ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

วันจักรี

2

04.jpg (12895 bytes)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้น ซึ่งมีความงดงามตระการตาทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม รวมถึงงานฝีมือ และศิลปกรรมต่างๆ อันล้ำค่าอย่างอยากที่จะหาสิ่งใดเสมอเหมือนได้

05.jpg (10343 bytes)

พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร
หรือที่เรียกว่า "พระแก้วมรกต" นับเป็นปูชณียวัตถุสูงสุด สิ่งหนึ่งของชาวไทยมาตั้งแต่โบราณ และเป็นพระราชมรดก ที่มอบให้ไว้กับประชาชนไทย ให้เป็นที่เคารพสักการะบูชา ในฐานะเป็นพระพุทธรูปปฎิมากรอันสวยงาม ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง เป็นมหาสิริมงคล และหลักใจของพระพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริง

 

06.jpg (8952 bytes)

กวีและวรรณกรรม
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก นอกจากจะทรงเป็นนักรบและนักปกครองแล้ว ยังทรงเป็นนักกวีด้วย พระราชนิพนธ์ของพระองค์แต่ละเรื่อง ล้วนแต่แสดงถึงการเป็นกวีนักรบ ทรงระลึกถึงพระราชกรณ๊ยกิจต่อชาติบ้านเมือง ทรงรวบรวม เรื่อง รามเกียรติ์ ฉบับต่างๆ มาไว้ด้วยกันเป็นเรื่องขนาดยาว มากล้วนสำนวนโวหาร หนักแน่น

ต่อหน้า 3

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย