สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ศิลปะศรัทธา ถวายพระมหากษัตริย์ไทย

ประเทศไทย มีประวัติศาสตร์การปกครองที่ยาวนาน โดยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงปรีชาสามารถ แต่ละยุคแต่ละสมัย ซึ่งทรงนำบ้านเมืองสู่ความรุ่งเรืองสถาพร และมีความเป็นเอกราช ตราบเท่าทุกวันนี้
            ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระราชดำริให้สร้างพระพุทธรูปขึ้น และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 33 พระองค์ สมัยกรุงธนบุรี 1 พระองค์ และสมัยรัตนโกสินทร์ 3 พระองค์ ซึ่งได้ประดิษฐานเพื่อเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยสืบไป

พระพุทธรูปปางประทานเอหิภิกขุ
ทรงอุทิศพระราชกุศลถวาย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ขนาดหน้าตักกว้าง 8 ซ.ม. สูงเฉพาะองค์พระ 11.20 ซ.ม. สูงจากฐานถึงพระรัศมี 22.50 ซ.ม.

พระราชประวัติ 
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
พ.ศ. 1893-1912
ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี นับตั้งแต่ พ.ศ. 1893 และทรงรวบรวมชาวไทยทั่วทิศานุทิศให้เป็นปึกแผ่น ตลอดจนขยายราชอาณาจักรให้แผ่ไพศาล ในขณะเดียวกันก็ทรงนำแบบแผนในการปกครองมาใช้ เพื่อเป็นหลักเกฎฑ์ที่แน่ชัด ในการบริหารราชการแผ่นดิน

พระพุทธรูปปางชี้อัครสาวก
ทรงอุทิศพระราชกุศลถวาย สมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถ
ขนาดหน้าตักกว้าง 22.65 ซ.ม. สูงเฉพาะองค์พระ 10.90 ซ.ม. สูงจากฐานถึงพระรัศมี 22.65 ซ.ม.

พระราชประวัติ  
สมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถ
พ.ศ. 1991-2031
ทรงวางระบบระเบียบบริการราชการแผ่นดิน อย่างมีแบบมีแผนยิ่งขึ้น โดยนำหลัก จตุสดมภ์ (เวียง วัง คลัง นา) มาใช้ ทรงส่งเสริมวรรณคดีไทยจนเป็นที่เฟื่องฟู ดังที่ได้พระราชนิพนธ์มหาชาติคำหลวงขึ้น แม้กระทั่งหนังสือ ลิลิตพระลอ อันถือเป็นวรรณคดีของชาติ ก็สันนิฐานว่า อาจทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเอง หรือมีผู้แต่งขึ้นในรัชกาลนี้

 

พระพุทธรูปปางห้ามมาร
ทรงอุทิศพระราชกุศลถวาย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ขนาดหน้าตักกว้าง 8 ซ.ม. สูงเฉพาะองค์พระ 11.35 ซ.ม. สูงจากฐานถึงพระรัศมี 23 ซ.ม.

พระราชประวัติ  
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
พ.ศ. 2034-2072
ในรัชสมัยของพระองค์ได้ทำสัญญาพระราชไมตรีกับโปรตุเกส นับเป็นครั้งแรกที่ไทยได้เจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก (พ.ศ. 2061) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในการรบ แต่เมื่อว่างเว้นจากการศึกสงคราม ก็ได้จักระบบการปกครอง เพื่อความสงบร่มเย็นของบ้านเมือง พระองค์ได้โปรดให้สร้างตำราพิชัยสงคราม กับได้วางหลักเกณฑ์ ให้ชายไทยอายุ 188-60 ปี ต้องมีหน้าที่รับราชการทหาร

อ่านต่อหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย