สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กะเหรี่ยง

ประชากร

นับว่าได้ว่ากะเหรี่ยงเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งที่อพยพเข้าในประเทศไทยมานานแล้ว ส่วนหนึ่งมาอยู่หลายศตวรรษตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา,กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกนสินทร์ตอนต้นดังที่กล่าวมาแล้วจากประวัติศาสตร์ อีกส่วนหนึ่งอพยพมาได้ไม่กี่ปีร้อยจนถึงไม่ถึงร้อยปีการอพยพมาของชาวเขาที่มีอยู่ในประเทศไทย ในจำนวนเผ่าใหญ่ๆ เหล่านี้ ชาวกะเหรี่ยงมีประชากรมากที่สุด คือคิดเป็นร้อยละ 62.08 (ศูนย์วิจัยชาวเขา 2526) โดยตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกของไทยซึ่งติดต่อกับประเทศพม่า ตั้งแต่ตอนสุดลงมาจนถึงภาคใต้ ในบริเวณ 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, ตาก, กาญจนบุรี, สุโขทัย, แพร่, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี, กำแพงเพชร, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, และระนอง

จำนวนประชากรกะเหรี่ยงทั้ง 4 กลุ่ม จากการสำรวจวิจัยของทั้งนักวิชาการ กรมประชาสงเคราะห์และศูนย์วิจัยชาวเขา มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2517-2531 และปี พ.ศ.2532-2537 มีจำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 572,100 คน

ปี พ.ศ.2546 เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเดียวมีชาวเขาอาศัยอยู่ทั้งหมดประมาณ 238,777 คน โดยมีชาวกะเหรี่ยงจำนวนมากถึง 138,447 คน คิดเป็นร้อยละ70.09 ในขณะเดียวกัน ปี พ.ศ.2546 จำนวนประชากรของจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมด 1,603,220 คน โดยแยกจำนวนของเพศ คือชายมี 790,107 คน หญิงมี 813,113 คน ซึ่งหมายความว่าประชากรชาวเขาก็เป็นส่วนหนึ่งจำนวนประชากร 1 ล้าน 6 แสนเศษของเชียงใหม่.(จากข้อมูลศูนย์วิจัยชาวเขาก่อนถูกยุบไปหนึ่งเดือน)

อ่านต่อ >>

กะเหรี่ยง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการอพยพจากประเทศจีน
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชนชาติไทย
ชนชาติกะเหรี่ยงในประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ลักษณะบุคคลกะเหรี่ยงกลุ่มต่างๆ ในประเทศไทย
ประชากร
โครงสร้างทางสังคม
ครอบครัว
หมู่บ้าน
ระบบคุณธรรมและจริยธรรม
ประเพณีและข้อห้าม
ศาสนาและพิธีกรรม
ระบบเศรษฐกิจ
การปกครอง
ตำนานชนเผ่า
บรรณานุกรม

กะเหรี่ยงในประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์ของกะเหรี่ยงในประเทศไทย
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ