ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ธรรมกาย

แปลว่า กาย คือ ธรรม หรือ ธรรม คือ กาย ตามความหมายที่มุ่งเข้าหาตัวบุคคลได้แก่ พุทธภาวะ คือ ภาวะแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า

คำว่า "ธรรมกาย" ปรากฎในคัมภีร์ฝ่ายเถรวาท และในคัมภีร์ฝ่ายอาอริยวาท (มหายาน)  พระอรรถกถาจารย์ทั้งสองฝ่าย อธิบายความเป็นคนละอย่าง แต่โดยความคล้ายคลึงกัน และมีจุดสุดยอดอันเดียวกัน

ในอัคคัญญสูตร สุตตนิบาต ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค สุตตันตปิฏก มีความตอนหนึ่งว่า "เพราะคำว่า ธรรมกาย ก็ดี คำว่า พรหมกาย ก็ดี คำว่า ธรรมภูต ก็ดี คำว่า พรหมภูติ ก็ดี เป็นชื่อของตถาคต"

ข้างคติของฝ่ายอาจริยวาท (มหายาน)  ตามตำนานกำหนดได้ว่า ทิฐิเรื่องธรรมกายเริ่มเกิดขึ้นหลังพุทธปรินิพพานประมาณ 100 - 140 ปี  พระสงฆ์แตกแยกออกเป็นสองพวกใหญ่ เพราะมีการละเมิดพระธรรมวินัยขึ้นในหมู่ภิกษุชาวเมืองวัชชี หนึ่ง และเพราะมีคณาจารย์รูปหนึ่งชื่อ มหาเทวะ แสดงคติใหม่ในเรื่องพระอรหันต์ขาดคุณธรรม หนึ่ง  พวกถือพระธรรมวินัยวินัยดั้งเดิมเรียกว่า สถวีระ พวกตั้งคติในธรรมและวินัยใหม่ เป็นพวกมหาสังฆิกะ

ทิฐิ ตรีกาย ของฝ่ายอาจริยวาท (ธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมานกาย) ท่านแสดงว่า พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ที่เกิดจากฌานของพระอาทิพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นอรูปธาตุ หรือพุทธเกษตร ห้าพระองค์ เรียกว่า ธยานีพุทธ เป็นธรรมกาย คือ พระโวโรจนพุทธ พระอักโษภยพุทธ พระรัตนสัมภวพุทธ พระอมิตาพุทธ และพระอโมฆสิทธิพุทธ

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ