ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

พระราชกำหนด

หมายถึง กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราให้ใช้บังคับ เช่น พระราชบัญญัติในสองกรณีคือ

1.ในเหตุฉุกเฉิน ที่มีความจำเป็นรีบด่วนในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ หรือเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ และจะเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎร ให้ทันท่วงทีไม่ได้ หรือระหว่างที่ยุบสภา ในคราวต่อไปต้องเสนอพระราชกำหนดนั้น ต่อสภาโดยไม่ชักช้า ถ้าสภาอนุมัติแล้ว พระราชกำหนดนั้น ก็มีผลเป็นพระราชบัญญัติต่อไป ถ้าสภาไม่อนุมัติ พระราชกำหนดนั้นก็เป็นอันตกไป

2. ในระหว่างสมัยประชุม ถ้ามีความจำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา ซึ่งจะต้องพิจารณาโดยด่วน และลับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน พระราชกำหนดนี้ต้องนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร ภายในสองวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถ้าสภาอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็เป็นไปตามข้อ 1

คำว่าพระราชกำหนดตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้ารามาธิบดีที่ 1 เรียกควบกับคำว่ากฎหมายเป็น พระราชกำหนดกฎหมาย

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย