ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ญาณ

มีคำนินามว่า ความรู้ ปัญญา ปรีชาหยั่งรู้ ปรีชากำหนดรู้ โดยความคือ ความรู้แท้ ความรู้จริง ตามเป็นจริง ความรู้จริงตามเป็นจริง ในส่วนที่เป็นคดีโลกอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยคาดไม่ถึง แต่ในคดีธรรม ความรู้ที่ได้ชื่อว่า ญาณนี้ เป็นความรู้ที่แน่นอน ไม่ผันแปรเป็นอย่างอื่น

ในคัมภีร์ทสกนิบาต อังคุตรนิกาย สุตตันตปิฎก (ข้อ 24 หน้า 226)  ท่านแสดงถึงพระปรีชาญาณ ที่เป็นคุณสมบัติทำให้ได้ชื่อว่า ตรัสรู้ ที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุในคืนตรัสรู้นั้น ท่านเรียกว่า วิชชา กำหนดประเภทไว้สามคือ

1. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ  หยั่งรู้ระลึกชาติได้ และรู้ละเอียดว่าในชาติก่อน ๆ เหล่านั้นมีชื่อ มีตระกูล มีชาติ มีผิวพรรณ มีสุข มีทุกข์ มีเพศ มีอายุ มีอาหาร อย่างนั้น ๆ เมื่อตายจากชาตินั้น ๆ แล้ว ได้เกิดในชาตินั้น ๆ ได้เป็นอย่างนั้น ๆ แล้วมาเกิดในชาตินี้ เป็นอย่างนี้ นี่คือ ระลึกชาติได้

2. จุตูปปาตญาณ  หยั่งรู้จุติและเกิด คือ มีตาทิพย์ บริสุทธิ์ล่วงจักษุคนสามัญ เห็นเหล่าสัตว์กำลังจุติ กำลังเกิด เลวบ้าง ประณีตบ้าง มีรูปพรรณสัณฐานสมส่วนก็มี ไม่สมส่วนก็มี ได้ดีก็มี ตกยากก็มี และรู้ละเอียดลงไปว่า ที่เป็นไปตามกรรมที่ทำไว้นั่นเอง นี่คือรู้จุติและเกิด

3. อาสวักขยญาณ  รู้จักทำอาสวะให้สิ้น คือ รู้สัจธรรมว่า นี้ทุกข์ นี้สมุทัย นี้นิโรธ นี้มรรค รู้ว่าเหล่านี้อาสวะ นี้เหตุเกิดอาสวะ  นี้ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับอาสวะ เมื่อรู้อย่างนี้ได้ก็พ้นจากกามาสวะ ภาวสวะ อวิชชาสวะ รู้ว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กรณียะทำเสร็จแล้ว กิจอื่นอันต้องทำเช่นนี้ไม่มีอี

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ