ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เณร

เป็นคำละมาจากสามเณร คือผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุ แต่สมาทานศีล 10 ในยุคปฐมโพธิกาล พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จยังกรุงกบิลพัสด์ ในครั้งนั้นพระพุทธองค์ได้โปรดให้พระสารีบุตร จัดการบวชพระราหุลกุมาร ผู้เป็นโอรสซึ่งมีชนมายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะบวชเเป็นพระภิกษุยังไม่ได้ ในการนี้ได้โปรดให้ยกเอาวิธีที่พระสาวก รับคนเข้าบวชนั้นมาใช้แก่พระราหุลกุมาร และโปรดให้ทำต่อหน้าพระสงฆ์คือ ให้มีผู้รู้เห็น เรียกวิธีที่โปรดให้บวชพระราหุลกุมารนี้ว่า สามเณร หรือเณร  สามเณรราหุลจึงเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนา และโปรดให้ใช้วิธีนี้ บวชกุลบุตรผู้มีอายุยังไม่ครบ 20 ปี  และเด็กที่จะบวชเณรนี้ ควรจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เมื่อโปรดให้ยกเอาวิธีให้สรณาคมน์มาใช้บวชเณรแล้ว ก็โปรดให้ยกเลิกวิธีที่เคยใช้บวชพระภิกษุเสีย

การบวชเณรที่ปฎิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน เมื่อพระสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้ว ผู้จะบวชนำผ้าไตรและเครื่องสักการะ เข้าไปหาพระอุปัชฌายะ กราบพระสงฆ์แล้ว กล่าวคำขอบรรพชา พระอุปัชฌายะจะสอนให้รู้จักพระรัตนตรัย และเรื่องการบวช สอนกรรมฐานเบื้องต้น มอบผ้าไตรให้ออกไปครอง แล้วกลับมากล่าวคำขอสรณะและศีล ท่านกล่าวนำให้ตั้งนโม นมัสการพระรัตนตรัย แล้วให้ว่าตาม แล้วท่านจะให้ไตรสรณาคมน์ เป็นอันสำเร็จภาวะเป็นสามเณร ต่อจากนั้นพระอุปัชฌายะจะให้สมาทานศีล 10 ให้แยกออกเป็นทัณฑกรรม 10 มาสนังคะ 10 คือ องค์เป็นเหตุให้ถูกกำจัดออกจากหมู่สามเณร ต่อมาโปรดให้นำเสขียวัตร อีก 75 ให้ประพฤติปฎิบัติ รวมสิกขา หรือศีลของสามเณร มี 95 ข้อ จบแล้วพระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย