ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ตรีกาย

คือกายสามของพระพุทธเจ้า ตามความเห็นของพุทธศาสนิกฝ่ายมหายาน กายสามนับถือธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรยานกาย

ธรรมกาย คือพระกายอันเป็นสาระหรือภาวะอันสำคัญของความเป็นพระพุทธเจ้า เป็นภาวะที่จะเข้าสู่ความรู้แจ้ง คือ โพธิ (หรือหมายถึงนิพพาน) ของบรรดาพระพุทธเจ้า กล่าวอีกนัยหนึ่งได้แก่ ตัวพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์ ได้แก่ ธยานีพุทธ มีห้าพระองค์คือ พระไวโรจนะ (พระผู้รุ่งเรือง) พระอักโษกยะ (พระผู้ไม่หวั่นไหว) พระรัตนสัมภวะ (พระผู้ประเสริฐ) พระอมิตาภะ (พระผู้ทรงรัศมีหาที่สุดมิได้) พระอโมฆสิทธิ (พระผู้ทรงความสำเร็จอันไม่ตกหล่น)

สัมโภคกาย คือพระกายแห่งความบันเทิง (บันเทิงสุขจากความสำเร็จ) เป็นพระกายทิพย์ (อันเกิดจากความสำเร็จนั้น) มีรัศมีรุ่งเรืองแผ่ซ่านทั่วไป ที่พระพุทธเจ้าย่อมสำแดงปรากฏให้เห็นแก่หมู่พระโพธิสัตว์ ได้แก่ ธยานีโพธิสัตว์ มีห้าพระองค์คือ พระสมันตภัทร (พระผู้ทรงความดีเป็นสากล) พระวชิรปาณี (พระผู้ทรงวชิระ) พระรัตนปาณี (พระผู้ทรงรัตนะ) พระปัทมปาณี (พระผู้ทรงดอกบัวองค์เดียวกับพระอวโลกิเตศวรของอินเดีย หรือกวนอิมของจีน) พระริศวปาณี (พระผู้ทรงอาวุธ)

นิรมานกาย คือพระกายอันเนรมิตบิดเบือนขึ้น ได้แก่ ร่างกายที่ประกอบด้วยขันธ์ห้า คือร่างกายของมนุษย์ ซึ่งพวกศากมุนี (โคดม)  สำแดงลักษณะอันแท้จริงของพระองค์ ให้ปรากฏแก่ชนทั้งหลาย ได้แก่ มามุสพุทธ มีห้าพระองค์คือ พระกกุสันโธ พระโกนาคม พระกัสสป พระโคดม(ศากยมุนี) พระเมตไตรย

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย