ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

คณะราษฎร์

9

จากการที่คณะราษฎร์ได้มอบหมายให้ นาวาตรี หลวงศุภชลาศัย ไปทำการอัญเชิญ พระบาทสมเด็จพระปก เกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เสด็จนิวัติกลับพระนครนั้น คณะราษฎร์ได้ยื่นคำขาดให้ทรงตอบรับเป็นการด่วน มิเช่นนั้นจะพิจารณา แต่งตั้งเชื้อพระวงค์องค์อื่นขึ้นเป็นกษัตริย์แทน ภายใต้รัฐธรรมนูญการปกครอง และเนื่องจากพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง มีน้ำพระทัยพอใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยู่ก่อนแล้ว จึงได้ทรงตอบการยื่นคำขาดของคณะราษฎร์ดังนี้

สวนไกลกังวล
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2475
ถึงผู้รักษาการณ์พระนครฝ่ายการทหาร

                    ด้วยได้ทราบความสำเนาหนังสือที่ส่งไปยังกระทรวงมุรธาธรว่า คณะทหารมีความปรารถนาจะเชิญให้ ข้าพเจ้ากลับพระนคร เป็นกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน ข้าพเจ้าเห็นแก่ความเรียบร้อยของอาณา ประชาราษฎร์ ไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อกันนี้ เพื่อจัดการโดยละม่อมละมัย ไม่ให้ขึ้นชื่อได้ว่าจลาจลเสียหายแก่บ้าน เมือง และความจริง ข้าพเจ้าคิดอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนแปลงในทำนองนี้ คือมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองตามรัฐธรรมนูญ ถึงยอมรับที่จะช่วยเป็นตัวเชิด เพื่อคุมโครงการณ์ตั้งรัฐบาลให้เป็นรูปตามวิธีเปลี่ยนแปลงตั้งรัฐธรรมนูญโดยสะดวก   เพระาว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ยอมรับเป็นตัวเชิด นานาประเทศคงไม่รับรองรัฐบาลใหม่นี้ ซึ่งจะเป็นความลำบากยิ่งขึ้นหลาย ประการ ความจริงตัวข้าพเจ้าเอง ก็ทราบอยู่แล้วว่ามีอาการทุพลภาพ และไม่มีลูกสืบวงค์สกุล และจะไม่ทนงานไปนาน เท่าใดนัก ไม่มีความปรารถนามักใหญ่ใฝ่สูงให้เกินศักดิ์ และความสามารถที่จะช่วยพยุงชาติของเราให้เจริญเทียม หน้าเขาบ้าง พูดมานี้ เป็นความจริงเสมอ
                                                  ประชาธิปก ปร.

                   และในตอนค่ำของวันนั้น เมื่อเวลา 19.45 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงเสด็จ กลับพระนคร โดยเสด็จทางรถไฟพระที่นั่ง พร้อมด้วยพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี และข้าราชการ ผู้ติดตามน้อยใหญ่ รวมถึงกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน และพระชายากับพระราชโอรสและธิดาด้วย

kampang.jpg (23047 bytes)
กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน


                   ขบวนรถไฟพระที่นั่งได้เดินทางมาถึง สถานีรถไฟสวนจิตรลดา เมื่อเวลา 24.35 นาฬิกา จากนั้นทรงเสด็จ โดยรถยนตร์พระที่นั่ง พร้อมด้วยพระบรมราชินี ภายใต้การอารักขาของคณะราษฎร์ ไปยังวังสุโขทัย ที่ประทับ ส่วนพระ บรมวงศานุวงศ์ ที่ติดตามมานั้น ได้เสด็จกลับวังหมดทุกพระองค์ โดยทางคณะราษฎร์มิได้จับกุมตัวแต่อย่างไร
                   ส่วนที่สถานีรถไฟ หัวลำโพงนั้น ทางคณะราษฎร์ได้เชื้อเชิญ พระวรวงค์เธอพระองค์เจ้าอลงกฎ รองเสนา บดีกระทรวงกลาโหม และผู้ติดตาม คือพระยาพิชัยสงคราม ผู้บัญชาการกองทัพพลที่1 ขึ้นรถโกดังไปคุมตัวไว้ที่ พระที่นั่งอนันตสมาคม โดยทั้งสองท่านมิได้ขัดขืนแต่ประการใด

kanarad3.jpg (25414 bytes)

                    รุ่งขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 11.45 นาฬิกา ผู้แทนคณะราษฎร์ชุดหนึ่ง พร้อมด้วยรถถังและปืนกล หนัก ได้เข้าเฝ้า เพื่อถวายเอกสารบางประการ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงไม่พอพระทัย ในการที่ คณะราษฎร์ได้นำรถถังติดอาวุธ มาบีบคั้นพระองค์   และจะไม่ทรงยอมเจรจาด้วย ถ้าหากว่าทางคณะผู้เข้าเฝ้า ไม่นำ รถถังกลับไป
                    ในที่สุดผู้แทนคณะราษฎร์ จึงต้องสั่งให้รถถังกลับไปยังกองบังคับการ จากนั้นหลวงประดิษฐ์มนูธรรม ได้ขออภัยโทษ ในการกระทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และมิได้มีเจตนาจะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแต่ประการ ใด เสร็จแล้วหลวงประดิษฐ์มนูธรรม ก็ได้นำร่างพระราชกำหนดนิรโทษกรรม ขึ้นทูลถวาย ซึ่งมีใจความดังนี้

 

พระราชกำหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน พุทธศักราช 2475
                       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าฯ เจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรด เกล้าฯ ให้ประกาศแจ้งความทั่วกันว่า
                        การที่คณะราษฎร์คณะหนึ่ง ซึ่งมีความประสงค์อันแรงกล้า ในอันที่จะแก้ไขขจัดความเสื่อมโทรม บางประการของรัฐบาลสยาม และชาติไทยให้หายไป และจะพากันจรรโลงสยามรัฐและชาติไทย ให้เจริญรุ่งเรือง วัฒนาถาวรมั่นคงเท่าเทียมกับชาติและประเทศอื่นต่อไป   จึงพากันยึดอำนาจการปกครองผ่นดินไว้ ด้วยคสามมุ่งหมาย จะให้มีธรรมนูญกปครองแผ่นดินเป็นข้อใหญ่ แล้วได้เรียกร้องไปยังเราเพื่อให้เราคงดำรงค์เป็นกษัตริย์แห่งสยามต่อไป ภายใต้การปกครองแผ่นดิน ทั้งนี้แม้ว่าการจะเป็นไปโดยขัดกับความพอพระทัย พระบรมวงศานุวงค์บางพระองค์ และขัดใจสมาชิกในรัฐบาลเดิมก็ดี ก็เป็นธรรดาที่จะต้องเป็นไปเช่นนั้น ในทุกประเทศไม่ว่าจะเจริญรุ่งเรืองแล้ว เท่าไรๆ ก็ไม่อาจจะต้องก้าวล่วงการนี้เสียได้ ถึงกระนั้นเมื่อปรากฎเป็นประวัติการร์ครั้งแรกของโลก ที่การได้เป็นไป โดยราบรื่นปกติ มิได้รุนแรง
                     และแม้ว่า จะมิได้อัญเชิญพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการบางคนมาประทับไว้ในพระที่นั่งอนันต สมาคม ก็เพียงเพื่อประกันภัยของคณะ และเพื่อให้การลุล่วงไปเท่านั้น หากได้ทำการประทุษร้าย หรือหยาบหยามใดๆ และมิได้มีความมุ่งหมายจะกระทำเช่นนั้นด้วย ได้แต่บำรุงไว้ด้วยดี สมควรแก่พระเกียรติทุกประการ
                      อันที่จริง การปกครองด้วยวิธีมีพระธรรมนูญปกครองนี้ เราก็ได้ดำริห์อยู่ก่อนแล้ว ที่คณะราษฎร์นี้กระ ทำมาเป็นการถูกต้องตามนิยมของเราอยู่ด้วย และด้วยเจตนาดีต่อประเทศชาติ อาณาประชาชนแท้ๆ จะหาการกระทำ หรือแต่เพียงเจตนาร้ายแต่น้อยก็หามิได้
                 เหตุนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกำหนดไว้ดังนี้
                 มาตรา 1 พระราชกำหนดนี้เรียกว่า "   พระราชกำหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครอง แผ่นดินพุทธศักราช 2475
                  มาตรา 2 ให้ใช้พระราชกำหนดนี้ ตั้งแต่ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เป็นต้นไป
                 มาตรา 3 บรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นเหล่านี้ ไม่ว่าบุคคลใดๆในคณะราษฎร์ นี้ หากว่าจะเป็นการ ละเมิดกฎหมายใดๆ ก็ดี ห้ามมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายเลย
              ประกาศมา ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2475

ประชาธิปก   ปร.

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ