ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

วันจักรี

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงมีพระนามเดิมว่า ทองด้วง ทรงพระราชสมภพ ณ กรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2279 ขณะเมื่อพระชนกทรงเป็นหลวงพินิจอักษร รับราชการเป็นเสมียนตรา ในกรมมหาดไทย พระมารดามีนามเดิมว่า ดาวเรือง หลังจากโสกันต์แล้วได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จฯ เจ้าฟ้าอุทุมพร หลังจากทรงผนวชและพระชนกได้ทรงสู่ขอกรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ ซึ่งขณะนั้นมีพระนามว่า นาค มีภูมิลำเนาอยู่ที่อัมพวา แขวงราชบุรี มาเป็นชายา พระชนม์ 25 พรรษา ได้เป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี พระชันษา 32 ได้เข้ามาทำราชการในพระเจ้ากรุงธนบุรี มีความชอบได้เป็นพระราชวรินทร์ พระยาอภัยรณฤทธิ เจ้าพระยายมราช เจ้าพระยาจักรี และสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตามลำดับ ทรงปรายดาภิเษกขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อพระชนม์มายุได้ 45 พรรษา กับ 2 เดือน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เสด็จสวรรคตเมื่อ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352 ทรงอยู่ในราชสมบัติ 27 ปีเศษ

พระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 1
พระราชลัญจกร คือตราสำหรับพระมหากษัตริย์ใช้ประทับในเอกสารสำคัญ อันแสดงถึงพระราชอำนาจในการปกครองบริหารแผ่นดิน หรือเป็นสัญญลักษณ์ที่ทรงเป็นพระประมุขของชาติ ลักษณะกลมเป็นตรางา รูปปทุมอุณาโลม มีอักษร อุ อยู่กลาง อุ มีลักษณะเป็นม้วนกลมคล้ายลักษณะความหมาย ของพระปรมาภิไธยว่า ด้วง จึงใช้อักษรอุ เป็นมงคลแก่พระปรมาภิไธย และเพื่อความงดงาม จึงล้อมด้วยกลีบบัว เพราะดอกบัวเป็นพฤกษชาติ ที่เป็นศิริมงคลของพระพุทธศาสนา

 

พระบรมรูปราชานุสรณ์ เฉลิมพระเกีรยติ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงเป็นประมุขพร้อมกับสร้างพระบรมราชานุสรณ์ขึ้น ให้คนภายหลังระลึกถึงพระเดชพระคุณ ที่ทรงกู้บ้านกู้เมือง ให้พ้นภัยพิบัติ ประดิษฐานพระราชวงศ์ ทรงทำนุบำรุงประเทศ ให้รุ่งเรืองเจริญสุขสืบมา เหล่าหมู่ประสกนิกรต่างจัดหาพานพุ่มดอกไม้สด ทูลเกล้าถวายเป็นเครื่องสักการะ

พระบรมรูป พระปฐมบรมราชจักรีวงศ์
การถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช วันที่ระลึกมหาจักรี 6 เมษายน เหล่าหมู่ประสกนิกรต่างจัดพานพุ่มดอกไม้สด ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมรูป ณ ปราสาท พระเทพบิดา ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ต่อหน้า 2

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย