั้นมีชื่อเสียงเด่นในสาขาวิชากฏหมาย มหาวิทยาลัยโบโลนญาและมหาวิทยาลัยปารีส เป็นมหาวิทยาลัยเริ่มแรกและมีอิทธิพลต่อมหาวิทยาลัยอื่นๆในยุคกลาง

วิทยาศาสตร์ในสมัยกลางของอารยธรรมอาหรับ

อัล ควาริซมี เป็นนักคณิตศาสตร์ เขียนหนังสืออธิบายระบบจำนวนและการนับ (อธิบายทฤษฏีเลข 0) ระยะนี้การเล่นแร่แปรธาตุได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง นักเล่นแร่ที่สำคัญคือ จาเบอร์ อัล ฮาเซน นักฟิสิกส์ เชื่อว่าการที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้นั้น เพราะรังสีของแสงจากดวงตาพุ่งไปยังวัตถุทำให้มองเห็นได้ หนังสือของเขากล่าวถึง การสะท้อนแสง การมองเห็นภาพ ปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำ แอวิเซนนา เขียนตำราแพทย์หลายเล่ม  The Canon Of Medicine

วิทยาศาสตร์ในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ผู้มีบทบาทสำคัญในการนำไปสู่แนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ได้แก่ โคเปอร์นิคัส เขาเสนอทฤษฏีว่าด้วยการโคจรของโลกว่า โลกหมุนรอบแกนกลางของตัวเอง และโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทฤษฏีของเขาได้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วประมาณหนึ่งศตวรรษครึ่ง

การปฏิวัติและผลงานทางวิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 16-18 ปัจจัยที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 คือ

 1. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เริ่มปรากฏขึ้นในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการในอิตาลีเป็นแห่งแรก
 2. การประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ทำให้การผลิตตำราต่างๆแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว

   ความเจริญและผลงานทางวิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 19-20

ชาลร์ส ดาร์วิน : อุทิศชีวิตให้กับการศึกษาธรรมชาติวิทยา ผลงานชิ้นสำคัญคือ การเสนอทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีสาระสำคัญว่า “สิ่งมีชีวิตจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่รอด” นอกจากนี้ยังเขียนหนังสือเรื่อง การคัดเลือกธรรมชาติ และเรื่องกำเนินของสปีชีส์

เกรเกอร์ โยฮันน์ เมนเดล : บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ ได้สรุปสาระสำคัญว่า “ลักษณะต่างๆของบรรพบุรุษสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกหลานได้ โดยการควบคุมของหน่วยที่เรียกว่า จีนส์”

หลุย ปาสเตอร์ : เป็นผู้พิชิตเชื้อโรค ผลงานสำคัญคือ

 1. ค้นพบสาเหตุที่ทำให้เหล้าในถังเกิดรสเปรี้ยว
 2. การค้นพบกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีอุ่นให่ความร้อนแก่อาหาร เรียกว่า พาสเจอไรเซซั่น
 3. ค้นพบวิธีรักษาโรคของหนอนตัวไหม-อหิวาต์ของลูกไก่แอนแทรกซ์
 4. เสนอทฤษฎีว่าด้วยการฆ่าตัวเริมและโรคของมนุษย์
 5. ค้นพบวิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิ่ง : ค้นพบยาปฏิชีวนะชนิดแรก คือ เพนนิซิลิน

เอดเวิร์ด เจนเนอร์ : ผู้พิชิตโรคไข้ทรพิษโดยค้นพบวิธีการปลูกฝี ปิแอร์

แมรี่ คูรี : ค้นพบสารกัมมันตรังสี เรียกว่า เรเดียม

คริสเตียน บาร์นาร์ด : แพทย์คนแรกที่ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจของมนุษย์สำเร็จในปี 1967

ซิกมันด์ ฟรอยด์ : แพทย์ผู้บุกเบิกจิตวิเคราะห์สำหรับการรักษาคนที่ป่วยทางประสาท

เจมส์ วัตต์ : นักประดิษฐ์พัฒนาเครื่องจักรไอน้ำ

ไมเคิล ฟาราเดย์ : ค้นพบประโยชน์จากแม่เหล็กไฟฟ้า ผลงาน เช่น ค้นพบกระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำ ค้นพบวิธีผสมเหล็กกับนิเกิลทำให้ได้เหล็กไม่เป็นสนิท คือเหล็กสแตนเลส ค้นพบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น

อัลเฟรด เบิร์นฮาร์ด โนเบล : พบว่าดินประสิวทำให้เกิดแรงระเบิดได้

แอลเบิร์ด ไอน์สไตน์ : ผลงานสำคัญคือ เสนอทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ และยังมีความคิดที่นำไปสู่การสร้างระเบิดนิวเคลียร์ปรมาณู

ทอมัส แอลวา เอดิสัน : ยอดนักประดิษฐ์ ผลงานสำคัญคือ หลอดไฟฟ้า และเครื่องบันทึกเสียง

อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ : ผลงานสำคัญคือ การประดิษฐ์โทรศัพท์

เหตุที่ความคิดทางวิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซับซ้อนกว่าความคิดทางวิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ผ่านมาก็เพราะว่า

 1. ขอบเขตทางภูมิศาสตร์กว้างกว่าคือ มีอเมริกาและรัสเซียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ชาวยุโรปเริ่มรู้จักปรัชญาอินเดียในระยะนี้
 2. วิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ธรณีวิทยา อินทรีย์เคมีมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17
 3. การผลิตด้วยเครื่องจักรเปลี่ยนโครงสร้างสังคมและทำให้คนเห็นพลังของมันที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
 4. การปฏิวัติทางปรัชญาและการเมืองต่อระบบเก่าๆทั้งทางความคิด เศรษฐกิจ การเมือง ทำให้เกิดการโจมตีความเชื่อ และสถาบันซึ่งแต่เดิมถือว่าศักดิ์สิทธิ์

แนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรม
อารยธรรมตะวันออกสมัยโบราณ
อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ
อารยธรรมยุคกลางตะวันตก
อารยธรรมยุคกลางตะวันออก
อารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
อารยธรรมสมัยใหม่ด้านแนวคิดทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง
อารยธรรมสมัยใหม่ด้านเศรษฐกิจและการปฏิวัติอุตสาหกรรม
จักรวรรดินิยมและผลกระทบ
สงครามโลก บทเรียนสำหรับมนุษยชาติ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-