ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

คณะราษฎร์

8

จากนั้นทางคณะราษฎร์ ก็ได้เชิญเสนาบดี ปลัดทูลฉลอง มาประชุม เพื่อสวัสดิภาพในการบริหาร การรักษาความปลอดภัย และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม โดยการประชุมครั้งนี้ ทางฝ่าย ของคณะราษฎร์มีผู้แทนเข้าร่วมดังนี้

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
พันเอก พระยาฤทธิ์นัคเนย์
พันเอก พระยาทรงสุรเดช
พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ์
พันโท พระเหี้ยมใจหาญ
พันตรี หลวงพิบูลสงคราม
พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนีย์
นาวาตรี หลวงสินธุ์สงครามชัย
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม
นายชิม วีรไวทยะ (เป็นผู้จดรายงานประชุมครั้งนี้)

และทางฝ่ายรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นั้นมีรายนามดังนี้

พระวรวงค์เธอ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต เสนาบดีกระทรวงธรรมการ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม เสนาบดีกระทรวงพระคลัง
เจ้าพระยาพิชัยญาติ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศร์ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม
พระยามโหสถ ปลัดทูลฉลองกระทรวงยุติธรรม
หม่อมเจ้าวิมมาทิตย์ ระพีพัฒน์ ปลัดทูลฉลอง กระทรวงเกษตราธิการ
พระยาราชนิกูล ปลัดทูลฉลอง กระทรวงมหาดไทย
พระยาวิทยา ปริชามาตย์ ปลัดทูลฉลอง กระทรวงธรรมการ
พระยาประเสริฐสงคราม ปลัดทูลฉลอง กระทรวง กลาโหม
พระยาศรีวิสารวาจา ปลัดกระทรวงต่างประเทศ
พระยาพิพิธสมบัติ ปลัดกระทรวงพาณิชย์คมนาคม

                    โดยการประชุมนั้น พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นผู้เปิดการประชุม จากนั้น หลวงประดิษฐ์มนูธรรมเป็น ผู้แถลงการณ์แทนคณะราษฎร์ เนื่องจากหลวงประดิษฐ์มนูธรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ และ จัดเป็นมันสมองทางการเมืองของคณะราษฎร์อีกผู้หนึ่ง
                   การประชุมดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย โดยมีเนื้อหาหลักๆ ดังนี้

ท่านเสนาบดี และปลัดทูลฉลองผู้มีเกียรติ
                  บัดนี้ คณะราษฎร์ ได้ยึดอำนาจการปกครองไว้แล้ว และได้เชิญพระบรมวงศานุวงศ์ มาประทับ ณ ที่นี้แล้ว ทั้งนี้ ก็เพื่อประกันความปลอดภัยของคณะ คณะหาได้จะมุ่งทำร้าย หรือทำการทารุณแต่อย่างใดไม่ ระหว่างที่ท่าน ประทับอยู่ คณะราษฎร์ก็ได้แสดงความเคารพ สิ่งสำคัญที่คณะราษฎร์ประสงค์ ก็เพื่อต้องการให้ประเทศสยามได้มี ธรรมนูญปกครอง จึงได้ถวายบังคมทูล เชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กลับพระนคร เป็นกษัตริย์อยู่ภายใต้ ธรรมนูญการปกครอง ต่อไป
                   ธรรมนูญการปกครองนี้จะได้จัดทำขึ้นในเร็วๆนี้ แต่ในเวลานี้เป็นการจำเป็นที่คณะราษฎร์ จะต้องมีอำนาจเหนือพลเรือน เหตุฉะนี้จึงต้องมีคณะผู้รักษาพระนคร ฝ่ายการทหาร ส่วนธรรมนูญการปกครองนี้ ทางคณะได้เตรียมร่างขึ้น และจะได้นำเสนอสภาผู้แทนราษฎร์ โดยเร็วที่สุดที่จะมาสารถทำได้
                    สภาผู้แทนราษฎร์นั้น ตามปกติควรจะได้รับการเลือกตั้งจากตามความเห็นของราษฎร์ แต่ยังจะทำการ โดยรีบเร่งยังมิทัน จึงได้คิดว่าในขั้นต้นนี้ จะมีบุคคลที่ได้ร่วมความคิดกัน ครั้งนี้ เป็นสมาชิกชั่วคราวไปก่อน ซึ่งจะอยู่ ในตำแหน่งเวลาอันเร็ว แต่รู้สึกว่าผู้ร่วมคิดครั้งนี้ แม้จะได้รับการศึกษามาบ้าง อย่างไรก็ดี คณะก็ยังเป็นเด็กหนุ่ม อยู่เป็นส่วนมาก จึงปรึกษาหารือกันในวันที่จะเชิญผู้ใหญ่ในทางราชการ และผู้ที่ประกอบอาชีพในทางอื่นๆ ซึ่งเป็น ผู้เห็นแก่ชาติบ้านเมือง มาเป็นสมาชิกร่วมในสภาด้วย


                     ต่อไปในสมัยที่2 คือเมื่อบ้านเมืองเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้ให้ราษฎร์เลือกตั้งผู้แทนเข้ามาในจำนวนที่เท่า กัน ทั้งนี้ก็เพื่อจะระวังให้นโยบายของรัฐได้ดำเนินไปเพื่อราษฎร์ และในสมัยที่3 คือ เมื่อราษฎร์ได้รับการศึกษา ซึ่งจะ ได้กำหนดตามหลักสูตรใหม่ มีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนพลเมืองทั้งประเทศ   และไม่เกินสิบปี ราษฎร์ก็จะ เลือกผู้แทนของตนฝ่ายเดียวเท่านั้น ไม่ต้องมีผู้แทนคณะราษฎร์กำกับ ความคิดอันนี้จะได้เสนอสภา เพื่อปรึกษาหารือ กันต่อไป

                                       คณะราษฎร์จึงขอให้เสนาบดี และปลัดทูลฉลอง ช่วยกันรักษาความสงบ และขอให้ช่วยแจ้งไปยัง พนักงานกรมกองต่างๆ ที่ขึ้นอยู่ ให้ปฎิบัติการไปตามเดิม สิ่งใดที่เคยปฎิบัติก็จะพิจารณาให้เสนาบดี และปลัดทูลฉลอง กระทำไป สิ่งใดเป็นปัญหาทางนโยบาย จะต้องรับความเห็นชอบจากคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร สิ่งสำคัญที่สุดที่ จะต้องทำโดยด่วนคือ กิจการเกี่ยวกับต่างประเทศ รัฐบาลชั่วคราวใหม่นี้ไม่คิดจะล้างผลาญชีวิตและทรัพย์สมบัติของ คนในบังคับต่างประเทศ สิ่งใดที่เคยได้ทำมา ตลอดจนสัญญาทางพระราชไมตรี ก็จะได้ดำเนินต่อไป ขอให้ช่วยกัน รักษา อย่าให้มีการแทรกแซงของต่างประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆ ปัญหาในการต่างประเทศ คณะการเมือง ต่างๆ มีความคิดเห็นลงรอยกัน ทุกประเทศอื่นย่อมไม่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของอีกประเทศหนึ่ง ตามหลักกฎหมาย ระหว่างประเทศ ฯลฯ
                             แต่อย่างไรก็ดี การแทรกแซงของต่างประเทศนั้น ถ้าหากมีขึ้น ย่อมเป็นการกระทบกระเทือน ของคนในชาติทุกชั้น ไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย หรือราษฎร์สามัญ จะถือว่ายุ่งแต่เฉพาะราษฎร์สามัญไม่ได้.

                           หลังจากที่หลวงประดิษฐ์มนูธรรม ได้แถลงจุดมุ่งหมายให้เสนาบดี และปลัดทูลฉลองรับทราบจบแล้ว ทางฝ่ายเสนาบดี และปลัดทูลฉลอง ก็ได้ใช้กลยุทธกุศโลบายต่างๆเพื่อหน่วงเหนี่ยวประวิงเวลา และได้มีการตอบข้อซัก ถามต่างๆ   และด้วยไหวพริบและปฎิภาณของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม ทำให้เสนาบดี และปลัดทูลฉลองต้องยอมจำนนใน ทุกรูปแบบ

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ