ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

โกหร่าน หรือกุรอ่าน

เป็นนามคัมภีร์สูงสุดของศาสนาอิสลาม เดิมเป็นคำกล่าวของพระอัลเลาะห์ หรือที่เรียกกันเป็นสามัญว่า พระอาหล่า โดยปราศจากอักษรเสียงคำเรียบเรียง และประโยค และไม่เป็นภาษาหนึ่งภาษาใด แต่ได้แปลไว้เป็นภาษาอาหรับ ในกระดานมหัศจรรย์แผ่นหนึ่ง พระอาหล่าได้มีคำสั่งให้ยิบรอเอล (เทวทูต) นำกุรอ่านจากกระดานนั้น มารักษาไว้ในสถานที่หนึ่งที่อยู่บนฟ้าชั้นแรก ต่อมายิบรอเอลจึงนำกุรอ่านมามอบให้กับ นาบีมูฮำหมัด หรือที่เรียกกันเป็นสามัญว่า พระมะหะหมัด ที่ละน้อยตามเหตุการณ์ในสมัยนั้น จนครบถ้วนในระยะเวลา 22 ปี กับ 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 6666 อายะห์ (วรรค) มี 112 ซูเราะฮ์ (บท) และแบ่งเป็น 30 ส่วน ข้อความและสำนวนโวหารของคัมภีร์โกหร่านเป็นภาษาที่สูงสุด ซึ่งกวีอาหรับชั้นสูงไม่สามารถ ที่จะประพันธ์เทียบเคียงได้

ข้อความในคัมภีร์โกหร่านแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้สิบประเภทคือ

1. เกี่ยวกับคุณของการกระทำดี 1,000 อายะฮ์
2. เกี่ยวกับโทษของการกระทำชั่ว 1,000 อายะฮ์
3. เกี่ยวกับการบังคับและอนุญาตให้ปฎิบัติ 1,000 อายะฮ์
4. เกี่ยวกับการห้ามมิให้ปฎิบัติ 1,000 อายะห์
5. เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ 1,000 อายะห์
6. เกี่ยวกับพงศาวดาร 1,000 อายะห์
7. เกี่ยวกับการอนุญาตและห้ามในเรื่องการอุปโภคบริโภค 500 อายะฮ์
8. เกี่ยวกับการสวดมนต์วิงวอน 100 อายะฮ์
9. อายะฮ์ที่ยกเลิก 33 อายะฮ์
10. อายะฮ์ที่นำมาแทนข้อความที่ยกเลิก

คัมภีร์โกหร่าน ไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่ได้แก้ไขหรือสังคายนา และไม่มีข้อความที่ขัดแย้งกัน ความสำคัญของคัมภีร์โกหร่านได้แก่

1. เป็นหลักปฎิบัติทั่วไป ประกอบด้วยการนมัสการ ความแพ่ง ครอบครัว และมรดก และความอาญา
2. ผู้อ่านและผู้ฟังแม้เพียงอักษรเดียวก็ได้บุญ
3. ผู้อ่านและปฎิบัติตามบัญญัติห้ามกับบัญญัติบังคับ และอนุญาตให้ปฎิบัติของคัมภีร์ จะนำมาให้ผู้นั้นและบิดามารดา ของเขาเข้าสู่สวรรค์
4. ข้อความของคัมภีร์ต่าง ๆ ที่อัลเลาะห์ให้มาในนาบีก่อน ๆ มีความหมายอยู่ในใจความของคัมภีร์โกหร่านทั้งสิ้น
5. สรรพสิ่งทั้งหลายในพิภพนี้ ทั้งอดีตและอนาคตปรากฎอยู่ในใจความของคัมภีร์โกหร่าน

ประเทศที่มีรัฐบาลเป็นอิสลาม ห้ามตรากฎหมายที่ขัดแย้งกับคัมภีร์โกหร่าน

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย