สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คิด สร้าง ทำ เพื่อวันหน้า

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรัส มากมายหลายประเภทในปัจจุบัน ล้วนเกิดขึ้นด้วยพระอัจฉริยะภาพ และพระปรีชาสามารถ ที่ทรงนำประสบการณ์ จากการทรงงานหนักมาตลอดกว่าครึ่งศตวรรษ มาวิเคคราะห์ คิดค้น ดัดแปลง และปรับปรุงให้เกิดผลในการแก้ไข หรือบรรเทาปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทรงยึดหลัก ความเรียบง่าย (Simplicity) ที่มุ่งเน้นความสมเหตุสมผล การปฎิบัติได้รวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้จริง และยืนอยู่บนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาเหล่านั้น ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปประโยคง่ายๆ ที่คนไทยสามารถจดจำ เข้าใจ และปฎิบัติให้บรรลุผลสำเร็จได้โดยง่ายในที่สุด

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย