ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

พระอัญญาโกณฑัญญะ

เป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าประสูติใหม่ ๆ ท่านได้ตรวจเห็นว่า พระกุมารมีพระลักษณะต้องตามตำรับมหาปุริสลักษณพยากรณ์ศาสตร์ครบถ้วน ได้ถวายคำทำนายว่า พระกุมารต้องเสด็จออกผนวชเป็นศาสดาเอกในโลก เมื่อพระมหาบุรุษเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ท่านได้ทราบข่าว จึงชวนพราหมณ์อีกสี่คนคือ วัปปะ ภัททิยะ มหานาม และอัสชิ ออกบวชตามเสด็จ และติดตามไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเฝ้าปฏิบัติพระมหาบุรุษ ครั้นพระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา ท่านทั้งห้าสำคัญว่า พระมหาบุรุษทรงละความเพียรก็คลายความเลื่อมใส พากันหนีไปบำเพ็ญพรตอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี

เมื่อพระมหาบุรุษได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทรงระลึกถึงคณะปัญจวัคคีย์มีโกณฑัญญะเป็นหัวหน้า ว่าเป็นผู้ควรได้รับพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก จึงได้เสด็จไปแสดงธรรมโปรดท่านทั้งห้า พระธรรมจักรกัปปวัตนสูตร อันเป็นพระปฐมเทศนา เมื่อท่านทั้งห้าได้ฟังสัจธรรมจบงแล้ว ท่านโกณฑัญญะแต่ผู้เดียวได้ธรรมจักษุบรรลุโสดาปัตติผล เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณ จึงเปล่งพระอุทานว่า "โกณฑัญญะรู้ดีแล้ว" ตั้งแต่วันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ เป็นต้นมา ท่านได้ทูลขอบวชในสำนักของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ประทานเอหิภิกขุ อุปสมบทแก่ท่าน สังฆรัตนจึงเกิดขึ้นในโลกนับแต่นั้นเป็นต้นมา และเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่สองชื่อ อนัตลักขณะสูตร โปรดอีก ท่านทั้งห้าต่างได้บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด

ท่านได้เป็นกำลังของพระพุทธศาสนาในกาลต่อมา พระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านไว้ในเอตทัดสถานฝ่ายรัตตัญญู คือ ยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายในทางเป็นผู้รู้ราตรีนาน เป็นคนเก่าแก่ รู้เรื่องราวที่ล่วงมาแล้วได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์มาก

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย