ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

คุณหญิง

เป็นคำนำหน้านามสตรี ปรากฎมีที่ใช้ดังต่อไปนี่

1. ใช้เรียกสตรีที่เป็นราชสกุลชั้นหม่อมราชวงศ์คือ ใช้คำคุณหญิงนำหน้าชื่อ ในลักษณะเดียวกันก็เรียกหม่อมราชวงศ์ชายว่า คุณชาย

2. ใช้เรียกผู้ที่เป็นราชินิกุลบางช้างบางท่าน  โดยใช้คำนำหน้าชื่อว่าคุณหญิง (หรือคุณชาย) และเมื่อไม่ต้องการใช้คำหญิง หรือชายก็ใช้เพียงคุณนำหน้าชื่อ ปัจจุบันบรรดาเจ้าคุณ คุณหญิง และคุณชายในราชินิกุล บางช้าง ไม่มีท่านใดเหลืออยู่ คงมีแต่ผู้สืบวงศ์ของท่าน ซึ่งยังนับว่าเป็นราชินิกุล แต่ไม่มีคำยกย่องชื่ออย่างใด อันได้แก่ผู้ที่มีนามสกุล ที่พระราชทานว่า ชูโต สวัสดิ์ - ชูโต แสง - ชูโต และ ณ บางช้าง รวมเป็นห้าสกุล

3. ใช้เป็นคำนำนามสตรี เพื่อเชิดชูเกียรติ ตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้คำนำนามสตรี ปี พ.ศ.2460 เฉพาะคำว่าคุณหญิง มีบัญญัติไว้คือ
ก. สตรีที่สามีมีบรรดาศักดิ์ชั้นพระยา แม้ผู้นั้นจะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน หรือมิได้รับพระราชทานก็ดี ให้ใช้คำว่า คุณหญิง เป็นคำนำหน้านาม ประกอบกับราชทินนามของสามี
ข. สตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน แม้สามีมีบรรดาศักดิ์ต่ำกว่าชั้นพระยา ก็ให้ใช้คำนำหน้านามได้ด้วย และให้ใช้ราชทินนามของสามีเข้าประกอบ เช่นเดียวกัน
ค. สตรีที่สามีมีบรรดาศักดิ์ชั้นเจ้าพระยา และเป็นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องยศด้วยแล้ว ให้ใช้คำว่า ท่านผู้หญิง  เป็นคำนำ ประกอบด้วยราชทินนามของสามี ถ้ายังมิได้รับพระราชทานเครื่องยศอย่างท่านผู้หญิง ให้ใช้คำนำเหมือนภรรยา (ของผู้ที่มีบรรดาศักดิ์) ชั้นพระยา ดังในข้อ ก. นั้น
ง. สตรีที่จะใช้คำว่า คุณหญิง เป็นคำนำนามได้นั้น เฉพาะแต่ผู้ที่เป็นเอกภรรยาจำพวกเดียว ถือบรรดาศักดิ์ของสามีเป็นเกณฑ์คือ ถ้าได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า ตติยจุลจอมเกล้า หรือจตุตถจุลจอมเกล้า ให้ใช้คำนำนามว่า คุณหญิง

ถ้าได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษขึ้นไป ให้ใช้คำนำนามว่า ท่านผู้หญิง

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย