ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

จุฬาราชมนตรี

ตำแหน่งนี้เท่ากับเป็นประธาน หรือเป็นหัวหน้าในกิจการศานาอิสลามแห่งประเทศไทย ตาม พ.ร.ฎ.สองฉบับคือ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยศาสนูปถัมภ์แห่งศาสนาอิสลาม พ.ศ.2488 กำหนดไว้ให้จุฬาราชมนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์ ในเรื่องที่จะทรงอุปถัมภ์ศาสนาอิสลาม และ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2491 ที่กำหนดใหม่ว่า พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจุฬาราชมนตรี เพื่อให้คำปรึกษาแก่กรมศาสนา ในกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวแก่การศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม และนอกจากหน้าที่ตาม พ.ร.ฎ.ดังกล่าวแล้ว จุฬาราชมนตรียังเป็นประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง และถอดถอน ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถวายคำแนะนำ

จุฬาราชมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1. ให้คำปรึกษา หารือ แก่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
2. เป็นผู้กำหนดระเบียบการแต่งตั้ง ถอดถอน และวิธีดำเนินการอันเกี่ยวแก่ศาสนกิจของสุเหร่า ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
3. ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
4. เป็นผู้สั่งให้เลิกมัสยิด
5. วินิจฉัยและมีคำสั่ง กรณีกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ถูกลงโทษจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

จุฬาราชมนตรี เดิมเป็นราชทินนามหรือนามบรรดาศักดิ์ชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนี้เท่าที่ปรากฎตามพระราชพงศาวดาร ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งพระราชทานแก่ข้าราชการในกรมท่าขวา สังกัดอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศสมัยก่อน  ตำแหน่งนี้สันนิษฐานว่า พระเจ้าแผ่นดินคงจะพระราชทานแก่ผู้ที่เป็นแขก หรือมีเชื้อสาย หรือทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับทางราชการกับแขกเท่านั้น

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ