สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กษัตริย์

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ต่อสังคม และต่อการสืบทอดวัฒนธรรมของประชาชนชาวไทย ดังที่ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยไว้อย่างน่าฟังว่า “สถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการกำเนิดชาติไทยและยังยืนยงคงอยู่ได้โดยตลอด เป็นสถาบันที่พาชาติไทยฟันฝ่าอุปสรรคและวิกฤตการณ์นานัปการผ่านพ้นมาได้ ให้ความรุ่งเรืองแก่มหาชนตลอดเวลาอันยาวนาน พระมหากษัตริย์ได้ทรงทำหน้าที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ ทรงเป็นสายสัมพันธ์เชื่อมวิญญาณไทยในอดีต ผ่านปัจจุบันสู่อนาคต จากบรรพบุรุษสู่ผู้สืบสันดาน ตราบใดที่ผู้สืบเชื้อสายไทยยังไม่สิ้นไปจากโลก ตราบนั้นพระมหากษัตริย์ก็ไม่มีวันเสื่อมสูญไปเช่นกัน”

อ่านต่อ >>>

 

วิวัฒนาการสถาบันพระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย
พระราชสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์กับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
บรรณานุกรม
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย