ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สงครามญี่ปุ่น–รัสเซีย

โดย นาวาเอก สุริยะ พรสุริยะ

สงครามญี่ปุ่น – รัสเซีย ผ่านพ้นไปกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว มีนักประวัติศาสตร์ นักการทหาร และนักวิชาการ รวบรวมเหตุการณ์ เรื่องราวและการศึกษาวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นจำนวนมากและหลากหลายมุมมอง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาวิเคราะห์จากมุมมองของโลกตะวันตก ซึ่งมองสงครามว่าเป็นความต่อเนื่องของนโยบายด้วยวิธีการอื่น (Clausewitz – “War is the continuation of policy by other means……”)

ผู้เขียนได้รับความกรุณาจากคุณครู พลเรือเอก นิตย์ ศรีสมวงษ์ อดีตผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะอาจารย์พิเศษในหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ ของสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง มอบหนังสือบทความของ พลเรือโท โยจิ โคดะ (Yoji Koda) เรื่อง The Russo – Japanese War – Primary Causes of Japanese Success ในวารสาร Naval War College Review ฉบับ Spring 2005 Volume 58 Number 2 ให้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา เนื้อหาของบทความมีสาระสำคัญที่สะท้อนมุมมองของญี่ปุ่นต่อเหตุการณ์ในสงครามญี่ปุ่น – รัสเซีย โดยเฉพาะในแง่มุมทางด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย รวมทั้งภาวะผู้นำ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการทำสงคราม และโดยที่สงครามญี่ปุ่น – รัสเซีย เป็นเรื่องที่มีการศึกษาอย่างกว้างขวางในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง การเพิ่มมุมมองจากประเทศคู่สงครามโดยตรงในสาระที่สำคัญจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้มากยิ่งขึ้น

บทความนี้จึงมีความมุ่งประสงค์ที่จะเผยแพร่สาระสำคัญของข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สภาวะแวดล้อมในห้วงก่อนเกิดสงคราม การดำเนินการทางการทูตและการทหาร จนถึงเหตุการณ์การสู้รบที่สำคัญ และการสิ้นสุดของสงคราม ส่งท้ายด้วยบทเรียนจากสงครามและประเด็นที่น่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในสภาวะแวดล้อมของไทย โดยเฉพาะในสถานการณ์ความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรอบแนวคิดจากบทเรียนดังกล่าว อาจใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้ในการประเมินผลการปฏิบัติที่ผ่านมาและเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพต่อไปได้

อ่านต่อ >>>

สถานการณ์และลำดับเหตุการณ์ก่อนเกิดสงคราม
ยุทธศาสตร์และการสู้รบ
การยุทธ์ที่ปอร์ตอาเธอร์
การรบที่ช่องแคบสึชิมา
การยุติสงครามและบทเรียนในมุมมองญี่ปุ่น
วิเคราะห์บทเรียนในสภาวะแวดล้อมของไทย
บทสรุป
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย