ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

จาตุรงคสันนิบาต

เป็นชื่อของการประชุมพุทธสาวกเป็นพิเศษคือ มาฆบูชา เป็นการประชุมพร้อมด้วยองค์สี่ ในอรรถกถาสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย กำหนดองค์สี่ไว้ดังนี้

1. พระสงฆ์พุทธสาวก มีจำนวน 1,250 องค์ ที่มาประชุมกันนั้นเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณทั้งหมด
2. ทั้งหมดนั้นเป็นเอหิภิกขุ พระพุทธองค์ทรงประทานอุปสมบททั้งหมด
3. ทั้งหมดนั้นมาพร้อมกันเอง โดยไม่ได้นัดหมาย
4. วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

พระพุทธเจ้าทรงเห็นเป็นโอกาสเหมาะสม จึงทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมนั้น โอวาทปาติโมกข์ มีใจความสำคัญเป็นสองข้อ ข้อหนึ่งทรงแสดงคำสอนของพระพุทธศาสนา โดยรวมยอดว่ามีสามประการคือ ไม่ทำชั่วทุกอย่าง ทำความดีให้บริบูรณ์ และทำจิตให้ผ่องแผ้ว

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย