ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

การทอดกฐิน

การทอดกฐิน คือ การถวายผ้าพระกฐิน แด่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาไม่ขาดถ้วนไตรมาส ให้มีโอกาสได้กรานกฐิน รับผ้ากฐิน ในท้ายฤดูฝน เพื่อจักได้ขยายเขตจีวรกาลออกไปตลอดฤดูหนาว กำหนดกาลที่จะทอดกฐินได้ การทอดกฐินนั้นทำได้ในเวลาจำกัด คือ ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นไม่นับเป็นกฐิน

อนิสงส์หรือผลดีของการทอดกฐิน

  1. ชื่อว่าได้ถวายทาน ภายในกาลเวลาที่กำหนด เรียกว่า “กาลทาน” คือในปีหนึ่งถวายได้เพียงในระยะเวลา ๑ เดือน เท่านั้น ในข้อถวายทานตามกาลนี้ มีพุทธสุภาษิตว่า ผู้ให้ทานตามกาล ความต้องการที่เกิดขึ้นตามกาลของผู้นั้นย่อมสำเร็จได้
  2. ชื่อว่าได้สงเคราะห์พระสงฆ์ ผู้จำพรรษาให้ได้ผลัดเปลี่ยนผ้านุ่งห่มใหม่ แม้ผ้ากฐินนั้นจะตกแก่ภิกษุรูปใด รูปหนึ่งก็ชื่อว่าได้ถวายพระสงฆ์เป็นส่วนรวม มีพุทธสุภาษิตว่า ผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณ
  3. ชื่อว่าได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบให้เป็นหลัก เป็นตัวอย่างแห่งคุณงามความดีของประชาชนสืบไป
  4. จิตใจของผู้ทอดกฐินทั้ง ๓ กาล คือ ก่อนทอด กำลังทอด และทอดแล้วที่เลื่อมใสศรัทธา และปรารถนาดีนั้นจัดเป็นกุศลจิต คนที่มีจิตเป็นกุศลย่อมได้รับความสุขความเจริญ
  5. การทอดกฐิน ทำให้เกิดความสามัคคีธรรม คือ การร่วมมือกันทำคุณงามความดี และถ้าการถวายกฐินนั้น มีส่วนได้บูรณปฏิสังขรณ์ วัดวาอารามด้วยก็เป็นการร่วมสามัคคี เพื่อรักษาศาสนาวัตถุ ศาสนสถานให้ยั่งยืนสถาพรสืบไป

คุณสมบัติของพระสงฆ์ที่มีสิทธิรับกฐิน
คือ พระสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดนั้นครบ ๓ เดือน ปัญหาที่เกิดขึ้นมีอยู่ว่าจะนำพระสงฆ์วัดอื่นมาสมทบจะใช้ได้หรือไม่ ตอบว่าถ้าพระสงฆ์ที่วัด จะทอดกฐินนั้น มีจำนวนครบ ๔ รูปแล้ว จะนำพระสงฆ์ที่อื่นมาสมทบก็สมทบได้แต่จะอ้างสิทธิ์ไม่ได้ ผู้มีสิทธิมีเฉพาะผู้จำพรรษาครบ ๓ เดือนในวัดเท่านั้น การนำพระภิกษุจากวัดอื่น คงมีสิทธิเฉพาะที่ทายกจะถวายอะไรเป็นพิเศษเท่านั้น ไม่มีสิทธิในการออกเสียง เรื่องจะถวายผ้า แก่ภิกษุรูปนั้นรูปนี้คำถวายกฐิน
อิมัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะจีวะระทุสสัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโณภันเต สังโฆ อิมัง สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง ปะฏิคคัณหาตุ ปะฏิคคะเหตะวาจะ อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้ากฐินจีวร กับทั้งของ อันเป็นบริวารนี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้ากฐินกับของอันเป็นบริวารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ครั้นรับแล้วจงกรานกฐินด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ

คำถวายผ้าป่า
อิมานิ มะยังภันเต บังสุกุละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโนภันเต ภักขุสังโฆ
อิมานิ บังสุกุละจีวะรานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าบังสุกุลจีวร กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าบังสุกุลจีวร กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย