ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

คณะราษฎร์

7

หลักใหญ่ๆ ที่คณะราษฎร์ ได้วางไว้มีอยู่ว่า
                  1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในทางการเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจฯลฯ ของประเทศไว้ให้มั่นคง
                  2. จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลง
                  3. จะต้องบำรุงความสุขสมบรูณ์ของราษฎร์ในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎร์ทุกคนทำ และจะวางโครงการณ์เศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎร์อดอยาก
                  4. จะต้องให้ราษฎร์มีสิทธิเสมอกัน ไม่ใช่ให้พวกเจ้า มีสิทธิ์ยิ่งกว่าราษฎร์ ดังเช่นที่เป็นอยู่
                   5. จะต้องให้ราษฎร์มีเสรีภาพ มีความอิสระ โดยเสรีภาพที่จะมีนี้ไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการ ดังกล่าวมา ข้างต้น
                   6. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร์

ราษฎร์ทั้งหลาย
                   จงพร้อมใจกันช่วยคณะราษฎร์ให้ทำกิจอันจะคงอยู่ชั่วฟ้าดินนี้ให้สำเร็จ คณะราษฎร์ขอให้ทุกคนที่มิได้ร่วม มือเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลกษัตริย์เหนือกฎหมาย พึงอยู่ในความสงบ และตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากิน อย่ากระทำ การใดๆ อันเป็นการขัดขวางต่อคณะราษฎร์ การที่ราษฎร์ช่วยคณะราษฎร์นี้เท่ากับว่าช่วยประเทศและช่วยราษฎร์ บุตรหลาน เหลน ของตนเอง ประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมสมบูรณ์ ราษฎร์จะได้รับความปลอดภัย ทุกคนจะต้องมีงานทำ ไม่ต้องอดอยาก ทุกคนจะมีสิทธิเสมอกัน และมีเสรีภาพพ้นจากการเป็นไพร่ เป็นข้า เป็นทาส พวกเจ้า หมดสมัยพวกเจ้าจะทำนาบนหลังคน สิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา คือความสุขความเจริญอย่างประเสริฐซึ่งเรียก เป็นศัพท์ " ศรีอาริย์ " นั้นก็จะบังเกิดขึ้นแก่ราษฎร์ทั่วหน้า.
                   
                        และเพื่อให้การปฎิวัติสมบูรณ์ ทั้งโดยนิตินัย และพฤตินัย ทางคณะราษฎร์จึงได้ประชุมหารือกันในเรื่อง ที่จะอัญเชิญ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้นิวัตกลับสู่พระนคร เพื่อดำรงค์ตำแหน่ง พระมหากษัตริย์ภายใต้ รัฐธรรมนูญการปกครอง โดยทางคณะราษฎร์ ได้แต่งตั้งให้ นาวาตรี ศุภชลาศัย ผู้บังคับการเรือรบหลวงสุโขทัย เป็นผู้ นำหนังสือขึ้นกราบบังคมทูลอัญเชิญ โดยมีสำเนาดังนี้

ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม
วันที่ 24 มิถุนายน 2475

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
                    ด้วยคณะราษฎร์ ข้าราชการทหารพลเมือง ได้ยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินไว้ได้แล้ว และได้อัญเชิญ เสด็จพระบรมศาวงค์นุวงค์ มีสมเด็จพระพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต เป็นต้น ไว้เป็นประกัน ถ้าหาก คณะราษฎร์นี้ถูกทำร้ายด้วยประการใดๆ จะต้องทำร้ายเจ้านายที่รักษาไว้เป็นการตอบแทน
                      คณะราษฎร์ไม่ประสงค์จะแย่งชิงราชสมบัติแต่อย่างใด ความประสงค์อันยิ่งใหญ่ก็เพื่อจะมีรัฐธรรมนูญ การปกครองแผ่นดิน จึงขออัญเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท กลับคืนสู่พระนคร และทรงเป็นกษัตริย์ต่อไป โดยอยู่ภายใต้ รัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน ซึ่งคณะราษฎร์ได้สร้างขึ้น
                        ถ้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตอบปฎิเสธก็ดี คณะราษฎร์ก็จะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญการปกครอง แผ่นดิน โดยเลือกเอาเจ้านายพระองค์อื่นที่เห็นว่าสมควร ขึ้นเป็นกษัตริย์
              ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
                 พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา
                 พ.อ. พระยาทรงสุรเดช
                 พ.อ. พระยาฤทธิ์อัคเนย์
                 พ.ท. พระประศาสนพิทยายุทธ์

 

                    ขณะเดียวกันคณะราษฎร์ ก็ได้ออกประกาศ อีกหลายฉบับ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเมือง และอำนาจ ที่ช่วงชิงมาได้ โดยมีคำประกาศ ดังต่อไปนี้

ประกาศของผู้สำเร็จราชการรักษาพระนคร
                      ด้วยตามที่คณะราษฎร์ได้ยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินไว้ได้ โดยมีความประสงค์ข้อใหญ่ ที่จะทำให้ ประเทศสยามมีธรรมนูญปกครองแผ่นดิน
                       ข้าพเจ้าขอให้ทหาร ข้าราชการและราษฎร์ทั้งหลาย จงช่วยกันรักษาความสงบ อย่าให้เสียเลือดเนื้อ ไทยกันเอง โดยไม่จำเป็นเลย
                                                                    (ลงนาม) บริพัตร

คำประกาศแก่บรรดาข้าราชการทั้งปวง
                          ด้วยตามที่คณะราษฎร์ได้ยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินไว้ได้ โดยมีความประสงค์ข้อใหญ่ ที่จะทำให้ ประเทศสยามมีธรรมนูญปกครองแผ่นดิน และบัดนี้ พระพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ก็ได้ลงนามรับรอง คณะนี้แล้ว ผู้รักษาพระนครจึงสั่งข้าราชการทั้งหลายทุกกระทรวงทบวงกรม ให้ปฎิบัติราชการตามเคย ผู้ใดละทิ้งหน้า ที่จะต้องมีความผิด
ประกาศมา ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475
                                     (ลงนาม) พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

ประกาศเซนเซอร์หนังสือพิมพ์
                     ขอประกาศแก่เจ้าของและหนังสือพิมพ์ทุกฉบับว่า หนังสือพิมพ์ที่จะออกนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะต้องนำต้นเรื่องมาให้ผู้รักษาพระนครฝ่ายการทหาร ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ก่อนจะจัดพิมพ์ เจ้าของและผู้จัดการ หนังสือพิมพ์ใดขัดขืน ผู้รักษาพระนครจะใช้อำนาจที่มีอยู่ปิดและยึดโรงพิมพ์ทันที
ประกาศมา ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475
                     พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ