ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

อารยธรรมมนุษย์

สงครามโลก บทเรียนสำหรับมนุษยชาติ  

สถานการณ์ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 1

สาเหตุของสงครามได้แก่ ลัทธิจักรวรรดินิยม ลัทธิชาตินิยม การแข่งขันทางด้านกำลังทหารและอาวุธ การรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรและเกิดเหตุการณ์ที่เป็นชนวนสงคราม การคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ ทำให้ชาติต่างๆเข้าร่วมรบจนทำให้สงครามขยายออกไปจนกลายเป็นสงครามโลก   ผลและผลกระทบจาสงคราม ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆแก่มนุษยชาติเป็นอันมากและมีความพยายามร่วมมือกันสร้างสันติภาพ

 สงครามและผลประโยชน์ของชาติ

ในสงครามโลกครั้งที่ 1 มีการชักชวนชาติต่างๆเข้าร่วมเป็นพันธมิตร ชาติเหล่านั้นได้ประโยชน์ตอบแทนดังนี้ เนื่องจากลักษณะการทำสงครามเป็นแบบสงครามสนามเพลาะ (Trench warfare) ทำให้การรบยืดเยื้อ ดังนั้นจึงมีการรวมกลุ่มพันธมิตรเพื่อทำสงคราม โดยพันธมิตรเหล่านั้นได้รับผลประโยชน์ตอบแทน เช่น ได้รับดินแดนเพิ่มขึ้นหรือสิทธิพิเศษบางประการ สถานการณ์สงคราม แบ่งได้เป็น 2 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ในด้านสงคราม ซึ่งมีแนวรบด้านตะวันตกและด้านตะวันออก และสถานการณ์การสู้รบระหว่าง ค.ศ.1917 ถึง ค.ศ.1919

 ผลและผลกระทบจากสงคราม

การสู้รบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศที่เป็นฝ่ายแพ้ในสงครามได้รับผลและผลกระทบ ดังนี้ ผลของการทำสงครามโลกครั้งที่ 1 ฝ่ายมหาอำนาจกลางปเนฝ่ายแพ้ ทำให้ต้องยอมรับข้อตกลงในสนธิสัญญาต่างๆผลกระทบที่เกิดขึ้น ข้อตกลงในสัญญาทำให้ประเทศมหาอำนาจที่เป็นฝ่ายแพ้ถูกยึดดินแดนทำให้เกิดประเทศใหม่ๆ และทำให้พรมแดนของประเทศต่างๆเปลี่ยนแปลง ส่วนฝ่ายแพ้ยังต้องถูกจำกัดจำนวนอาวุธและกองกำลังทหาร

 นอกจากนี้กลุ่มประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ชนะได้ร่วมกันจัดตั้งสันนิบาตเพื่อให้นานาชาติรักษาสันติภาพแต่ฝ่ายมหาอำนาจกลางมีความรู้สึกว่าสัญญาต่างๆไม่ยุติธรรม ซึ่งมีผลกระทบที่ก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเวลาต่อมา ผลและผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่มีต่อชีวิตจิตใจและทรัพย์สินของมนุษยชาติ

 สถานการณ์ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 2

สาเหตุและสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 มีผลและผลกระทบของสงครามดังนี้ 1.สาเหตุและสถานการณ์ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้แก่ ความไม่พอใจของฝ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่

  1. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก นโยบายสร้างชาติภายใต้ระบอบเผด็จการและความล้มเหลวของสันนิบาตชาติ ซึ่งนำไปสู่สถานการณ์ของสังคม โดยมีเหตุการณ์ที่เยอรมนีบุกโปแลนด์ เมื่อค.ศ.1939 เป็นชนวนสงคราม
  2. สงครามโลกครั้งที่ 2 มีการแบ่งฝ่ายสู้รบเป็นฝ่ายอักษะ ซึ่งมีเยอรมนี อิตาลีและญี่ปุ่นเป็นผู้นำ และฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งมีอังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซียเป็นผู้นำทั้งสองฝ่ายต่างมีพันธมิตรจำนวนมากที่ทำการสู้รบเพื่อป้องกันตนเองและปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ในที่สุดสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะสงคราม
  3. สงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความอดอยากหิวโหย ความเจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับเศรษฐกิจตกต่ำและผลจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ทำให้มนุษยชาติต้องเผชิญกับระเบิดปรมาณูเป็นครั้งแรก  สงครามและผลประโยชน์ของชาติ

 

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศคู่สงครามแบ่งออกเป็นฝ่ายอักษะและฝ่ายสัมพันธมิตรที่สู้รบระหว่างค.ศ.1939-1945 ในช่วงเวลานี้สถานการณ์ของสงครามที่สำคัญได้แก่ การทำสงครามระยะแรก (ค.ศ.1939-1942) ซึ่งประกอบด้วยการสู้รบของอิตาลี ความขัดแย้งระหว่างการทำสงครามในแปซิฟิก และสถานการณ์ก่อนการสิ้นสุดสงคราม

 ผลและผลกระทบของสงคราม

ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่านอักษะเป็นฝ่ายแพ้ทำให้ต้องยอมรับผลการประชุมจากฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อค.ศ.2945 และค.ศ.1946 เช่น การจำกัดอาวุธและกำลังทหาร การคืนดินแดน และการถูกยึดครอง สงครามครั้งนี้มีผลและผลกระทบต่อมนุษยชาติอย่างร้ายแรงที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

 ความสูญเสียของมนุษยชาติจากสงคราม

สงครามโลกได้ก่อให้เกิดความทุกข์ยากแก่มนุษยชาติ ประสบการณ์ร้ายแรงที่ได้รับในสงครามโลกครั้งที่ 2 และมนุษย์เลือกแนวทางในการอยู่ร่วมกัน ดังนี้ 1.สงครามโลกก่อให้เกิดความสุญเสียต่อมนุษยชาติอย่างสาหัส รวมทั้งการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมาย ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตร โรงงานและสินค้าอุตสาหกรรม อาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างต่างๆและการติดต่อสื่อสาร 2.การนำประเทศปรมาณูมาใช้ในสงคราม โดยสหรัฐอเมริกาได้นำไปทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำให้มีผู้ล้มตายเป็นจำนวนมาก และทนทุกข์ทรมานจากผลทางเคมีอีกมากมาย เป็นประสบการณ์สำคัญที่มนุษยชาติได้รับในสงครามโลกครั้งที่ 2 3.การจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ ทำให้มนุษยชาติมีแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยมีองค์การสหประชาชาติเป็นผู้สนับสนุน

 การนำระเบิดปรมาณูมาใช้ในสงคราม

สหรัฐอเมริกาได้นำระเบิดปรมาณูมาทิ้งที่เมืองฮิโรชิมา และนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการยุติสงคราม และแสดงแสนยานุภาพทางอาวุธปรมาณูให้ประเทศต่างๆ ได้รับรู้ผลและผลกระทบจากการทิ้งปรมาณูในครั้งนี้ทำให้ชาวญี่ปุ่นผู้ที่เป็นพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก บ้านเมืองถูกทำลายและมีผู้ทนทุกข์ทรมานทั้งกายและใจจากการบาดเจ็บและจากการได้รับรังสีปรมาณู ซึ่งยังคงมีชีวิตต่อมาถึงปัจจุบัน ความเสียหายจากการทิ้งระเบิดปรมาณูในครั้งนี้เป็นบทเรียนที่เตือนให้มนุษย์หวาดกลัวสงครามและใฝ่หาสันติภาพ

 องค์การสหประชาชาติกับสันติภาพ

การจัดตั้งองค์การสหประชาชาติมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือมนุษย์และรักษาสันติภาพของโลก เพื่อให้มนุษย์อยู่รวมกันโดยสันติ องค์การสหประชาชาติมีบทบาทหลายประการ เช่น การธำรงรักษาสันติภาพ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนานาชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรม
อารยธรรมตะวันออกสมัยโบราณ
อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ
อารยธรรมยุคกลางตะวันตก
อารยธรรมยุคกลางตะวันออก
อารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
อารยธรรมสมัยใหม่ด้านแนวคิดทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง
อารยธรรมสมัยใหม่ด้านเศรษฐกิจและการปฏิวัติอุตสาหกรรม
จักรวรรดินิยมและผลกระทบ
สงครามโลก บทเรียนสำหรับมนุษยชาติ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ