ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ญี่ปุ่น

เป็นคำที่คนไทยเรียกประเทศและคนชาติหนึ่ง ซึ่งอยู่ในประเทศนี้ เกาะญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ด้านใต้ตกทะเลจีน อยู่ในส่วนตะวันออกสุดของโลก (ทวีปเอเชีย - เพิ่มเติม)  เป็นเกาะเล็กเกาะน้อยหลายพันเกาะ เกาะใต้มี 9 เกาะ รวมพื้นที่ประมาณ 375,600 ตารางกิโลเมตร

ต้นกำเนิดของประเทศญี่ปุ่น ปรากฎตามเทพนิยายว่า มีบุรุษกล้าหาญออกจากแผ่นดินส่วนใต้รุกไล่ปราบคนถิ่นเดิม คือ คนเผ่าไอนู รวมแผ่นดินตั้งเป็นอาณาจักรยามาโต (ญี่ปุ่น) ขึ้น (ที่จังหวัด นารา ปัจจุบัน)  เมื่อ 117 ปีก่อน พ.ศ. เป็นจักรพรรดิ์พระองค์แรก สืบสันตติวงศ์สวรรค์ ครองประเทศเป็นวงศ์เดียวกันมา ไม่ขาดสายเป็นเวลากว่าสองพันปี จนถึงจักรพรรดิ์ฮิโรฮิโต องค์ที่ 124

ประวัติศาสตร์การสร้างประเทศญี่ปุ่นกำหนดไว้ เมื่อสมัยจักรพรรดิ์เคอิโต องค์ที่ 26 ระหว่างปี พ.ศ.1050 - 1077  สังคมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เป็นสังคมก่อขึ้นจากการนับถือศาสนา บนที่ดินคือ พระภูมิเจ้าที่ อันเนื่องมาจากการนับถือดวงวิญญาณ ของบรรพบุรุษตามคำสอนในศาสนาชินโต

สมัยปฎิรูป  การเกษตรกรรมเป็นอาชีพสำคัญมาแต่เดิม หัวหน้าหมู่บ้าน หัวหน้าตำบล และหัวหน้าเมือง มีอำนาจครอบครองพื้นที่เกษตรกรรมเหล่านั้นด้วย ลูกบ้านกลายเป็นบริวาร เกิดการปกครองแบบเจ้ามูลนายขึ้น ความไม่เสมอภาคในสังคมขยายกว้างออกไป แผ่นดินถูกแบ่งแยกตกเป็นสมบัติของคนมั่งมีของราชวงศ์และขุนนาง

ในปี พ.ศ.1188 - 1198  สมัยจักรพรรดิ์โคโตกุ องค์ที่ 36 ได้มีการปฎิรูปการปกครองเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ โดยวิธีนำเอาหลักศาสนา และหลักปกครองของราชวงศ์สุย และราชวงศ์ถัง ในประเทศจีนมาเป็นแบบฉบับ มีหลักสำคัญของการปฎิรูปคือ

- นำที่ดินส่วนบุคคลทั้งหมดเข้ามาเป็นสาธารณสมบัติ
- แบ่งที่ดินทั้งหมดให้แก่ประชาชน จัดทำสำรวจสำมะโนครัว และกำหนดอัตราภาษีอากร จากที่ดินนั้นโดยสมควร
- จัดแบ่งประเทศออกเป็นแคว้นมณฑล จังหวัด และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปกครอง มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จักรพรรดิ์พระองค์เดียว

ในสมัยนี้ ญี่ปุ่นได้รับวัฒนธรรมทางศาสนาของจีนคือ ลัทธิเต๋า ขงจื้อ ศิลปกรรม และจารีตประเพณี จากจีน และเกาหลีมาก พุทธศาสนาที่ได้รับมาภายหลัง ผสมกับศาสนาของจีน และศาสนาดั้งเดิมของญี่ปุ่น นำความเจริญทางการปกครอง ให้แก่ประเทศญี่ปุ่นอย่างกว้างขวาง

สมัยขุนนาง  ระหว่างปี พ.ศ.1324 - 1344  ในรัชสมัยพระจักรพรรดิ์คัมมุ ได้ย้ายราชธานีจากเมืองนารา ไปตั้ง ณ นครเกียวโต จักรพรรดิ์ทรงดำรงตำแหน่งอันศักดิ์สิทธิ์ แต่มีตระกูลขุนนางตระกูลหนึ่งชื่อ ฟูจิวารา มีตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ได้ค่อย ๆ ดึงอำนาจจากราชสำนัก มาบริหารเสียเอง ฐานะส่วนพระองค์ของจักรพรรดิ์ตกต่ำลงถึงที่สุด ตระกูลฟูจิวาราบริหารประเทศตามควมพอใจ พลเมืองกลายเป็นคนเกียจคร้าน เป็นทาสอบายมุข พวกตระกูลต่าง ๆ ตามหัวเมืองเกิดความไม่พอใจ ไม่ยอมรับคำสั่งของรัฐบาลกลาง บรรดาเจ้าของที่ดินตามหัวเมืองจำต้องจ้างชาวนาผู้กล้าหาญ ฝึกหัดวิชารบเอาไว้ป้องกันผลประโยชน์ของตนเอง กลายเป็นก๊กเป็นเหล่า ไม่ขึ้นแก่กันต่างปกครองเขตแดนของตน ตั้งตัวเป็นเจ้าผู้ครองนคร บรรดาชาวนาที่กลายเป็นนักรบ ของผู้ครองนครเรียกว่า ซามูไร แปลว่า นักรบผู้ตามรักษาเจ้านาย กลายเป็นนักรบยิ่งใหญ่ขึ้น

สมัยซามูไร - รัฐบาลทหาร  มีตระกูลขุนศึกสองตระกูล ช่วยกันกอบกู้พระราชอำนาจได้ปราบปรามตระกูลฟูจิวารา ลงได้ในปี พ.ศ.1699 ขุนศึกทั้งสองตระกูลได้รับยกย่องอย่างสูง ในประวัติศาสตร์แต่ต่อมาเกิดแย่งอำนาจกัน ตระกูลมินาโมโต เป็นฝ่ายชนะในที่สุด และได้ตั้งรัฐบาลทหาร อันประกอบด้วยซามูไรขึ้นที่เมืองคามาคูรา ได้อำนาจทั้งหมดในบ้านเมือง

สมัยนั้น จักรพรรดิ์โงชิคาวารา องค์ที่ 77 ทรงพระปรีชาสามารถทรงแต่งตั้งโยริโมโตขึ้นเป็นโชกุน ตำแหน่งจอมพลพิเศษของประเทศ โชกุนแห่งคามากูรา  ได้อำนาจเป็นรัฐบาลกลางของญี่ปุ่นอยู่ประมาณ 150 ปี ในสมัยนี้มีเรื่องสำคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น อยู่สองเรื่องคือ ความเจริฐของพุทธศาสนานิกายเซน  และลัทธิบูชิโด อันเป็นศีลของซามูไร โยริโมโต เคร่งครัดในศาสนาพุทธ และบังคับให้ซามูไรทุกคนปฎิบัติตามหลักธรรมนั้นด้วย ผลแห่งการอบรมด้วยลัทธิบูชิโด ทำให้นักรบญี่ปุ่นเคารพเกียรติยศรุนแรงขึ้น จงรักภักดีต่อประเทศชาติ และองค์จักรพรรดิ์มากขึ้น เกิดลัทธิชาตินิยมคือ ความเชื่อมั่นว่า ญี่ปุ่นเป็นแผ่นดินที่พระเจ้า หรือสวรรค์ประทานมา ได้กลายเป็นอุดมคติประจำชาติ

สมัยปิดประตูเมือง  รัฐบาลทหารที่คามากุราสิ้นอำนาจลง เมื่อปี พ.ศ.1881 แต่ศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนา และซามูไร ยังมั่นคงอยู่ รัฐบาลโชกุนสมัยต่อมาย้ายมาตั้งที่นครหลวงเกียวโต การติดต่อกับเกาหลีและจีนกว้างขวางออกไป ทั้งการค้าและวัฒนธรรม คริสตศาสนาที่แพร่เข้ามาในระยะนี้ เป็นอันตรายแก่ญี่ปุ่น กลุ่มพุทธศาสนากับคริสตศาสนา เกิดต่อสู้กัน พวกสนับสนุนคริสต์ศาสนามีอาวุธดีกว่าคือ มีอาวุธปืน เอาชนะพวกซามูไร ผู้มีแต่ดาบและธนู จึงเกิดความคิดอ่านในการปิดประเทศขึ้น

ล่วงมาถึงสมัยเยโด (ชื่อเมืองหลวงโตเกียวเก่า)  ระหว่างปี พ.ศ.2145 - 2410  โชกุนตระกูลโตกูงาวา ได้ย้ายที่ทำการปกครอง (แบบขุนนาง) จากเกียวโต มาอยู่โตเกียว (เยโด)   ระหว่างนี้อิทธิพลของศาสนาคริสต์กับชาวตะวันตก มีกว้างขวางมาก โชกุนต้องออกกฎหมายปิดประเทศลงเป็นบางส่วนก่อน จนถึงสมัยโชกุนโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ ขุนศึกของญี่ปุ่น ตีทัพจีนและเกาหลีแตก และได้ออกกฎหมายห้ามสอนศาสนาคริสต์ ไล่นักบวชคาทอลิกออกนอกประเทศ และห้ามคนญี่ปุ่นออกนอกประเทศ (พ.ศ.2155 - 2176)

สมัยฟื้นฟู  ญี่ปุ่นปิดประเทศมาจนถึงปี พ.ศ.2387 พระเจ้าวิลเลียมที่ 2 กษัตริย์ฮอลันดา ได้ส่งพระราชสาสน์ลับมายังโชกุน ทรงเตือนให้ระหว่าง อย่าได้ปฎิบัติการอันน่าสลดใจ เช่นที่ประเทศจีนได้ทำมาแล้ว (จีนรบแพ้อังกฤษ เพราะปิดประเทศ)  โชกุนจึงยอมให้นักสอนศาสนาชาวฮอลันดา เข้าประเทศได้อีกเป็นครั้งแรก และเปิดให้อเมริกัน เมื่อ พลเรือจัตวา เปอรี นำขบวนเรือรบสี่ลำเข้ามายังอ่าวเมืองเยโด ในปี พ.ศ.2394 ต่อมาในปี พ.ศ.2411 จักรพรรดิ์เมยี (เมยี เทนโน)  ก็ได้ขึ้นครองราชย์

เมื่อญี่ปุ่นเปิดประเทศยอมติดต่อกับนานาประเทศแล้ว ความเจริญก็หลั่งไหลเข้าสู่ญี่ปุ่น อำนาจโชกุนเริ่มอ่อนแอลง สุดท้ายก็พากันถวายพระราชอำนาจคืนแก่จักรพรรดิ์ สถาบันโชกุนก็สิ้นสุดลง หลังจากได้สืบสกุลกันมา 265  รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 675 ปี

สมัยเมยี เทนโน เป็นสมัยเริ่มรวมชาติ รัฐบาลญี่ปุ่นลงมือสร้างชาติทุกทางอย่างเต็มกำลัง เริ่มต้นเปลี่ยนระบอบสังคมใหม่ ปรับปรุงการศึกษา การยุติธรรม การทหาร เศรษฐกิจและการเมืองใหม่ ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ พระเจ้าจักรพรรดิ์พระราชทานรัฐธรรมนูญให้พลเมือง ประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศเข้มแข็ง และก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้ทำสงครามใหญ่กับจีนในปี พ.ศ.2437 และทำสงครามกับรัสเซียในปี พ.ศ.2447 ญี่ปุ่นได้ชัยชนะทั้งสองครั้ง ความสัมพันธ์กับไทยที่ขาดกันมาประมาณ 200 ปี ตั้งแต่สมัยอยุธยาก็เริ่มขึ้นใหม่ในสมัยนี้ ในปี พ.ศ.2441 รัฐบาลสยามกับรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ลงนามในสัญญาพระราชไมตรีทางการค้า และการเดินเรือต่อกันเป็นครั้งแรก

ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามมหาเอเซียบูรพา (พ.ศ.2484 - 2488) ได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญปกครองประเทศใหม่ เข้าสู่ยุคใหม่เป็นประชาธิปไตยทุกทาง

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ