ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

(2)

     สารานุกรมเป็นหนังสือ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสำหรับค้นเช่นเดียวกับพจนานุกรม วัตถุประสงของการจัดทำหนังสือก็คือ ประการแรก จะต้องอธิบายอย่างย่อ ๆ และเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งแม้จะไม่มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ก็สามารถเข้าใจได้ทันที ประการที่สอง โดยมากมักจะมีการจัดระเบียบด้วยการเรียงลำดับตัวอักษร หรือไม่ก็โดยวิธีอื่นใดที่จะทำให้ผู้อ่านค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

» ชมพูทวีป เกาะชวา เจดีย์ชเวดากอง ชเวโบ พระไชยเชษฐา พระชัยราชาธิราช พระเจ้าชัยวรมัน ชูชก ราชวงศ์เช็ง เชตวันวิหาร พระเชษฐาธิราช เชียงตุง เชียงรุ้ง เชียงสือ หรือองเชียงสือ เมืองไชยปราการ วัดไชยวัฒนาราม ราชวงศ์ซ้อง ซาร์ นิโคลาสที่ 2 ซุนยัตเซ็น ซูสีไทเฮา โซเชียลิสต์ โซโรอัสเตอร์ ไซ่ง่อน ไซซี ไซอิ๋ว

» ฌ้อปาอ๋อง ฌาน ญวน ญาณ ญี่ปุ่น ฐานันดร พระเฑียรราชา เณร

» ดะโต๊ะ ดาไล ลามะ ดาวดึงส์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ดิถี พระเจ้าดิศราชา พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระยาเดโช (สวาสดิ์ บุนนาค) เดอ ลาบอตลองแบรด์ เดียนเขียนฟู เดียรถีย์ ทิวเขาแดนลาว ไดโนเสา

» ตถาคต ตบะ ตรังกานู ตราสัง ตรีกาย ตรีโกณมิติ ตรีมูรติ ตรียัมปวาย ตองอู ตอร์ปิโด ตะโพน หนังตะลุง ตักสิลา ตัตวศาสตร์ ตักยศึกษา ตันตรยาน ตับ บาดหลวงตาชารด์ ตาด อาณาจักรตามพรลิงค์ ต้นตาล ตาลปัตร ตำลึง พระเจ้าติโลกราช ลัทธิเต๋า ขบถไตเซิน ไต้ฝุ่น พระไตรปิฏก ไตรภูมิ ไตรรงค์ ไตรสรณาคมน์ ไต้หวัน

» ทิวเขาถนนธงชัย พระถังซัมจั๋ง เถรขวาด เถรวาท เมืองแถง ชนชาติทมิฬ พระเจ้าทรงธรรม ไข้ทรพิษ ทรัมเป็ต ทวาทศมาส ทวารวดี ทศกัณฐ์ ทศชาติ ทศนิยม ทศบารมี ทศพิธราชธรรม ท้าวทศรถ ทองคำขาว ทอดกฐิน ทะนาน ทะเลทราย ทักษา ทักษิณาจาร ท่านผู้หญิง พระเจ้าท้ายสระ ทาส ทิคัมพร ทิ้งกระจาด ทิฐิ ทิเบต เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ทุนดรา ทูต เทพนม หรือเทพประนม เทราปที เทวทัต เทวทูต เทวนาครี เทวรูป สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เทียนชาน เทียนสิน โทณพราหมณ์ โทน โทรเลข ไทย ไทรบุรี

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ