ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ชมพูทวีป 

กล่าวตามวิชาว่าด้วยไตรภูมิโลกสัณฐาน หรือจักรวาลวิทยา ซึ่งเป็นระยะแรกของวิชาภูมิศาสตร์ เป็นทวีปใหญ่ทวีปหนึ่งในทวีปใหญ่ทั้งสี่ ซึ่งรวมอยู่ในเขาจักรวาล และตั้งอยู่ล้อมรอบในทิศทั้งสี่แห่งเขาพระสุเมรุ

ชมพูทวีป มีสัณฐานเหมือนเรือนเกวียน มีพื้นที่ประมาณกว้างและยาวได้ 10,000 โยชน์ เป็นที่อยู่ของมนุษย์ 3,000 โยชน์ ป่าหิมพานต์ 3,000 โยชน์ มหาสมุทร 4,000 โยชน์ ในที่อยู่ของมนุษย์ 3,000 โยชน์ แบ่งออกเป็นมัธยมประเทศ ยาว 300 โยชน์ กว้าง 250 โยชน์ วัดโดยรอบได้ 900 โยชน์ จัดชมพูทวีปเป็นมัธยมประเทศกับปัจจันตประเทศ

ชมพูทวีป มีต้นไม้ประจำทวีปคือไม้ชมพู แปลว่าไม้หว้า ในครั้งพุทธกาลชมพูทวีปแบ่งเป็นหลายอาณาจักร มีชื่อปรากฎในบาลีอุโบสถสูตร ติกนิบาต อังคุตรนิกาย เป็นมหาชนบท 16 แคว้นคือ อังคะ มคธะ กาสี โกสละ วัชชี มัลละ เจดี วังสะ กุรุ ปัญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ และกัมโพชะ

ชมพูทวีปมีเขาหิมพานต์ (หิมาลัย) ตั้งอยู่ตอนเหนือ เป็นเทือกเขายาวยืดและสูงชัน ปกคลุมด้วยป่าดงใหญ่ มีมหานทีทั้งห้าและสระใหญ่เจ็ดสระ

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย