สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ศิลปะศรัทธา ถวายพระมหากษัตริย์ไทย

2

พระพุทธรูปปางโอฬาริกนิมิต
ทรงอุทิศพระราชกุศลถวาย พระมหาจักรพรรดิราชาธิราช (สมเด็ขพระมหาจักรพรรดิ) ขนาดหน้าตักกว้าง 8.25 ซ.ม. สูงเฉพาะองค์พระ 11.20 ซ.ม. สูงจากฐานถึงพระรัศมี 22.50 ซ.ม.

พระราชประวัติ 
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
พ.ศ. 2091-2111
ทรงปกป้องบ้านเมืองอย่างเต็มกำลัง และต้านทานข้าศึกจากการรุกรานประเทศ ทรงฝ่าฟันวิกฤตการณ์บ้านเมืองมาอย่างยากลำบาก โดยทรงเสียสละต่อสู้กับศัตรูหลายครั้ง หลายหนเพื่อปกป้องอธิปไตย พระองค์ทรงสูญเสียพระอัครมเหสีคือ สมเด็จพระสุริโยทัย ขึ้นสวรรคตในคราวที่พระองค์ออกไปรับศึกกับพระเจ้าแปร

พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร
ทรงอุทิศพระราชกุศลถวาย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   สูงเฉพาะองค์พระ 21.05 ซ.ม. สูงจากฐานถึงพระรัศมี 32.80 ซ.ม.

พระราชประวัติ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พ.ศ. 2133-2148
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่ปวงชนชาวไทย โดยทรงทำยุทธหัตถีมีชัยแก่พระมหาอุปราชได้ พระองค์ได้ทรงกอบกู้เอกราชให้ไทยเป็นไท ภายหลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าในครั้งแรก นอกจากนี้ ยังทรงแผ่พระบรมเดชานุภาพเหนือหังเมืองน้อยใหญ่ โดยรอบอาณาเขต ซึ่งนับเป็นการวางรากฐานที่มั่นคง สำหรับภาระกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองในรัชสมัยต่อมา

 

พระพุทธรูปปางถวายเนตร
ทรงอุทิศพระราชกุศลถวาย สมเด็จพระเอกาทศรถ สูงเฉพาะองค์พระ 21 ซ.ม. สูงจากฐานถึงพระรัศมี 33 ซ.ม.

พระราชประวัติ 
สมเด็จพระเอกาทศรถ
พ.ศ. 2148-2153
ทรงกรำศึกสงครามกอบกู้เอกราชของชาติไทย เคียงคู่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบรมเชษฐาธิราชมาโดยตลอด ในคราวเสด็จพระราชดำเนินในสงครามยุทธหัตถี ก็ทรงชนช้างชนะเหนือนายทัพนายกองข้าศึก ซึ่งถือได้ว่าทรงเป็นพระอนุชาคู่บารมีแห่ง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยแท้ ในรัชสมัยของพระองค์ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง ให้เจริญมั่งคั่งทางการค้าเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อหน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย