Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

อารยธรรมมนุษย์

อารยธรรมสมัยใหม่ด้านแนวคิดทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในประเทศฝรั่งเศส

ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เป็นสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่รุ่งเรืองที่สุด เพราะพระองค์ปกครองเด็ดขาด กิจการทุกอย่างขึ้นกับพระองค์ดังที่กล่าวว่า “รัฐ คือตัวข้า” ทรงแต่งตั้งชนชั้นกลางมาเป็นข้าราชการ และไม่มีการเปิดประชุมสภาฐานันดรเลย

 ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในประเทศอังกฤษ

การปฏิวัติการรุ่งโรจน์ คือ การที่รัฐสภามีชัยชนะเหนือกษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นการปฏิวัติที่ไม่เสียเลือดเนื้อในสมัยพระเจ้าเจมส์ที่ 2 ใน ค.ศ.1689 และเชิญพระนางแมรี่ที่ 2 และพระเจ้าวิลเลียมที่ 3 มาเป็นกษัตริย์ภายใต้อำนาจของรัฐสภา

 ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในประเทศยุโรปอื่นๆ

พระเจ้าเฟรดเดอริกมหาราช และพระนางแคเธอรินมหาราชินี ได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงภูมิธรรมของปรัสเซียและรุสเซีย

 ภูมิปัญญาแบบเหตุผลนิยม

อำนาจของศาสนจักรและสันตะปาปาเริ่มเสื่อมลง ประชาชนให้ความสำคัญแก่กษัตริย์ และเกิดความคิดแบบมนุษยนิยมเน้นการปกครองโดยอำนาจของกษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เรียกว่า พวกนิยมหลักเหตุผล มีนักปรัชญาเกิดขึ้นมากมาย ลอเรนโซ วัลลา บิดาแห่งการศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์แห่งสมัยใหม่ เขาเชื่อว่าความดีสูงสุดของมนุษย์คือ การสำราญแบบเงียบๆ นิโคโล มาเคียเวลลี ผลงานสำคัญคือ The Prince มีอิทธิพลอย่างมากในแนวคิดทางการเมืองสมัยใหม่ โบแดง เขียนหนังสือชื่อ The State ย้ำการสนับสนุนการที่รัฐบาลเข้มแข็งมีประมุขที่ปราศจากพันธะใดๆ และเป็นผู้ออกกฏหมายทั้งหมด และฮอบบ์ เห็นด้วยกับมาเคียเวลลี ที่ว่า ความพยายามของมนุษย์คือการต่อสู้เพื่ออำนาจ

 ภูมิปัญญายุคประเทืองปัญญา

ยุคประเทืองปัญญา เป็นส่วนหนึ่งของยุคแห่งเหตุผล คือ เป็นสมัยแห่งสงคราม และลดความศรัทธาในศาสนาลงเปิดทางให้กับความคิดอย่างมีเหตุผล ยุคประเทืองปัญญา จะอยู่ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส แนวคิดของยุคประเทืองปัญญานี้ เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและเป็นผู้วางกฎเกณฑ์ไว้ มนุษย์ต้องใช้เหตุผลในการค้าหาเพื่อให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ และที่สำคัญที่สุด คือการเทิดทูนสภาวะของปัจเจกชนอย่างเต็มที่

ผู้ที่ใช้คำว่า Enligertenment เรียกชื่อช่วงเวลานี้คือ นักปรัชญาเยอรมัน อิมมานูเอล คานท์ มีความหมายคือ เกิดขบวนการทางปัญญา โธมัส ฮอบบ์ อธิบายว่า กษัตริย์มีอำนาจปกครองได้ เนื่องจากประชาชนยินยอมพร้อมใจกันมอบอำนาจให้และเพื่อให้การปกครองบ้านเมืองเป็นไปอย่างสงบ ประชาชนต้องมอบอำนาจการปกครองให้กษัตริย์เป็นองค์อธิปัตย์ ที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดโดยประชาชนไม่มีสิทธิละเมืดล้มล้างได้

จอห์น ล็อค เป็นแบบฉบับของแนวคิดประชาธิปไตย แนวคิดทฤษฎีพันธะสัญญาของเขามีอิทธิพลต่อการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ของอังกฤษ แนวคิดของเขาตั้งอยู่บนพื้นฐานสำคัญสองประการคือ 1.มนุษย์มีธรรมชาติที่ดี มีสติปัญญา เหตุผล และความสามารถ 2.มนุษย์มีสิทธิตามธรรมชาติ 3 ประการ คือ สิทธิในชีวิต สิทธิในเสรีภาพ และสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินของตน

แนวความคิดทางการเมืองแบบใหม่ที่สนับสนุนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรียกว่า สมัยภูมิธรรม มีนักคิดสำคัญ ดังนี้ มงเตสกิเออ เขียนหนังสือสำคัญคือ เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย แนวความคิดของเขาเป็นต้นแบบของการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยออกเป็น 3 ส่วนคือ อำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ วอลแตร์ เขาสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งด้านการเมืองศาสนาและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ฌอง จาครูสโซ เป็นคนหนึ่งที่วางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ งานเขียนสำคัญคือ สัญญาประชาคม (The Social Contract) เสนอความคิดว่า มนุษย์มีธรรมชาติที่ดีและมีสิทธิมาแต่กำเนิด

สรุป จอห์น ล็อค มีแนวคิดที่เชื่อว่ามนุษย์มีสิทธิตามธรรมชาติ และอำนาจการปกครองของผู้ปกครองมาจากประชาชนทั้งมวล ประชาชนมีสิทธิล้มล้างผู้ปกครองที่ขาดขันติธรรมได้

 การก่อตั้งอาณานิคมอเมริกันและการปกครองอาณานิคม

นับตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 ชาวอังกฤษได้เริ่มอพยพตั้งหลักแหล่งในทวีปอเมริกาเหนือ อาณานิคมของอังกฤษในอเมริกาเหนือ มีทั้งหมด 13 มลรัฐ แบ่งเป็น 3 เขตใหญ่คือ เขตนิวอิงแลนด์ เขตอาณานิคมตอนกลาง เขตอาณานิคมตอนใต้ เหตุผลที่คนอังกฤษอพยพไปตั้งหลักแหล่งในทวีปอเมริกาเหนือ คือ ด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนาตามนิกายของตน และด้านเศรษฐกิจแสวงหาโอกาสสร้างความมั่งคั่ง

 ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอาณานิคมและรัฐบาลอังกฤษ เหตุการณ์ Boston Tea Party คือการที่ชาวอาณานิคมในเมืองบอสตันต่อต้านการเก็บภาษีใบชาของอังกฤษ โดยการปลอมตัวขึ้นไปบนเรือสินค้าของอังกฤษและขนใบชาทิ้งทะเล

 การประกาศอิสรภาพของชาวอาณานิคม ในอาณานิคมมีคนอยู่ 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มแรกหัวรุนแรง เป็นกลุ่มนักปฏิวัติ พยายามกระตุ้นมติของอาณานิคมให้ทำการปฏิวัติ และบางครั้งก็ทำให้เหตุการณ์ต่างๆลุกลามรุนแรงมากขึ้น คนกลุ่มนี้มีผู้นำสำคัญคือ แซมวล อาดัมส์ 2.กลุ่มอนุรักษ์ นิยมระบอบเก่า ผู้นำคนสำคัญคือ เบนจามิน แฟรงคลิน ปี ค.ศ.1774 มีการประชุมผู้แทนอาณานิคมขึ้นที่เมืองฟิลาเดลเฟีย เรียกว่า สภาคองเกรส เพื่อปรึกษาหาทางแก้ไขสถานการณ์ไม่สงบในอาณานิคม ต้นปี ค.ศ.1776 ธอมัส เพน ได้ตีพิมพ์จุลสารเล่มหนึ่งชื่อ สามัญสำนึก (Common Sense) แสดงทัศนะรุนแรงถึงความจำเป็นที่จะต้องประกาศเอกราชของอาณานิคม

สงครามอิสรภาพ : ระยะแรกฝ่ายอาณานิคมเสียเปรียบ เพราะไม่ชำนาญในการรบ แต่มีจอร์จ วอชิงตันเป็นผู้นำที่ดี จึงทำให้อาณานิคมมีสภาพที่ดีมากขึ้น อีกทั้งมีทหารอังกฤษบางส่วน ฝรั่งเศส สเปน ฮอลแลนด์ ก็ได้ร่วมมือสนับสนุนฝ่ายอาณานิคม ทำให้อังกฤษโดดเดี่ยว ต่อมาในปี ค.ศ.1781 รัฐสภาของอังกฤษลงมติให้ยุติสงครามและลงนามในสนธิสัญญาปารีส ซึ่งเป็นการยอมรับเอกราชของอเมริกา การประกาศอิสรภาพของอเมริกันเป็นแนวคิดประชาธิปไตยและเป็นตัวอย่างของการร่างคำประกาศอิสรภาพ (4 กรกฎา 1776 วันชาติอเมริกา) จอห์น ล็อค ได้นำความคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีของมนุษย์ไว้ในคำประกาศด้วย ปัญหาของฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 18

สาเหตุของการปฏิวัติฝรั่งเศส

ปัญหาทางเศรษฐกิจนับเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การปฏิวัติ พระเจ้าหลุยส์แก้ปัญหาด้วยการเรียกประชุมสภาฐานันดร เพื่อพิจารณาปัญหาการคลัง ซึ่งมีดังนี้ ฐานันดรที่ 1 ได้แก่ พระ ฐานันดรที่ 2 ได้แก่ ขุนนาง ประกอบด้วย ขุนนางฝ่ายทหาร และขุนนางฝ่ายบริหาร ฐานันดรที่ 3 คือสามัญชนทั้งหมด

ฐานันดรที่ 3 ได้แยกตัวออกไปประชุมเอง เรียกว่า สภาแห่งชาติ ซึ่งได้เสนอข้อเรียกร้องต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ดังนี้ 1.ขอรัฐธรรมนูญ 2.ให้เก็บภาษีไตลย์อย่างเสมอภาค 3.ห้ามเก็บภาษีโดยไม่ผ่านสภา 4.ยกเลิกระบบหมายจับ

14 กรกฎาคม ค.ศ.1789 ประชาชนปารีสได้ลุกฮือทำลายคุกบาสตีลย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพื่อปลดปล่อยนักโทษที่โดยกดขี่ตามระบอบการปกครองเก่า สุดท้ายพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 จำต้องยอมตามมหาชนชาวปารีส ได้ยกเลิกระบบการปกครองแบบเก่าและให้ปกครองประเทศแบบประชาธิปไตย เหตุการณ์นี้ถือเป็นการปฏิวัติฝรั่งเศส การปฏิวติครั้งนี้ล้มล้างระบอบเก่าของการปกครองแบบกษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นตัวอย่างให้ชาติต่างๆในยุโรปต้องเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยเช่นกัน

 ผลของการปฏิวัติฝรั่งเศส

การปฏิวัติฝรั่งเศสมีผลกระทบต่อชาติต่างๆในยุโรป

เป็นการแพร่ขยายของลัทธิเสรีนิยม และชาตินิยมออกไปอย่างกว้างขวาง และมีการต่อต้านการขยายอำนาจของนโปเลียนในดินแดนฝรั่งเศส หลังจากการพ่ายแพ้ของนโปเลียน ปรัสเซีย อังกฤษ และรัสเซีย ได้เป็นผู้นำจัดการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนา เพื่อนำยุโรปกลับเข้าสู่สภาพเดิม สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือ การนำระบบกษัตริย์กลับมาปกครองฝรั่งเศสอีกครั้ง และยังมีการคืนดินแดนต่างๆที่ฝรั่งเศสได้มาในสงครามนโปเลียนให้แก่เจ้าของเดิมด้วย

แมตเตอร์นิค ผู้นำคนสำคัญของออสเตรีย เป็นผู้มีบทบาทอย่างยิ่งในการกำหนดเป้าหมายของการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนา ด้วยแนวความคิดอนุรักษ์นิยม

 ศิลปกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

การสร้างสวรรค์ศิลปะแบบบารอคในคริสต์ศตวรรษที่ 17

ศิลปะแบบบารอค เป็นสถาปัตยกรรมที่ใช้เนื้อที่มาก และใช้เส้นโค้งมีรูปแบบและแนวทางที่แตกต่างกัน ในยุโรปใต้ ศิลปินได้รับการสนับสนุนจากสถาบันกษัตริย์และศาสนจักร ทำให้ศิลปะบารอคกลายเป็นเครื่องเชิดชูส่งเสริมสถาบันทั้งสอง เห็นได้จากการสร้างพระราชวังในยุโรปหลายแห่ง พระราชวังแวร์ซายส์

การต่อต้านการปฏิรูปศาสนาก็มีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ทำให้ศิลปะเป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในศาสนาของคริสต์ศาสนิกชน

แนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรม
อารยธรรมตะวันออกสมัยโบราณ
อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ
อารยธรรมยุคกลางตะวันตก
อารยธรรมยุคกลางตะวันออก
อารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
อารยธรรมสมัยใหม่ด้านแนวคิดทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง
อารยธรรมสมัยใหม่ด้านเศรษฐกิจและการปฏิวัติอุตสาหกรรม
จักรวรรดินิยมและผลกระทบ
สงครามโลก บทเรียนสำหรับมนุษยชาติ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com