ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

พระอัญญาโกณฑัญญะ

เป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าประสูติใหม่ ๆ ท่านได้ตรวจเห็นว่า พระกุมารมีพระลักษณะต้องตามตำรับมหาปุริสลักษณพยากรณ์ศาสตร์ครบถ้วน ได้ถวายคำทำนายว่า พระกุมารต้องเสด็จออกผนวชเป็นศาสดาเอกในโลก เมื่อพระมหาบุรุษเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ท่านได้ทราบข่าว จึงชวนพราหมณ์อีกสี่คนคือ วัปปะ ภัททิยะ มหานาม และอัสชิ ออกบวชตามเสด็จ และติดตามไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเฝ้าปฏิบัติพระมหาบุรุษ ครั้นพระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา ท่านทั้งห้าสำคัญว่า พระมหาบุรุษทรงละความเพียรก็คลายความเลื่อมใส พากันหนีไปบำเพ็ญพรตอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี

เมื่อพระมหาบุรุษได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทรงระลึกถึงคณะปัญจวัคคีย์มีโกณฑัญญะเป็นหัวหน้า ว่าเป็นผู้ควรได้รับพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก จึงได้เสด็จไปแสดงธรรมโปรดท่านทั้งห้า พระธรรมจักรกัปปวัตนสูตร อันเป็นพระปฐมเทศนา เมื่อท่านทั้งห้าได้ฟังสัจธรรมจบงแล้ว ท่านโกณฑัญญะแต่ผู้เดียวได้ธรรมจักษุบรรลุโสดาปัตติผล เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณ จึงเปล่งพระอุทานว่า "โกณฑัญญะรู้ดีแล้ว" ตั้งแต่วันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ เป็นต้นมา ท่านได้ทูลขอบวชในสำนักของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ประทานเอหิภิกขุ อุปสมบทแก่ท่าน สังฆรัตนจึงเกิดขึ้นในโลกนับแต่นั้นเป็นต้นมา และเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่สองชื่อ อนัตลักขณะสูตร โปรดอีก ท่านทั้งห้าต่างได้บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด

ท่านได้เป็นกำลังของพระพุทธศาสนาในกาลต่อมา พระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านไว้ในเอตทัดสถานฝ่ายรัตตัญญู คือ ยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายในทางเป็นผู้รู้ราตรีนาน เป็นคนเก่าแก่ รู้เรื่องราวที่ล่วงมาแล้วได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์มาก

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ