ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กุศลกรรมบท 

แปลว่า กรรมเป็นคลองฝ่ายดี เพื่อความเข้าใจดี
กรรมแปลว่า การกระทำ ซึ่งหมายรวมทั้งการพูดและการคิดด้วย ทั้งนี้เพ่งเอาเจตนาคือ ความจงใจ กล่าวคือ กรรมหมายถึงตัวเจตนา กรรมอันอาจจัดได้ว่าเป็นบุญ หรือเป็นบาปนั้นอยู่ในเจตนา การที่จะจัดว่าเป็นกรรมนั้นต้องเป็นการกระทำของคนที่ยังมีกิเลส ถ้าทำดีก็จัดว่าเป็นกุศลกรรมคือบุญ ถ้าทำชั่วก็จัดเป็นอกุศลกรรม คือบาป และขึ้นชื่อว่ากรรมย่อมมีผล กุศลกรรมให้ผลเป็นความสุข อกุศลกรรมให้ผลเป็นความทุกข์ ความเดือดร้อน

ส่วนการกระทำของผู้มีใจบริสุทธิ์ หมดจดจากกิเลส อาสวะแล้ว (พระอรหันต์) ไม่จัดว่าเป็นกรรม แต่จัดเป็นกิริยา ซึ่งไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศล แต่เป็นอัพยากฤต และไม่ให้ผลต่อไป และไม่แต่งปฏิเสธให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป

กรรมบท แปลว่ากรรมเป็นคลองมีจำนวนจำกัด ฝ่ายชั่วเรียกว่า อกุศลกรรมบท 10 ฝ่ายดีเรียกว่า กุศลกรรมบท 10

อกุศลกรรมบท 10 ได้แก่ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด ยุยง ให้เขาแตกร้าวกัน พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ โลภ อยากได้ทรัพย์สิ่งของผู้อื่น ปองร้ายผู้อื่น และเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม

กุศลกรรมบท 10 ได้แก่ เว้นจาก ฆ่าสัตว์ เว้นจากลักทรัพย์ เว้นจากประพฤติผิดในกาม เว้นจากพูดเท็จ เว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจากพูดคำหยาบ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ ไม่โลภอยากได้ทรัพย์สิ่งของผู้อื่น ไม่พยาบาท และเห็นชอบตามทำนองคลองธรรม

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ