Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ศิลปะศรัทธา ถวายพระมหากษัตริย์ไทย

3

พระพุทธรูปปางประทับเรือขนาน
ทรงอุทิศพระราชกุศลถวาย สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม สูงเฉพาะองค์พระ 18 ซ.ม. สูงจากฐานถึงพระรัศมี 26.50 ซ.ม.

พระราชประวัติ 
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
พ.ศ. 2153-2171

ในแผ่นดินของพระองค์ ได้ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองในหลายๆด้าน ทรงประกาศใช้พระธรรมนูญศาล โปรดเกล้าฯให้สร้างพระไตรปิฎกธรรม จบบริบูรณ์เป็นครั้งแรก และได้มีการติดต่อค้าขายกับญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ในสมัยของพระองค์ได้พบรอยพระพุทธบาทโดยพรานบุญ บนไหล่เขาที่เมืองสระบุรี และเสด็จฯ ไปทรงถวายสักการะ พระองค์ทรงโปรดฯให้สร้างมณฑปครอบ พระพุทธบาทที่ได้รับการบูรณะเรื่อยมาดังปรากฎอยู่ทุกวันนี้

พระพุทธรูปปางลอยถาด
ทรงอุทิศพระราชกุศลถวาย สมเด็จพระรามาธิเบศปราสาททอง (สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง)   สูงเฉพาะองค์พระ 13 ซ.ม. สูงจากฐานถึงพระรัศมี 24.30 ซ.ม.

พระราชประวัติ 
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
พ.ศ. 2172-2199

ในแผ่นดินของพระเจ้าปราสาททอง บ้านเมืองมีแต่ความสงบร่มเย็น พระองค์ทรงเสื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ทรงโปรดให้สร้างวัดไชยวัฒนาราม วัดชุมพลพิศายาราม บูรณะปฎิสังขรณ์วัดต่างๆ กับทั้งได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังบางประอิน ขึ้นเป็นที่ประทับร้อนเป็นครั้งแรก

 

พระพุทธรูปปางจงกรมแก้ว
ทรงอุทิศพระราชกุศลถวาย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สูงเฉพาะองค์พระ 20.60 ซ.ม. สูงจากฐานถึงพระรัศมี 32.50 ซ.ม.

พระราชประวัติ 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พ.ศ. 2199-2231

ทรงพระปรีชาสามารถด้านสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ตลอดจนการเจรจาทางการค้า โดยได้ส่งคณะทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และยังทรงเป็นขัติยกวี ทรงนำวรรณกรรมสู่ความรุ่งเรืองถึงที่สุด ดังปรากฎกวีสำคัญมากมายในรัชสมัยนี้ อาทิ พระโหราธิบดี ผู้แต่งหนังสือจินดามณี และปฎิภาณกวีด้านโคลง 4   นามศรีปราชญ์

อ่านต่อหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com