สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ศิลปะศรัทธา ถวายพระมหากษัตริย์ไทย

4

พระพุทธรูปปางทุกกรกิริยา
ทรงอุทิศพระราชกุศลถวาย สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (ตากสินมหาราช) ขนาดหน้าตักกว้าง 8 ซ.ม. สูงเฉพาะองค์พระ 11.80 ซ.ม. สูงจากฐานถึงพระรัศมี 23 ซ.ม.

พระราชประวัติ 
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (ตากสินมหาราช)
พ.ศ. 2310-2325
ทรงกอบกู้เอกราชกลับคืนสู่ชาติไทยอย่างภาคภูมิ หลังจากเสียกรุงแก่พม่าครั้งที่ 2 กับทั้งทรงรวบรวมบรรดาชุมนุมต่างๆ ที่ตั้งตนเป็นอิสระ ให้กลับมาเป็นปึกแผ่น โดยได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ด้านการศาสนา ทรงโปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระแก้วมรกต จากเมืองเวียงจันทน์ มาประดิษฐานไว้ที่วิหารข้างพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม เมื่อ พ.ศ. 2322

พระพุทธรูปปางมารวิชัย
ทรงอุทิศพระราชกุศลถวาย สมเด็จพระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ (สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)   สูงเฉพาะองค์พระ 8 ซ.ม. สูงจากฐานถึงพระรัศมี 11.80 ซ.ม.

พระราชประวัติ 
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
พ.ศ. 2325-2352
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทรงพระปรีชาสามารถในหลายด้าน ในด้านการบริหารบ้านเมืองทรงแบ่งการปกครองออกเป็น 3 ส่วน คือ การบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลาง   การปกครองส่วนภูมิภาค การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการศาสนาโปรดให้รวบรวม และสังคายนาพระไตรปิฎก สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม รวมถึงการบูรณะและปฎิสังขรณ์วัดต่างๆ

 

พระพุทธรูปปางมารวิชัย
ทรงอุทิศพระราชกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมราชพงษเชฐมเหศวรสุนทรฯ (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) สูงเฉพาะองค์พระ 8 ซ.ม. สูงจากฐานถึงพระรัศมี 11.20 ซ.ม.

พระราชประวัติ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พ.ศ. 2352-2367
ในแผ่นดินของพระองค์บ้านเมืองมีแต่ความสงบร่มเย็น ในด้านการปรับปรุงบริหารราชการแผ่นดิน ได้จัดตั้งผู้กำกับการกรม ซึ่งช่วยปฎิบัติราชการในกระทรวงต่างๆ ด้านการศาสนา ทรงแต่งตั้งสมณทูตไปลังกา จัดสร้างและบูรณะปฎิสังขรณ์วัดหลายแห่ง ทรงส่งเสริมงานด้านวรรณคดี ทรงพระนิพนธ์ บทละครเรื่องอิเหนา และรามเกียรติ์
และปรากฎนามกวีท่านหนึ่งในรัชสมัยนี้ คือ สุนทรภู่ ซึ่งแต่งเรื่องพระอภัยมณี บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ฯลฯ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย