สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กษัตริย์

บรรณานุกรม

 • ๑๐๐ ปี กรมราชองครักษ์ พ.ศ. ๒๕๔๑.

 • พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับรัฐสภา, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, พิมพ์ครั้งที่ ๑

 • มาลดี วสีนนท์, “บันทึกประกอบกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่าย พระมหากษัตริย์”, ในกฎหมายไทย เล่ม ก – ข, (กรุงเทพฯ : สวัสดิการ ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๑๖).

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒.

 • รัฐสภาและกรมศิลปากร, พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๒๔).

 • วิษณุ เครืองาม, “กฎมณเฑียรบาลในระบบกฎหมายไทย”, รวมบทความทางวิชาการ ในโอกาสครบรอบ ๘๔ ปี ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์, (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๓๔).

 • อมร จันทรสมบูรณ์, “บันทึกประกอบกฎมณเฑียรบาล”, ในกฎหมายไทย เล่ม ก-ข, (กรุงเทพฯ : สวัสดิการข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๑๖).

 • คณิน บุญสุวรรณ, “พระมหากษัตริย์กับรัฐธรรมนูญ”, (กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ ภูมิปัญญา จำกัด, ๒๕๔๒).

 • ธงทอง จันทรางศุ, “พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ”, (กรุงเทพฯ : บริษัท เอส.ซี.พริ้นท์แอนด์แพค จำกัด, ๒๕๔๘).

 • วิษณุ เครืองาม, บทความเรื่อง “พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา”, หนังสือ อนุสรณ์งานพระราชทานดินฝังศพ เป็นกรณีพิเศษ นายสุกรี ภู่ประเสริฐ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๙.

 • บันทึกเรื่อง การแต่งตั้งรองสมุหราชองครักษ์และการรับสนองพระบรมราชโองการ, คณะกรรมการกฤษฎีกา(กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๑), เลขเสร็จ ๑๕๐/๒๔๙๓.

 • บันทึกเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับฐานะของสำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์, ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓), เลขเสร็จ ๓๐/๒๕๔๔.

 • บันทึกเรื่อง สิทธิเรียกร้องของผู้ที่ได้รับพระราชทานที่ดิน (ยังไม่ได้โอน) จาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ, ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา, เลขเสร็จ ๘๗/๒๔๘๐.

 • บันทึกเรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมาย (ถนนซึ่งเป็นทางอยู่ในโฉนดของสำนักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะตกเป็นทางสาธารณะโดยการอุทิศโดย ปริยายได้หรือไม่), ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่ กรรมการร่างกฎหมาย), เลขเสร็จ ๔๓/๒๕๒๘.

วิวัฒนาการสถาบันพระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย
พระราชสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์กับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
บรรณานุกรม
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย