ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

กวีไทย

ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอก เป็นต้นแบบของกวีของไทย

 • นางนพมาศ
  เป็นกวีหญิงไทยคนแรก สมัยสุโขทัย ผู้แต่ง "คำสอนของนางนพมาศ"
 • สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  ทรงนิพนธ์ "สมุทโฆษคำฉันท์" ต่อจากมหาราชครู อีกเรื่องหนึ่งที่เข้าใจว่าทรงนิพนธ์คือ "ลิลิตพระลอ"
 • พระมหาราชครู
  เป็นกวีเอกในสมัยพระนารายณ์มหาราช ซึ่งพระนารายณ์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้แต่ง "สมุทโฆษคำฉันท์" ซึ่งยังแต่งไม่จบ ก็ถึงแก่กรรมเสียก่อน
 • พระโหราธิบดี
  ชาวเมืองโอฆบุรี (พิจิตร) เป็ยกวีเอกและเชี่ยวชาญทางอักษรศาสตร์ สมัยพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้แต่ง "จินดามณี" ซึ่งเป็นแบบเรียนเบื้องต้นของเด็กไทยมาตลอดจนถึงกลาง รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
 • ศรีปราชญ์
  บุตรพระโหราธิบดี เป็นกวีเอกอีกผู้หนึ่ง ในสมัยพระนารายณ์มหาราช นอกจาก โคลง กลอน เล็กๆ น้อยๆ แล้ว มีสองเรื่องที่แต่งโดยศรีปราชญ์ คือ "อนิรุท" และ "กำสรวลศรีปราชญ์"
 • เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร (กุ้ง)
  เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ใน ขุนหลวงบรมโกษฐ์ ทรงแต่ง "นันโทปนันทสูตรคำหลวง" "พระมาลัยคำหลวง" กาพย์เห่เรือ" และ "กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง" "นิราศธารโศก" ฯลฯ
 • พระเจ้ากรุงธนบุรี (ตากสิน)
  ทรงนิพนธ์ รามเกียรติ์ บางตอน
 • พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
  พระราชนิพนธ์เรื่อง รบพม่าที่ท่าดินแดง ทรงพระราชนิพนธ์เป็นนิราศ
 • สมเด็จพระมหาสุรสิงหนาท
  กรมพระราชวังบวรฯ พระราชนิพนธ์เรื่อง "ยกทัพไปปราบพม่าที่นครศรีธรรมราช"
 • นายนรินทร์ธิเบศร (อิน)
  หรือเรียกกันว่า "นรินทร์อิน" กวีเอกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เรื่องที่นรินทร์อินแต่งคือ "นิราศนรินทร์"

 • พระยาตรัง
  กวีเอกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น แต่ง"นิราศลำน้ำน้อย"
 • เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
  กวีคนแรกที่มียศเป็นเจ้าพระยา นับเป็นกวีใหญ่ที่แต่งได้ทุกอย่าง ทั้ง โคลง ฉันท์ กลอน และ ร่าย เรื่องที่ท่านแต่งมี "ร่ายยาวเทศน์มหาขาติกัณฑ์กุมาร และกัณฑ์มัทรี" นอกจากนั้นท่านยังสามารถแปลเรื่อง "สามก๊ก" ของจีน และ "ราชาธิราช" ของมอญ มาเป็นสำนวนร้อยแก้ว ซึ่งมีสำนวนกวีมาก นิทานคำกลอนที่มีชื่อเสียงของท่านคือ "สมบัติอัมรินทร์คำกลอน" และ "กากีกลอนสุภาพ"
 • พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
  พระองค์ทรงเป็นกวัเอก คำกลอนพระราชนิพนธ์ประเภท กลอนละครมีประมาณร้อยเล่มสมุดไทย พระราชนิพนธ์เหล่านี้มิได้ทรงเองทั้งหมด คือแบ่งพระราชทานให้กวีอื่นๆไปแต่งบ้าง แล้วมาอ่านต่อหน้าพระที่นั่ง ช่วยกันติ ช่วยกันแก้ เช่น "สังข์ทอง" ขุนช้างขุนแผน" "อิเหนา" ฯลฯ
 • พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่)
  นับเป็นกวีเอกในสมัย รัชกาลที่ 2 เรื่องที่แต่งมีมาก เช่น "นิราศภูเขาทอง" "เพลงยาวถวายโอวาท" "รำพันพิลาป" "นิราศสุพรรณ" พระอภัยมณี" "พระไชยสุริยา" "เห่กล่อมพระบรรทม" "สุภาษิตสอนหญิง" ฯลฯ
 • กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
  พระเจ้าลูกยาเธอองค์ที่ 29 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงนิพนธ์ "สมุทโฆษคำฉันท์" ต่อจากพระนารายณ์มหาราช นอกจากนี้ยังมีที่นิพนธ์เองคือ "ลิลิตเตลงพ่าย" "กฤษณาสอนน้องคำฉันท์" แหล่บายศรีนางลอย" ฯลฯ
 • สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร
  ทรงเป็นผู้แปล (แต่งใหม่) "โคลงนิติคำโคลง" ซึ่งล้วนแล้วแต่มีสุภาษิตดี ทั้งสิน
 • สมเด็จกรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ์
  ทรงนิพนธ์ "สุภาษิตพระร่วง"
 • พระมหามนตรี (ทรัพย์)
  กวีสมัยรัชกาลที่ 3 เรื่องที่แต่งมี "เพลงยาวบัตรสนเท่ห์" และบทละครเรื่อง "ระเด่นลันได"
 • คุณสุวรรณ
  กวีหญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ในสมัยรัชกาลที่ 3-4-5 เรื่องที่แต่งไว้มี "พระมะเหลเถไถ" และ "อุณรุท-ร้อยเรื่อง"
 • คุณพุ่ม
  จิตกวีหญิงฝีปากเอก ในกระบวนออกสักวา สมัยรัชกาลที่ 2 ถึง รัชกาลที่ 5 เป็นผู้แต่งเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4
 • หลวงจักรปาณี (ฤกษ์)
  มีชื่อเสียงว่าแต่งกลอนดี ในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 เรื่องที่แต่งมี "นิราศพระปฐม" "นิราศทวาราวดี" และ "นิราศพระปถวี"
 • พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย)
  เป็นกวีสมัย รัชกาลที่ 5 นับเป็นอาจารย์ในเรื่องภาษาไทย ท่านแต่งโคลงกลอนได้ทุกประเภท ส่วนมากเป็นประเภทตำราเรียนเช่น "มูลบทบรรพกิจ"
 • พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ทรงเป็นกวีเอกพระองค์หนึ่ง พระราชนิพนธ์ของพระองค์ มี "พระราชพิธีสิบสองเดือน" "ไกลบ้าน" ลิลิตนิทราชาคริต"   "เงาะป่า"
 • กรมหลวงพิชิตปรีชากร
  เป็นกวีที่ใกล้ชิดกับรัชกาลที่ 5 ในทางวรรณคดีมากกว่าพระองค์อื่น เป็นผู้ทรงนิพนธ์ "คำฉันท์และโคลงจารึกอนุสาวรีย์พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาศ" และ "โคลงภาพพงศาวดารนายขนมต้มชกพม่าที่อังวะ"
 • สมเด็จพระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
  ทรงนิพนธ์ "โคลงพิพิธพากย์"
 • กรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์
  ทรงเป็นกวีใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5-6 พระนิพนธ์ของพระองค์มี "ลิลิตเรื่อง ตำนานพระแท่นมนังคศิลาบาต" "คำปรารภในเฉลิมเกียรติกษัตรีย์คำฉันท์" "กลอนสุภาพคำเริงสดุดีสตรีไทยนักรบ"
 • พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ทรงเป็นยอดกวีในทางแปล พระองค์ทรงใช้นามปากกาหลายนามปากกา เช่น "อัศวพาหุ" พระราชนิพนธ์ของพระองค์มี "สาวิตรี" "ศกุนตลา" "มัทนพาธา" "พระร่วง" เวนิสวานิส" "ตามใจท่าน" "ปลุกใจเสือป่า" "พระนลคำหลวง" "โรมิโอและจูเลียต" ฯลฯ
 • กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.)
  ทรงนิพนธ์ไว้มากมาย พระนิพนธ์ที่ร้อยกรองมีสามเรื่องที่นับว่าเป็นเรื่องใหญ่ คือ "พระนลคำฉันท์" "กนกนคร" และ "สามกรุง"
 • พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน)
  เป็นผู้แต่ง "อิลราชคำฉันท์"
 • นาย ชิต บุรทัต
  เป็นผู้ประพันธ์ "สามัคคีเภทคำฉันท์"
แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย